SFS 2018:683 Lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

SFS2018-683.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för

Riksdagsförvaltningen
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2011:745) med instruktion

för Riksdagsförvaltningen ska ha följande lydelse.

1 §2 Riksdagsförvaltningen är en myndighet under riksdagen med uppgift

att biträda riksdagen.

Riksdagsförvaltningen ska

1. tillhandahålla resurser och service för talmannens, kammarens, ut-

skottens och övriga riksdagsorgans verksamhet samt för riksdagsleda-

möterna och partikanslierna,

2. svara för de myndighetsfunktioner och förvaltningsuppgifter som

anges i 14 kap. 2 § riksdagsordningen,

3. informera om riksdagens arbete och frågor som rör EU och

4. vårda och bevara de byggnader och samlingar som riksdagen och

Riksdagsförvaltningen disponerar.

Riksdagsförvaltningen ska därutöver biträda riksdagens nämndmyndig-

heter enligt vad som sägs i 2 och 7 a §§. Riksdagens nämndmyndigheter är

a. Partibidragsnämnden,

b. Riksdagens arvodesnämnd,

c. Statsrådsarvodesnämnden,

d. Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs-

restriktioner,

e. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna,

f. Riksdagens överklagandenämnd,

g. Valprövningsnämnden, och

h. Riksdagens ansvarsnämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Mathias Säfsten

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305.

2

Senaste lydelse 2014:807.

SFS 2018:683

Publicerad

den 8 juni 2018