SFS 2018:692 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

SFS2018-692.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skollagen (2010:800)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) ska

ha följande lydelse.

29 kap.
6 §
Med en persons hemkommun avses i denna lag den kommun som

personen är folkbokförd i.

För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här avses med

hemkommun den kommun som han eller hon stadigvarande vistas i eller,

om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun som han

eller hon för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller den som har skyddad

folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481).

Med hemlandsting avses det landsting som hemkommunen hör till.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317.

SFS 2018:692

Publicerad

den 8 juni 2018