SFS 2018:717 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

SFS2018-717.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 7 §, 6 kap. 3 § och 8 kap. 15 §

årsredovisningslagen (1995:1554) ska ha följande lydelse.

3 kap.
7 §
2 I resultaträkningen för en ekonomisk förening ska en sådan värde-

överföring som avses i 12 kap. 1 § 2 lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar tas upp som en särskild kostnadspost.

6 kap.
3 §
3 Ekonomiska föreningar ska i förvaltningsberättelsen även lämna upp-

lysningar om

1. väsentliga förändringar i medlemsantalet,

2. summorna av insatsbelopp som ska återbetalas under nästa räkenskaps-

år enligt 10 kap. 11 och 16 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,

3. den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför, och

4. summan av de förlagsinsatser som har sagts upp och ska lösas in under

de nästföljande två räkenskapsåren.

Första stycket 2 gäller också lösenbelopp för en medlems andel i en sam-

bruksförening enligt lagen (1975:417) om sambruksföreningar.

8 kap.
15 §
4 Om ett företag publicerar sin årsredovisning i ofullständigt skick,

ska det av publikationen framgå att den inte är fullständig. Det ska också

anges om den fullständiga årsredovisningen har getts in till registrerings-

myndigheten.

När en årsredovisning publiceras i ofullständigt skick, får den inte åtföljas

av revisionsberättelsen. Publikationen ska i stället innehålla revisorns ut-

talande om att den fullständiga årsredovisningen har upprättats enligt lag,

liksom uppgift om anmärkningar enligt

1. 9 kap. 31, 33 och 34 §§ aktiebolagslagen (2005:551),

2. 8 kap. 34, 36 och 37 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,

3. 28�30 §§ revisionslagen (1999:1079), och

4. 4 kap. 11 § andra och tredje styckena stiftelselagen (1994:1220).

Om någon revisionsberättelse inte har lämnats, ska detta förhållande lik-

som skälen för det anges.

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2016:113.

3

Senaste lydelse 1999:1112.

4

Senaste lydelse 2015:813.

SFS 2018:717

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:717

Trots andra stycket får en ofullständig årsredovisning publiceras tillsam-

mans med revisionsberättelsen, om ofullständigheten består i att

1. upplysningar enligt 5 kap. 37 § har lämnats utan uppgift om fördel-

ningen mellan kvinnor och män eller utan uppgift om fördelningen mellan

olika länder, eller

2. uppgift enligt 5 kap. 38 § inte har lämnats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)