SFS 2018:696 Lag om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

SFS2018-696.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde
1 §
Skatt ska betalas till staten för e-vätskor och andra nikotinhaltiga

produkter enligt denna lag.

Innebörden av vissa uttryck
2 §
I denna lag avses med

�

e-vätskor: vätskor som innehåller nikoti

n,

�

andra nikotinhaltiga produkter: nikotinhaltiga produkter för

användning i mun eller näsa, med undantag för e-vätskor och produkter som

innehåller tobak och som är hänförliga till kapitel 24 i den lydelse av

Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87

av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om

Gemensamma tulltaxan som gällde den 1 januari 2017,

�

yrkesmässig aktivitet: sådan aktivitet som utförs av

1. en juridisk person, eller

2. en enskild person om den avser varor som inte är avsedda för den

enskildes eller dennes familjs personliga bruk,

�

EU-land: områden som tillhör Europeiska unionens punktskatte-

område,

�

tredjeland: länder och områden utanför Europeiska unionens punkt-

skatteområde,

�

distansförsäljning: försäljning där varorna transporteras till Sverige frå

n

ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning och

köpet inte är yrkesmässigt för köparen,

�

förordning (EG) nr 1272/2008: Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,

märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och

upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av

förordning (EG) nr 1907/2006 i den lydelse som gällde den 1 januari 2017.

Med import avses i denna lag införsel av skattepliktig vara till Sverige

från tredjeland under förutsättning att varan inte omfattas av sådant

suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i

artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om

allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG.

1

Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319.

SFS 2018:696

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS

Med import avses även att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller

arrangemang.

Med tullskuld och unionsvara avses i denna lag detsamma som i artikel 5

i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den

9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Skattepliktens omfattning och skattebelopp
3 §
Skatt tas ut för e-vätskor med 2 000 kronor per liter vätska.

4 § Skatt tas ut för andra nikotinhaltiga produkter med 200 kronor per

kilogram.

5 § Skatt enligt 3 och 4 §§ tas inte ut för

1. produkter som är klassificerade som narkotika enligt narkotika-

strafflagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om

förbud mot vissa hälsofarliga varor,

2. läkemedel som uppfyller kraven för att få säljas enligt 5 kap. 1 §

läkemedelslagen (2015:315) eller medicintekniska produkter som får

släppas ut på marknaden eller tas i bruk i Sverige enligt 9 § lagen (1993:584)

om medicintekniska produkter,

3. produkter som är skattepliktiga enligt lagen (1994:1563) om

tobaksskatt, eller

4. produkter som vid klassificering och märkning enligt förordning (EG)

nr 1272/2008 tillhör faroklassen akut toxicitet i farokategorierna 1, 2 eller 3.

Skattskyldighet och lagerhållare
6 §
Skattskyldig enligt denna lag är den som

1. godkänts som lagerhållare enligt 9 §,

2. i annat fall än som avses i 1

a) yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,

b) säljer skattepliktiga varor till köpare i Sverige genom distans-

försäljning,

c) från ett annat EU-land för in eller tar emot skattepliktiga varor utan att

det är distansförsäljning, eller

3. använder e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter som förvärvats

skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skatte-

friheten.

7 § Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som

är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för

övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som

skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid

varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU)

nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för

unionen, ägs av en godkänd lagerhållare.

8 § Från skattskyldighet enligt 6 § 2 c undantas sådana varor som en

enskild person själv transporterar till Sverige om varorna är avsedda för den

enskildes eller dennes familjs personliga bruk.

2018:696

background image

3

SFS

Skattefrihet enligt första stycket medges endast för högst 20 milliliter e-

vätskor och 200 gram andra nikotinhaltiga produkter per person och tillfälle.

9 § Som lagerhållare får godkännas den som

1. i Sverige avser att yrkesmässigt

a) tillverka skattepliktiga varor,

b) från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor,

c) importera skattepliktiga varor från tredjeland,

d) från godkänd lagerhållare köpa skattepliktiga varor för återförsäljning

till näringsidkare, eller

e) sälja e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter i exportbutik enligt

lagen (1999:445) om exportbutiker, och

2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i

övrigt är lämplig som lagerhållare.

Godkännande som lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för

godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut

om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

10 § Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs, övergår

godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för

vilka skattskyldighet enligt 11 § 1 inträder efter konkursbeslutet.

Skattskyldighetens inträde
11 §
Skyldighet att betala skatt inträder

1. för den som är godkänd lagerhållare, när

a) en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd

lagerhållare,

b) en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,

eller

c) godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten

omfattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager,

2. för den som är skattskyldig enligt 6 § 2 a, när den skattepliktiga varan

tillverkas,

3. för den som är skattskyldig enligt 6 § 2 b eller c, när den skattepliktiga

varan förs in till Sverige,

4. för den som är skattskyldig enligt 6 § 3, när den skattepliktiga varan

används för annat ändamål än det avsedda,

5. för den som är skattskyldig enligt 7 §, när skyldighet att betala tull

enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala

tull förelegat.

Avdrag och återbetalning av skatt
12 §
En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på e-vätskor eller

andra nikotinhaltiga produkter

1. som har levererats till en köpare i ett annat EU-land,

2. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,

3. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,

4. som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,

5. som har använts vid tillverkningen av skattepliktiga varor,

6. som exporterats till tredjeland eller förts till frizon för annat ändamål

än att förbrukas där,

2018:696

background image

4

SFS

7. som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första

stycket mervärdesskattelagen (1994:200),

8. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg

på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446)

om proviantering av fartyg och luftfartyg, eller

9. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på

resa till tredjeland av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering

av fartyg och luftfartyg.

13 § En godkänd lagerhållare som säljer e-vätskor eller andra

nikotinhaltiga produkter i en exportbutik enligt lagen (1999:445) om

exportbutiker får, utöver vad som anges i 12 §, göra avdrag för skatt på varor

som levererats till resande som kan visa upp en färdhandling för resa till

tredjeland.

14 § Har skatt betalats i Sverige för e-vätskor eller andra nikotinhaltiga

produkter som sedan levererats till en köpare i ett annat EU-land eller

exporterats till tredjeland, medges efter ansökan återbetalning av skatten, om

inte annat följer av andra stycket. Den som begär återbetalning ska visa att

den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att varorna förts ut ur

landet.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos

Skatteverket. Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges

in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. �&terbetalning medges

inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.

En ansökan om återbetalning ska vara undertecknad av sökanden eller av

den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses

ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade

begäran saknade behörighet att företräda sökanden.

15 § Skatteverket medger efter ansökan återbetalning av skatt som har

betalats enligt denna lag på varor som har förvärvats av

1. utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan

internationell organisation som avses i lagen (1976:661) om immunitet och

privilegier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i

Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i Sverige, under

förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt

i Sverige.

Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i

Sverige och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till

återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse

om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation.

16 § Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av

fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot

e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter utan skatt

1. för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk

ort, eller

2. för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredjeland.

Första stycket gäller endast om varorna tas emot från en godkänd

lagerhållare.

2018:696

background image

5

SFS

Förfarande och överklagande
17 §
I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller skatteförfarandelagen

(2011:1244), utom i de fall som avses i andra stycket.

Tullverket beslutar om skatt för den som enligt 7 § är skattskyldig vid

import. Sådan skatt ska betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till

Tullverket gäller tullagen (2016:253).

18 § Beslut enligt 9 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON

(Finansdepartementet)

2018:696