SFS 2018:689 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

SFS2018-689.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:182) om behandling av

personuppgifter i Skatteverkets

folkbokföringsverksamhet
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2001:182) om

behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet2

ska ha följande lydelse.

2 kap.
3 §
3 För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behand-

las i databasen:

1. person- eller samordningsnummer,

2. namn,

3. födelsetid,

4. födelsehemort,

5. födelseort,

6. adress,

7. folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort, distrikt

och folkbokföring under särskild rubrik,

8. medborgarskap,

9. civilstånd,

10. make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den

registrerade har samband med inom folkbokföringen,

11. samband enligt 10 som är grundat på adoption,

12. inflyttning från utlandet,

13. avregistrering enligt 19–22 §§ folkbokföringslagen (1991:481),

14. anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837),

15. gravsättning,

16. personnummer som personen har tilldelats i ett annat nordiskt land,

och

17. uppehållsrätt för en person som är folkbokförd.

I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991 enligt särskilda

bestämmelser var antecknade i sådan personakt som avses i 16 § i den

upphävda folkbokföringskungörelsen (1967:495), oavsett om uppgifterna är

sådana som avses i 1 kap. 6 §.

I ärenden om tilldelning av personnummer enligt 18 b § folkbok-

föringslagen eller samordningsnummer får även anges grunden för tilldel-

ningen och de handlingar som har legat till grund för identifiering. I ärenden

1

Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:671.

3

Senaste lydelse 2013:382.

SFS 2018:689

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:689

om tilldelning av samordningsnummer får även anges uppgift om att det

råder osäkerhet om personens identitet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling

(Finansdepartementet)