SFS 2018:704 Förordning om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

SFS2018-704.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens tillämpningsområde
1 §
Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2018:696) om skatt

på vissa nikotinhaltiga produkter.

Förordningen är meddelad med stöd av

8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 §

8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Termer och uttryck
2 §
Termer och uttryck som används i denna förordning har samma

betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2018:696) om skatt på vissa

nikotinhaltiga produkter.

Föreskrifter
3 §
Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för

verkställigheten av lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga

produkter.

Godkännanden och anmälningar
4 §
Frågor om lagerhållare prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av lagerhållare meddelas efter särskild ansökan.

5 § Den som avser att sälja varor till Sverige genom distansförsäljning

enligt 6 § 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

ska anmäla detta till Skatteverket.

6 § Lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om

1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,

2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller

3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som

a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om

godkännande, eller

b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

SFS 2018:704

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:704

Former för ansökan
7 §
En sådan ansökan som avses i 4 § eller en sådan anmälan som avses i

5 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av

Skatteverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson

(Finansdepartementet)