SFS 2018:707 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

SFS2018-707.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1135) om

misstankeregister
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1999:1135) om misstanke-

register ska ha följande lydelse.

4 §1 Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts, ska lämnas

om det begärs av

1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen

(1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

2. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa

eller anlita som

a) övervakare,

b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i

brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010),

c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål,

m.m.,

d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensiv-

övervakning med elektronisk kontroll eller 33 § fängelseförordningen, eller

e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet

av frivårdspåföljder,

3. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt

fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensiv-

övervakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild person-

utredning i brottmål, m.m.,

4. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om

övervakning, i fråga om den som ärendet gäller,

5. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som

bevaknings- eller transportpersonal,

6. en sådan statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som

beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av

utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av

missbrukare, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita

som uppdragstagare,

7. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten

a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge tillstånd

att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller

b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst

automatspel överväger att ge tillstånd,

1

Senaste lydelse 2016:1346.

SFS 2018:707

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:707

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i

fråga om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen (2010:1011)

om brandfarliga och explosiva varor vid lämplighetsprövning överväger att

ge tillstånd eller godkänna som föreståndare,

9. en socialnämnd, i ärenden om

a) utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 b §

socialtjänstlagen (2001:453) för en person som inte har fyllt 21 år,

b) vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta

emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6, 6 a och 8�10 §§ socialtjänstlagen,

c) adoption enligt 6 kap. 12�16 §§ socialtjänstlagen, och

d) åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård

av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

10. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid

lämplighetsprövning

a) enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen (2010:770)

överväger att ge certifikat eller tillstånd, eller

b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

eller 3 kap. 2�4, 6 och 8 §§ järnvägslagen (2004:519) överväger att ge

tillstånd,

11. Finansinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid

lämplighetsprövning av större ägare enligt försäkringsrörelselagen

(2010:2043), lagen (2011:755) om elektroniska pengar, lagen (2004:46) om

värdepappersfonder, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder, lagen (2014:275) om viss

verksamhet med konsumentkrediter eller lagen (2016:1024) om verksamhet

med bostadskrediter överväger att ge tillstånd,

12. Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid

lämplighetsprövning enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666) överväger att

registrera som fastighetsmäklare,

13. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid prövning

enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

avser att auktorisera,

14. Revisorsinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid

lämplighetsprövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att

auktorisera eller godkänna,

15. Skatteverket, för prövning av upplagshavare, skatteupplag och

registrerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen

(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi,

skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt

på energi samt lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på

energi eller lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

16. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Försvarsmakten, i fråga

om dels totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är inskrivna för värnplikt

enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, dels de som Försvarsmakten

avser att anta eller som är antagna till militär utbildning inom myndigheten,

17. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa

för tjänstgöring i internationella militära insatser,

18. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge

tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel eller

lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,

19. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuld-

saneringslagen (2016:675) eller lagen (2016:676) om skuldsanering för

företagare, i fråga om den som ärendet gäller, och

background image

3

SFS 2018:707

20. Riksgäldskontoret, i fråga om den som myndigheten överväger att

betala ut ersättning till enligt lagen (1999:158) om investerarskydd.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Ulrika Söderqvist

(Justitiedepartementet)