SFS 2018:714 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

SFS2018-714.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation

för de privatanstäl da
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1987:1245) om styrelse-

representation för de privatanställda ska ha följande lydelse.

2 §2 Med företag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut,

försäkringsföretag och ekonomisk förening samt europakooperativ för vilket

lagen gäller enligt 1 b §.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt

1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 2 § sparbankslagen

(1987:619), 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller 1 kap.

10�14 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar är moderföretag och

dotterföretag i förhållande till varandra, eller företag som enligt 13�16 §§

lagen (2011:427) om europeiska företagsråd utövar ett bestämmande infly-

tande över ett annat företag och de företag över vilka detta inflytande utövas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2011:428.

SFS 2018:714

Publicerad

den 8 juni 2018