SFS 2018:687 Lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

SFS2018-687.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:483) om fingerade

personuppgifter
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 8 och 9 §§ lagen (1991:483) om

fingerade personuppgifter ska ha följande lydelse.

1 §2 En folkbokförd person som riskerar att bli utsatt för allvarlig

brottslighet som riktar sig mot dennes liv, hälsa, frihet eller frid kan få

medgivande att använda andra personuppgifter om sig själv än de verkliga

(fingerade personuppgifter) om åtgärden med hänsyn till den enskildes

förmåga och övriga förutsättningar kan antas tillgodose behovet av skydd.

Ett medgivande får begränsas till viss tid.

Medgivande att använda fingerade personuppgifter får inte lämnas om

personen kan beredas tillräckligt skydd av personuppgifter genom skyddad

folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481).

Ett medgivande att använda fingerade personuppgifter får även ges åt en

familjemedlem till en person som avses i första stycket, om personerna

varaktigt bor tillsammans.

8 §3 Om den som har fått medgivande att använda fingerade

personuppgifter skriftligen anmäler hos Polismyndigheten att medgivandet

inte längre behövs eller om det finns särskilda skäl för det, ska

Polismyndigheten besluta att medgivandet att använda fingerade person-

uppgifter ska upphöra att gälla.

9 §4 När ett medgivande att använda fingerade personuppgifter har

upphört att gälla ska Polismyndigheten underrätta Skatteverket om detta.

Verket ska skyndsamt se till att de fingerade uppgifterna inte längre används

inom folkbokföringen. Verket ska göra de ändringar i folkbokförings-

databasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i

Skatteverkets folkbokföringsverksamhet som krävs.

Sedan Polismyndigheten har underrättat Skatteverket om att ett

medgivande att använda fingerade personuppgifter har upphört får den

enskilde använda de fingerade uppgifterna fram till dess verket har

registrerat ändringarna i folkbokföringsdatabasen men inte för tid därefter.

1

Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317.

2

Senaste lydelse 1997:988.

3

Senaste lydelse 2014:672.

4

Senaste lydelse 2014:672.

SFS 2018:687

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:687

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. För den som medgetts fingerade personuppgifter före den 1 januari

2019 gäller 8 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling

(Finansdepartementet)