SFS 2018:690 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

SFS2018-690.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 10 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

12 kap.
10 §
2 Av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår

att socialnämnden utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som

hindrar nämndens verksamhet. Av 10 kap. 21–23 §§ samma lag följer att

sekretess även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår

misstanke om brott lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten,

Säkerhetspolisen eller annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot

brottet.

Detsamma gäller enligt 10 kap. 19 § samma lag uppgifter som behövs för

att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som avses i den

paragrafen. Av 10 kap. 18 a § samma lag framgår att sekretess inte heller

hindrar att en uppgift som rör en enskild som inte har fyllt tjugoett år lämnas

till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i brottsförebyggande syfte

under vissa angivna förutsättningar.

Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas

1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende,

stödboende eller familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en

domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,

Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,

2. uppgifter som behövs i ett ärende hos Skatteverket om skyddad

folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481),

3. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om

att avskilja denne från högskoleutbildning eller polisprogrammet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317.

2

Senaste lydelse 2015:982.

SFS 2018:690

Publicerad

den 8 juni 2018