SFS 2018:688 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

SFS2018-688.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets

brottsbekämpande verksamhet
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1997:1024) om

Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet2 ska ha följande lydelse.

1 §3 Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

1. skattebrottslagen (1971:69),

2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),

3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m.,

4. 9 kap. 1–3 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med

Skatteverkets verksamhet enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid skatte-

reduktion för hushållsarbete,

5. 11 kap. 5 § brottsbalken,

6. lagen (2014:836) om näringsförbud, samt

7. folkbokföringslagen (1991:481).

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott

än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl

för detta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:453.

3

Senaste lydelse 2017:453.

SFS 2018:688

Publicerad

den 8 juni 2018