SFS 2018:693 Lag om ändring i lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet

SFS2018-693.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:514) om landstingens och

kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (2013:514) om lands-

tingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet ska ha

följande lydelse.

2 § Ett landsting har, om inget annat sägs i denna lag, kostnadsansvar för

ersättningar som har bestämts enligt

1. 7, 8 eller 9 § lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av

vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den

29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Första stycket gäller endast ersättningar som har betalats ut till en patient

som vid tiden för den vård ersättningen avser

1. var bosatt inom landstinget, eller

2. hade skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481)

och stadigvarande vistades inom landstinget.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317.

SFS 2018:693

Publicerad

den 8 juni 2018