SFS 2018:702 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

SFS2018-702.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i tullagen (2016:253)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 § tullagen (2016:253) ska ha

följande lydelse.

2 kap.
1 §
2 Bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import

eller införsel till det svenska tullområdet finns i

�

lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

�

mervärdesskattelagen (1994:200),

�

lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

�

lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

�

lagen (1994:1776) om skatt på energi,

�

lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, och

�

lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Skatt som avses i första stycket ska fastställas och betalas enligt det

förfarande som gäller för tull, om inte något annat föreskrivits. Om det i

beskattningsunderlaget för sådan skatt ska ingå tullvärde, tull eller

motsvarande avgift som fastställts i annan valuta, ska sådant underlag

omräknas till svensk valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde

den dag då tullvärdet fastställdes.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319.

2

Senaste lydelse 2016:1086.

SFS 2018:702

Publicerad

den 8 juni 2018