SFS 2018:715 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

SFS2018-715.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om bostadsrättslagen (1991:614)

dels att 9 kap. 3 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 1, 2, 9 och 10 §§, 6 kap. 4 §, 9 kap. 2, 4–7, 9 b, 12, 14, 18 a,

26 och 28–31 §§, 10 kap. 1 och 2 §§ och 11 kap. 6 § ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
2 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ända-

mål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. En bostads-

rättsförening ska vara registrerad.

Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrätts-

föreningar i den utsträckning som anges i denna lag.

2 §3 En bostadsrättsförening ska ha minst tre medlemmar. Föreningen ska

också ha stadgar.

Av 9 kap. 12 och 26 §§ följer att en bostadsrättsförening också ska ha en

styrelse och minst en revisor.

9 §4 Bestämmelsen i 1 kap. 15 § lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar.

10 §5 Bestämmelserna om information med elektroniska hjälpmedel i

1 kap. 16 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller när en

bostadsrättsförening skickar kallelser och annan information i enlighet med

den lagen.

6 kap.
4 §
6 Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp ska upprättas

skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska

innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser och om ett pris.

Motsvarande gäller vid byte eller gåva. Bestämmelsen i 1 kap. 15 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar ska inte tillämpas.

Om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har kommit

överens om ett annat pris än det som anges i köpehandlingen, är den överens-

kommelsen ogiltig. Mellan säljaren och köparen gäller i stället det pris som

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2016:111.

3

Senaste lydelse 1993:314.

4

Senaste lydelse 2008:84.

5

Senaste lydelse 2016:111.

6

Senaste lydelse 2008:84.

SFS 2018:715

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:715

anges i köpehandlingen. Priset får dock jämkas, om det är oskäligt att det

ska vara bindande. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till köpehand-

lingens innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade

förhållanden och omständigheterna i övrigt.

9 kap.
2 §
Bestämmelserna i 2 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

gäller i fråga om bostadsrättsföreningar.

4 §7 För en bostadsrättsförenings skyldigheter får endast föreningens

tillgångar tas i anspråk. De fordringar på insatser och avgifter som har för-

fallit till betalning ska räknas in i tillgångarna.

5 §8 Bostadsrättsföreningens stadgar ska innehålla uppgifter om

1. föreningens firma,

2. den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte,

3. den verksamhet som föreningen ska bedriva,

4. huruvida upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och

avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut,

5. grunderna för beräkning av årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättnings-

avgift och avgift för andrahandsupplåtelse,

6. för det fall rätten att bestämma ersättning för en bostadsrätt vid över-

låtelse ska vara inskränkt, grunderna för beräkning av ersättningen,

7. grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av

föreningens hus,

8. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter, revisorer och

eventuella suppleanter och tiden för deras uppdrag,

9. hur en föreningsstämma ska sammankallas,

10. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie föreningsstämma,

11. den tid som föreningens räkenskapsår ska omfatta,

12. grunderna för hur föreningens vinst ska fördelas, och

13. hur föreningens återstående tillgångar ska fördelas när föreningen

upplöses.

6 §9 En bostadsrättsförenings firma ska innehålla ordet bostadsrätts-

förening.

I firman får inte ordet bolag eller något annat ord som betecknar ett

bolagsförhållande finnas med på ett sätt som kan leda till missförståndet att

det är ett bolag som innehar firman.

Firman ska tydligt skilja sig från andra hos Bolagsverket registrerade

föreningsfirmor i samma län som är bestående. För registrering av en

förenings firma gäller i övrigt firmalagen (1974:156).

Endast en bostadsrättsförening eller en sammanslutning av bostads-

rättsföreningar får använda ordet bostadsrätt eller en sammansättning med

detta ord i sin firma eller i övrigt vid beteckning av rörelsen.

7 § Bestämmelserna om firmateckning i 20 kap. 4 § lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar.

7

Senaste lydelse 2003:31.

8

Senaste lydelse 2014:319. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

9

Senaste lydelse 2004:247.

background image

3

SFS 2018:715

9 b §10 Bestämmelserna om medlemsförteckningen i 5 kap. 6 och 7 §§

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrätts-

föreningar.

12 § Bestämmelserna om en förenings ledning i 7 kap. lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar med

följande undantag:

1. Av styrelsens ledamöter ska alltid minst två eller, om styrelsen består

av färre än fem ledamöter, minst en väljas på en föreningsstämma.

2. Om inte något annat har bestämts i stadgarna, kan bostadsrättshavarens

make eller sambo vara styrelseledamot eller suppleant för en styrelse-

ledamot, även om maken eller sambon inte är medlem i föreningen.

3. Bestämmelserna om verkställande direktör gäller inte.

4. Trots 7 kap. 26 § lagen om ekonomiska föreningar får föreningsstäm-

man besluta om en samlad ersättning till styrelseledamöterna.

14 §11 Bestämmelserna om föreningsstämman i 6 kap. lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar gäller för bostadsrättsföreningar med följande

undantag:

1. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en

röst, om inte något annat har bestämts i stadgarna.

2. Föreningsstämmans befogenheter får inte överlämnas åt särskilt ut-

sedda fullmäktige.

3. Bestämmelserna om poströstning i 6 kap. 6 § lagen om ekonomiska

föreningar gäller inte.

4. Endast medlemmens make eller sambo eller en annan medlem får vara

ombud, om inte något annat har bestämts i stadgarna. En medlem som är

juridisk person får företrädas av ett ombud som inte är medlem, om inte

något annat har bestämts i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än

en medlem, om inte något annat har bestämts i stadgarna.

5. En medlem får som biträde vid föreningsstämman endast anlita sin

make eller sambo eller en annan medlem, om inte något annat har bestämts

i stadgarna.

6. Bestämmelserna i 23 § och 24 § första stycket gäller i stället för 6 kap.

35 och 36 §§ lagen om ekonomiska föreningar.

18 a §12 Ett beslut om minskning av samtliga insatser ska genast anmälas

för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän ett år efter registreringen.

26 §13 Bestämmelserna i 8 och 9 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Bestämmelser om bok-

föring och annan redovisning finns i bokföringslagen (1999:1078) och

årsredovisningslagen (1995:1554).

28 §14 Har vinstutdelning beslutats och verkställts i strid med 27 § eller

föreningens stadgar, gäller bestämmelserna om återbäringsskyldighet och

bristtäckningsansvar i 12 kap. 7 och 8 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar.

Bestämmelserna om vissa gåvor i 12 kap. 6 § nämnda lag gäller i fråga

om bostadsrättsföreningar.

10

Senaste lydelse 2016:111.

11

Senaste lydelse 2016:111.

12

Senaste lydelse 2003:31.

13

Senaste lydelse 2006:869.

14

Senaste lydelse 2016:111.

background image

4

SFS 2018:715

29 §15 Bestämmelserna om likvidation och upplösning i 17 och 18 kap.

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostads-

rättsföreningar. I stället för 17 kap. 2 och 10 §§ i den lagen gäller dock

29 a §.

Det som sägs i 17 kap. 3 § 3 och 16 § första stycket 4 lagen om eko-

nomiska föreningar för det fall antalet föreningsmedlemmar blir mindre än

ett lägsta antal, ska tillämpas i fråga om en bostadsrättsförening, om antalet

medlemmar eller antalet bostadsrättshavare blir mindre än tre. Om flera

medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, ska de räknas endast som en

bostadsrättshavare.

Vidare ska det som sägs i 17 kap. 33 § lagen om ekonomiska föreningar

om insatskapital i stället gälla insats och upplåtelseavgift i bostadsrätts-

föreningen.

29 a §16 Ett beslut om likvidation är giltigt om samtliga röstberättigade i

föreningen har röstat för det. Beslutet är även giltigt om det har fattats på två

på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de

röstande på den senare stämman har röstat för beslutet. I stadgarna får det

tas in längre gående villkor. Beslutet om likvidation gäller omedelbart eller

från och med den senare dag som föreningsstämman bestämmer.

När det finns grund för tvångslikvidation enligt 17 kap. 11 eller 16 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar, är dock ett beslut om likvidation

alltid giltigt om mer än hälften av de röstande har röstat för det. Vid lika

röstetal har ordföranden utslagsröst. Ett beslut om likvidation enligt detta

stycke gäller omedelbart.

30 §17 Bestämmelserna om fusion i 16 kap. 1–26 §§ lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar gäller också för bostadsrättsföreningar.

Ett beslut av föreningsstämman om godkännande av fusionsplanen är

dock giltigt endast om nio tiondelar av de röstberättigade i föreningen har

röstat för det eller om det har fattats på två på varandra följande förenings-

stämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman

har röstat för beslutet. I stadgarna får det tas in längre gående villkor.

31 §18 Bestämmelserna om registrering och överklagande i 19 respektive

23 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bo-

stadsrättsföreningar. Ett beslut om ändring av stadgarna så att styrelsens säte

ska flyttas från ett län till ett annat får dock inte registreras, om bostads-

rättsföreningens firma på grund av 6 § tredje stycket i detta kapitel inte får

föras in i Bolagsverkets register.

10 kap.
1 §
Bestämmelserna om skadestånd i 21 kap. lagen (2018:672) om ekono-

miska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar.

2 §19 Bestämmelserna om straff och vite i 22 kap. lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar, med undantag för 1 § första stycket 1, gäller i fråga

om bostadsrättsföreningar.

15

Senaste lydelse 2016:111.

16

Senaste lydelse 2016:111.

17

Senaste lydelse 2016:111.

18

Senaste lydelse 2004:247.

19

Senaste lydelse 2013:433.

background image

5

SFS 2018:715

11 kap.
6 §
20 En bestämmelse i stadgarna enligt 6 kap. 51 § lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar som inte ger rätt för parterna att klandra skiljedomen

gäller inte

1. i fråga om en bostadsrättshavares rätt eller skyldighet att tillträda eller

behålla lägenheten, eller

2. beträffande fastställande av hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §.

I övrigt gäller bestämmelsen inte i fråga om tvist med anledning av

upplåtelse av nyttjanderätt enligt denna lag, om man genom bestämmelsen

har utsett skiljemän eller reglerat antalet skiljemän, sättet att utse dem eller

förfarandet vid skiljenämnden. I dessa hänseenden ska lagen (1999:116) om

skiljeförfarande tillämpas. Detta hindrar dock inte att föreningen i stadgarna

utser hyresnämnden till skiljenämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

20

Senaste lydelse 2016:111.