SFS 2018:698 Lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

SFS2018-698.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1999:445) om

exportbutiker ska ha följande lydelse.

4 §2 I en exportbutik får obeskattade unionsvaror säljas till flygpassagerare

som reser till en plats utanför EU:s skatteområde.

Försäljning av varor enligt första stycket får endast avse i denna

bestämmelse angivna varor och i särskilt angivna fall följande kvantiteter

till varje enskild resande:

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram

röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,

två liter vin,

två liter starköl, och

3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat, choklad- och

konfektyrvaror, nikotinprodukter och andra tobaksvaror än sådana som

anges ovan.

Till den som avreser med bestämmelseort i Norge får försäljning inte ske

till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet.

Vid tillämpning av andra stycket förstås med

spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym-

procent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte

22 volymprocent, samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,

cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck,

nikotinprodukter: e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt

lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

5 §3 Om andra tobaksvaror än snus eller tuggtobak ska säljas i en

exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd

upplagshavare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt. Om snus eller

tuggtobak ska säljas i en exportbutik ska verksamheten i exportbutiken

bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt samma lag.

1

Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319.

2

Senaste lydelse 2014:1504.

3

Senaste lydelse 2014:1504.

SFS 2018:698

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:698

Om alkoholvaror ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i

exportbutiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen

(1994:1564) om alkoholskatt.

Exportbutiken ska då vara ett godkänt skatteupplag enligt respektive lag.

Om nikotinprodukter enligt 4 § fjärde stycket ska säljas i en exportbutik,

ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt

lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson

(Finansdepartementet)