SFS 2018:709 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

SFS2018-709.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m.
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 23 § lagen (1967:531) om tryggande

av pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.

23 §2 Om en näringsverksamhet går över från en arbetsgivare till en annan

och det då avtalas att ansvaret för en pensionsutfästelse ska flyttas över på

efterträdaren, ska samtycke till överflyttningen inhämtas från innehavaren

av pensionsfordran. Tillsynsmyndigheten får medge att samtycke inte behö-

ver inhämtas, om efterträdaren kan anses god för pensionsutfästelsen. Något

samtycke behövs inte vid ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen

(1987:619).

Om det i lag eller någon annan författning har meddelats särskilda be-

stämmelser om tillvaratagande av en borgenärs rätt vid fusion, gäller dessa

i stället för första stycket. En innehavare av en pensionsfordran behöver

dock inte underrättas eller kallas enligt 23 kap. 19, 22 och 32 §§ samt

24 kap. 21 och 24 §§ aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt 16 kap. 17 och

21 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, om tillsynsmyndigheten

medger det. Detsamma gäller i ett ärende om vinstutdelning enligt 20 kap.

30 §, minskning av aktiekapitalet enligt 20 kap. 23 § eller minskning av

reservfonden enligt 20 kap. 35 § 3 aktiebolagslagen och i ett ärende om

minskning av reservfonden enligt 15 kap. 1 § 2 lagen om ekonomiska för-

eningar.

Har ansvaret för en pensionsutfästelse överflyttats, anses utfästelsen ha

samma rättsverkningar som om arbetstagaren varit anställd hos efterträdaren

från dagen för anställningen hos företrädaren. Efter överflyttningen är

företrädaren fri från ansvar för utfästelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2008:2.

SFS 2018:709

Publicerad

den 8 juni 2018