SFS 2018:691 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-691.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400)

dels att 11 kap. 8 §, 21 kap. 4, 4 a och 8 §§, 22 kap. 2 §, 43 kap. 2 och

9 §§ och rubriken närmaste före 22 kap. 2 §, ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 21 kap. 3 a §, och närmast före

21 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

11 kap.
8 §
De sekretessbestämmelser som avses i 1–7 §§ ska, med undantag från

vad som anges i 7 kap. 3 §, inte tillämpas på en uppgift när det finns en

annan primär sekretessbestämmelse än 21 kap. 1, 3, 3 a, 5 och 7 §§ till skydd

för samma intresse som är tillämplig på uppgiften hos den mottagande

myndigheten.

21 kap.
Skyddad folkbokföring
3 a § Sekretess gäller i mål eller ärende vid domstol eller annan myndighet

där en part har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen

(1991:481) för uppgift som lämnar upplysning om var den parten bor

stadigvarande eller tillfälligt, om det inte står klart att uppgiften kan röjas

utan att den enskilde eller någon närstående till denne kan komma att utsättas

för hot eller våld eller lida annat allvarligt men. Detsamma gäller om

uppgiften tillsammans med annan uppgift i målet eller ärendet bidrar till

sådan upplysning.

Sekretessen gäller inte för uppgift om beteckning på fastighet eller

tomträtt.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

4 § Sekretessen enligt 3 § första stycket och 3 a § första stycket hindrar

inte att uppgift om en enskild lämnas till förvaltaren i den enskildes konkurs.

Om en myndighet med stöd av första stycket lämnar uppgift till en

konkursförvaltare, får myndigheten vid utlämnandet göra ett förbehåll som

inskränker konkursförvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja

den. Ett sådant förbehåll får inte innebära ett förbud att utnyttja uppgiften

om den behövs för att förvaltaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter med

anledning av konkursen.

1

Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317.

SFS 2018:691

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:691

4 a §2 Sekretessen enligt 3 § första stycket och 3 a § första stycket hindrar

inte att uppgift om en enskild lämnas mellan Polismyndigheten och

Säkerhetspolisen, om den mottagande myndigheten behöver uppgiften i sin

brottsbekämpande verksamhet.

8 § Den tystnadsplikt som följer av 1, 3, 3 a och 5 §§ och den tystnadsplikt

som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 4 § andra stycket

inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och

2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

22 kap.
Skyddad folkbokföring och fingerade personuppgifter
2 §3 Sekretess gäller i ärende om skyddad folkbokföring enligt folkbok-

föringslagen (1991:481) och i ärende enligt lagen (1991:483) om fingerade

personuppgifter för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det

inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon

närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

43 kap.
2 §
Får en domstol i sin rättskipande eller rättsvårdande verksamhet från

en domstol eller en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir

sekretessbestämmelsen, om inte annat följer av 3 §, tillämplig på uppgiften

även hos den mottagande domstolen.

Den sekretessbestämmelse som avses i första stycket ska, med undantag

från vad som anges i 7 kap. 3 §, inte tillämpas om det finns en annan primär

sekretessbestämmelse än 21 kap. 1, 3, 3 a, 5 och 7 §§ till skydd för samma

intresse som är tillämplig på uppgiften hos domstolen.

9 §4 Får en domstol eller en annan myndighet del av ett avgörande som

innefattar ett beslut enligt 8 § andra stycket, blir den sekretessbestämmelse

som beslutet avser tillämplig på uppgiften även hos den mottagande

myndigheten. Detta gäller dock inte om en annan primär sekretess-

bestämmelse än 21 kap. 1, 3, 3 a, 5 och 7 §§ till skydd för samma intresse

ändå är tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Bestämmelsen i 22 kap. 2 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande i

ärenden om kvarskrivning enligt folkbokföringslagen (1991:481).

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden

och i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Andreas Krantz

(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse 2014:633.

3

Senaste lydelse 2014:304.

4

Senaste lydelse 2016:501.