SFS 2018:682 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-682.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400) ska föras in en ny paragraf, 32 kap. 6 b §, och närmast före

32 kap. 6 b § en ny rubrik av följande lydelse.

32 kap.
Statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig

verksamhet
6 b §
Sekretess gäller i ärende om prövning enligt lagen (2018:676) om

restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig

verksamhet för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska för-

hållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde

lider skada eller men.

Sekretessen upphör att gälla när ett slutligt beslut meddelas i ärendet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Andreas Krantz

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305.

SFS 2018:682

Publicerad

den 8 juni 2018