SFS 2018:701 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2018-701.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §, 26 kap. 8 §,

37 kap. 7 a och 9 a §§, 41 kap. 3 §, 53 kap. 5 § och 64 kap. 6 § skatte-

förfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

3 kap.
15 §
2 Med punktskatt avses skatt enligt

1. lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

2. lagen (1972:820) om skatt på spel,

3. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

4. 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på

pensionsmedel,

5. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

6. lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

7. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.,

8. lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

9. lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

10. lagen (1994:1776) om skatt på energi,

11. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

12. lagen (1999:673) om skatt på avfall,

13. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

14. lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

15. lagen (2017:1200) om skatt på flygresor, och

16. lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

7 kap.
1 §
3 Skatteverket ska registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,

2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,

3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med

undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana

varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt

till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och

11 b�13 §§ samma lag,

1

Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319.

2

Senaste lydelse 2017:1228.

3

Senaste lydelse 2017:1228.

SFS 2018:701

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS

5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från

skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land

och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1�3 §§ mervärdesskattelagen

utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras

enligt 3, 4 eller 5,

7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter

tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i

det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv

2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för

mervärdesskatt,

8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap.

eller 9 kap. 9�13 §§ mervärdesskattelagen,

9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen

(1972:266) om skatt på annonser och reklam,

10. den som är skattskyldig enligt

a) lagen (1972:820) om skatt på spel,

b) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

c) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

m.m.,

d) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

e) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 36 § 1 lagen (1994:1563) om

tobaksskatt,

f) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

g) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller

11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

h) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

i) lagen (1999:673) om skatt på avfall,

j) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

k) 8 § första stycket 1 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss

elektronik,

l) lagen (2017:1200) om skatt på flygresor, eller

m) 6 § 1 eller 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga

produkter,

11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4�6 §§,

och

12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning

så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt

5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

26 kap.

8 §4 Punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje

händelse som medför skattskyldighet, om den som är skyldig att lämna

skattedeklaration är skattskyldig enligt

1. lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på

kemikalier i viss elektronik eller lagen (2018:696) om skatt på vissa

nikotinhaltiga produkter och inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 §,

2. 16 § första stycket lagen om tobaksskatt, 15 § första stycket lagen om

alkoholskatt eller 4 kap. 9 § första stycket lagen om skatt på energi och ska

4

Senaste lydelse 2016:1076.

2018:701

background image

3

SFS

registreras enligt 7 kap. 1 § samt inte företräds av en representant som är

godkänd av Skatteverket, eller

3. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

37 kap.

7 a §5 Skatteverket får förelägga den som har beviljats återbetalning av

punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b�d eller återbetalning av eller

kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 att lämna

uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera att denne har lämnat

riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av eller

kompensation för punktskatt.

9 a §6 Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara

bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan

juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgift om en rättshandling med

någon annan.

Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av

att andra än den som föreläggs har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter

i en ansökan om återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 §

1 b�d eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som

avses i 53 kap. 5 § 2.

41 kap.

3 §7 Revision får göras hos

1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokförings-

lagen (1999:1078),

2. någon annan juridisk person än ett dödsbo,

3. den som har anmält sig för registrering,

4. den som har ansökt om eller är godkänd för F-skatt,

5. sådant ombud för en utländsk beskattningsbar person som avses i 6 kap.

2 §,

6. sådan representant som avses i 16 a § lagen (1994:1563) om

tobaksskatt, 15 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 9 a §

lagen (1994:1776) om skatt på energi,

7. den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen

om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

8. den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt lagen om

tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

9. den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare

enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

10. den som har ansökt om godkännande som registrerad avsändare enligt

lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

och

11. den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lagen om

tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på

kemikalier i viss elektronik eller lagen (2018:696) om skatt på vissa

nikotinhaltiga produkter.

5

Senaste lydelse 2017:1218.

6

Senaste lydelse 2017:1218.

7

Senaste lydelse 2016:1076.

2018:701

background image

4

SFS

53 kap.

5 §8 Som beslut om punktskatt anses också

1. beslut om återbetalning av skatt enligt

a) 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

b) 29, 30 eller 40 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

c) 28, 29 eller 30 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, eller

d) 14 § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, och

2. beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 5, 5 a, 6,

8 a, 10 eller 11 § eller 11 kap. 12�15 §§ lagen (1994:1776) om skatt på

energi.

64 kap.

6 § Den som till följd av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i

vissa fall, lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till

Europeiska unionen eller direkt tillämpliga EU-bestämmelser har rätt att

förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller punktskatt, får utöva

den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten. Detta gäller dock

inte om någon av följande bestämmelser om återbetalning av skatt är

tillämplig på förvärvet:

�

10 kap. 5�8 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),

�

31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

�

31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

�

9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, eller

�

15 § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2. Bestämmelserna i 53 kap. 5 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande i

fråga om beslut som avser förhållanden före den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling

(Finansdepartementet)

8

Senaste lydelse 2017:1224.

2018:701