SFS 2018:708 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS2018-708.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1 ska ha följande lydelse.

5 §2 På begäran av Tullverket ska sådana uppgifter lämnas ut som avses i

2 kap. 3 § 1–5, 10 och 11 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i

Skatteverkets beskattningsverksamhet om en person som

1. är eller kan antas vara gäldenär enligt tullagstiftningen,

2. är eller kan antas vara skyldig att betala skatt för vara vid import,

3. är eller kan antas vara skattskyldig enligt lagen (1994:1563) om

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt

på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik eller

lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

4. avses i 3 §, eller

5. annars är föremål för Tullverkets kontrollverksamhet.

Tullverket har rätt att ta del av sådana uppgifter om enskilda som avses i

2 kap. 3 § 1–5, 10 och 11 lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets

beskattningsverksamhet vid direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt

2 kap. 8 § andra stycket samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling

(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2

Senaste lydelse 2017:215.

SFS 2018:708

Publicerad

den 8 juni 2018