SFS 2018:684 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

SFS2018-684.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

(1991:481)

dels att 16–17 a, 23, 30, 39 och 40 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 17 b, 22, 32 a, 32 b, 42 och

43 §§, och närmast före 16 och 42 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 31 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

”Utredning och kontroll”.

Skyddad folkbokföring
16 §2 En person som av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott,

förföljelser eller allvarliga trakasserier på annat sätt, får efter egen ansökan

medges att vara folkbokförd på en annan folkbokföringsort än där personen

är bosatt (skyddad folkbokföring) om åtgärden med hänsyn till den enskildes

förmåga och övriga förutsättningar kan antas tillgodose behovet av skydd.

Skyddad folkbokföring ska vid flyttning ske på den gamla folk-

bokföringsorten eller, om det bedöms ge ett bättre skydd, på en annan ort.

Skyddad folkbokföring kan också ske utan att personen flyttar om det kan

antas ge tillräckligt skydd.

Skyddad folkbokföring får även medges en familjemedlem som är bosatt

tillsammans med den utsatta personen.

17 §3 Skyddad folkbokföring får begränsas till en viss tid.

Om den som har medgetts skyddad folkbokföring anmäler hos

Skatteverket att skyddad folkbokföring inte längre behövs eller om det finns

särskilda skäl för det, ska Skatteverket besluta att den skyddade folk-

bokföringen ska upphöra att gälla.

Om ett barn har medgetts skyddad folkbokföring efter ansökan av

socialnämnden enligt 30 § tredje stycket, upphör den skyddade folk-

bokföringen att gälla

1. om socialnämnden anmäler hos Skatteverket att den inte längre behövs,

2. om det finns särskilda skäl för det, eller

3. senast när vården enligt 2 § lagen (1990:52) med särskilda

bestämmelser om vård av unga upphör.

1

Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317.

2

Senaste lydelse 2011:489.

3

Senaste lydelse 2014:305.

SFS 2018:684

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS

17 a §4 Skatteverket ska begära biträde av Polismyndigheten vid utredning

av frågor om skyddad folkbokföring om det inte är obehövligt.

Polismyndigheten och socialnämnden ska på Skatteverkets begäran

lämna biträde vid utredning av frågor om skyddad folkbokföring eller

sekretessmarkering i folkbokföringen.

17 b § Skatteverket ska lämna stöd till den som har medgetts skyddad

folkbokföring så att skyddet kan upprätthållas.

22 §5 Den som i folkbokföringen har registrerats under en falsk identitet

ska avregistreras från folkbokföringen när det gäller den identiteten.

23 §6 En anmälan eller ansökan enligt denna lag ska göras skriftligen, om

inte annat anges.

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket begära att en anmälan,

ansökan eller uppgift ska lämnas vid personlig inställelse.

30 §7 För barn under 18 år ska anmälan enligt 25 §, 26 § första eller andra

stycket eller 27 § göras av barnets vårdnadshavare. Barn som har fyllt 16 år

har dock rätt att själv göra sådan anmälan.

För barn under 18 år får ansökan enligt 16 § göras av endast en

vårdnadshavare, om syftet med ansökningen är att skydda mot den andre

vårdnadshavaren.

För barn under 18 år får ansökan enligt 16 § göras av socialnämnden, om

barnet vårdas med stöd av ett lagakraftvunnet beslut enligt 2 § lagen

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och syftet med

ansökningen är att skydda barnet

1. mot båda vårdnadshavarna eller, om barnet endast har en vårdnads-

havare, mot vårdnadshavaren,

2. mot den ena vårdnadshavaren när den andre vårdnadshavaren inte vill

eller förmår skydda barnet, eller

3. mot en annan person än vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna när

vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna inte vill eller förmår skydda barnet.

32 a § Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera en

persons bosättning, om det är nödvändigt för bedömningen av frågan om

folkbokföring.

Kontrollbesöket får bara genomföras där den enskilde är folkbokförd, har

uppgett sig vara bosatt eller där det annars finns anledning att anta att han

eller hon är bosatt.

Skatteverket får vid kontrollbesöket begära att den person besöket avser

lämnar uppgift om sin identitet.

32 b § Den som enligt ett beslut om kontrollbesök ska kontrolleras

behöver inte underrättas om beslutet före besöket.

Kontrollbesök ska genomföras på ett sådant sätt att det innebär så litet

intrång för den enskilde som möjligt.

4

Senaste lydelse 2014:305.

5

Tidigare 22 § upphävd genom 2005:267.

6

Senaste lydelse 2003:657.

7

Senaste lydelse 2010:1843.

2018:684

background image

3

SFS

39 §8 Vitesföreläggande enligt 37 § får inte överklagas.

Skatteverkets beslut om fastställande av födelsenummer och kontroll-

siffra i personnummer samt tilldelning av samordningsnummer får inte

överklagas.

Beslut om kontrollbesök får inte överklagas.

40 §9 Andra beslut av Skatteverket än som anges i 39 § får överklagas av

den person vars folkbokföring beslutet gäller och av det allmänna ombudet

hos Skatteverket. Om ett barn står under vårdnad av två vårdnadshavare, får

ett beslut om barnets folkbokföring även överklagas av en av dem ensam.

Om en socialnämnd har ansökt om skyddad folkbokföring enligt 30 § tredje

stycket, får beslutet även överklagas av nämnden. Ett beslut om en persons

bosättning får även överklagas av en kommun som berörs av beslutet.

En enskilds överklagande av ett beslut om folkbokföring enligt 3–17, 20,

21 och 22 §§ ska ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den

dag den klagande fick del av beslutet. Beslut i en annan fråga får överklagas

av en enskild utan begränsning till en viss tid.

Det allmänna ombudets eller en kommuns överklagande ska ha kommit

in till Skatteverket inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

Straff

42 §10 Den som lämnar oriktig uppgift till grund för beslut om

folkbokföring döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för

folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma

gäller den som inte fullgör sin anmälningsskyldighet enligt 25–27 §§.

Är brottet med hänsyn till att brottsligheten utövats systematiskt eller i

större omfattning eller annars att anse som grovt, döms för grovt

folkbokföringsbrott till fängelse i högst två år.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

43 §11 Skatteverket får inte vid vite förelägga någon att medverka i en

utredning av en gärning som kan föranleda straff för honom eller henne.

En fråga om ansvar enligt 42 § för en gärning får inte prövas om

gärningen ligger till grund för ett föreläggande om vite och Skatteverket har

ansökt om utdömande av vitet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018 i fråga om 22, 32 a, 32 b, 39,

40, 42 och 43 §§ och i övrigt den 1 januari 2019.

2. Bestämmelsen i 40 § första stycket i den nya lydelsen ska tillämpas från

och med den 1 januari 2019.

3. Den som har medgetts kvarskrivning enligt 16 § i den äldre lydelsen

ska från och med den 1 januari 2019 anses ha medgetts skyddad

folkbokföring för den tid som återstår av beslutet om kvarskrivning.

4. Bestämmelserna i 16 och 17 §§ i den äldre lydelsen gäller fortfarande

när en domstol prövar ett överklagande av ett beslut om kvarskrivning.

8

Senaste lydelse 2003:657.

9

Senaste lydelse 2013:380.

10

Tidigare 42 § upphävd genom 2003:657.

11

Tidigare 43 § upphävd genom 2013:380.

2018:684

background image

4

SFS

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling

(Finansdepartementet)

2018:684