SFS 2018:712 Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

SFS2018-712.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända

borgenärer
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1981:131) om

kallelse på okända borgenärer ska ha följande lydelse.

4 §2 En ansökan om kallelse på okända borgenärer ska göras hos Krono-

fogdemyndigheten. Om gäldenären är ett aktiebolag eller en ekonomisk

förening, ska dock ansökan göras hos Bolagsverket.

Sökanden ska bifoga en förteckning över gäldenärens kända borgenärer

och, såvitt möjligt, ange deras adress.

5 §3 Kallelse på gäldenärens okända borgenärer utfärdas av myndigheten

med föreläggande för dem att skriftligen anmäla sina fordringar till myndig-

heten senast sex månader från dagen för kallelsen.

Kallelsen ska skyndsamt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Vidare

ska myndigheten senast en månad före anmälningstidens utgång skicka

underrättelser om kallelsen till alla borgenärer som har tagits upp i förteck-

ningen över kända borgenärer och som har känd adress. Myndigheten ska

även skicka en underrättelse till Skatteverket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2. En ansökan om kallelse på okända borgenärer vid likvidation enligt den

upphävda lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska överlämnas från

Kronofogdemyndigheten till Bolagsverket, om någon kallelse på okända

borgenärer inte har utfärdats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Tobias Eriksson

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2006:699.

3

Senaste lydelse 2006:699.

SFS 2018:712

Publicerad

den 8 juni 2018