SFS 2018:695 Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

SFS2018-695.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver i fråga om folkbokföringsförordningen (1991:749)

att det ska införas en ny paragraf, 11 §, och närmast före 11 § en ny rubrik

av följande lydelse.

Anmälan om brott
11 §
Skatteverket ska göra en anmälan till Polismyndigheten eller till

åklagare så snart det finns anledning att anta att någon har gjort sig skyldig

till brott enligt 42 § folkbokföringslagen (1991:481). En anmälan ska dock

inte göras om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd

eller om anmälan av något annat skäl inte behövs.

En anmälan ska innehålla uppgift om de omständigheter som ligger till

grund för misstanken om brott.

Skatteverket får fullgöra anmälningsskyldigheten till en sådan särskild

enhet inom myndigheten som ska medverka vid brottsutredning, om

1. det inte finns skäl att anta att brottet kommer att leda till en annan

påföljd än böter,

2. den misstänkte kan antas erkänna gärningen, och

3. den misstänkte har fyllt tjugoett år.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling

(Finansdepartementet)

SFS 2018:695

Publicerad

den 8 juni 2018