SFS 2018:717 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

SFS2018-717.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:OAZZWM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:KUBBSU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:KUBBSU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:OAZZWM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:KUBBSU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:KUBBSU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:OAZZWM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:OAZZWM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:KUBBSU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:YXANKW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:OAZZWM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:JYNBIA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:21px;line-height:39px;font-family:KUBBSU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:KUBBSU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:OAZZWM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:KUBBSU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:AADRSS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>om �ndring i �rsredovisningslagen (1995:1554) <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 7 �, 6 kap. 3 � och 8 kap. 15 � </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�rsredovisningslagen (1995:1554) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>3 kap. <br/>7 �</b>2 I resultatr�kningen f�r en ekonomisk f�rening ska en s�dan v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�verf�ring som avses i 12 kap. 1 � 2 lagen (2018:672) om ekonomiska f�r-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eningar tas upp som en s�rskild kostnadspost. </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>6 kap. <br/>3 �</b>3 Ekonomiska f�reningar ska i f�rvaltningsber�ttelsen �ven l�mna upp-</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lysningar om </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. v�sentliga f�r�ndringar i medlemsantalet,</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. summorna av insatsbelopp som ska �terbetalas under n�sta r�kenskaps-</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�r enligt 10 kap. 11 och 16 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. den r�tt till utdelning som gjorda f�rlagsinsatser medf�r, och</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. summan av de f�rlagsinsatser som har sagts upp och ska l�sas in under</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">de n�stf�ljande tv� r�kenskaps�ren. </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket 2 g�ller ocks� l�senbelopp f�r en medlems andel i en sam-</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bruksf�rening enligt lagen (1975:417) om sambruksf�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>8 kap. <br/>15 �</b>4 Om ett f�retag publicerar sin �rsredovisning i ofullst�ndigt skick, </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ska det av publikationen framg� att den inte �r fullst�ndig. Det ska ocks� </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">anges om den fullst�ndiga �rsredovisningen har getts in till registrerings-</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r en �rsredovisning publiceras i ofullst�ndigt skick, f�r den inte �tf�ljas </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">av revisionsber�ttelsen. Publikationen ska i st�llet inneh�lla revisorns ut-</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">talande om att den fullst�ndiga �rsredovisningen har uppr�ttats enligt lag, </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">liksom uppgift om anm�rkningar enligt </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. 9 kap. 31, 33 och 34 �� aktiebolagslagen (2005:551),</p> <p style="position:absolute;top:982px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. 8 kap. 34, 36 och 37 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar,</p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. 2830 �� revisionslagen (1999:1079), och</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. 4 kap. 11 � andra och tredje styckena stiftelselagen (1994:1220).</p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om n�gon revisionsber�ttelse inte har l�mnats, ska detta f�rh�llande lik-</p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som sk�len f�r det anges. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2016:113. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 1999:1112. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">4</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2015:813. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2018:717 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">den 8 juni 2018</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2018:717 </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Trots andra stycket f�r en ofullst�ndig �rsredovisning publiceras tillsam-</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">mans med revisionsber�ttelsen, om ofullst�ndigheten best�r i att </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. upplysningar enligt 5 kap. 37 � har l�mnats utan uppgift om f�rdel-</p> <p style="position:absolute;top:110px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ningen mellan kvinnor och m�n eller utan uppgift om f�rdelningen mellan </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">olika l�nder, eller </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. uppgift enligt 5 kap. 38 � inte har l�mnats.</p> <p style="position:absolute;top:193px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">HEL�NE FRITZON </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">Magnus Hermansson </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i �rsredovisningslagen (1995:1554)
Utf�rdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 7 �, 6 kap. 3 � och 8 kap. 15 �

�rsredovisningslagen (1995:1554) ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.
7 �
2 I resultatr�kningen f�r en ekonomisk f�rening ska en s�dan v�rde-

�verf�ring som avses i 12 kap. 1 � 2 lagen (2018:672) om ekonomiska f�r-

eningar tas upp som en s�rskild kostnadspost.

6 kap.
3 �
3 Ekonomiska f�reningar ska i f�rvaltningsber�ttelsen �ven l�mna upp-

lysningar om

1. v�sentliga f�r�ndringar i medlemsantalet,

2. summorna av insatsbelopp som ska �terbetalas under n�sta r�kenskaps-

�r enligt 10 kap. 11 och 16 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar,

3. den r�tt till utdelning som gjorda f�rlagsinsatser medf�r, och

4. summan av de f�rlagsinsatser som har sagts upp och ska l�sas in under

de n�stf�ljande tv� r�kenskaps�ren.

F�rsta stycket 2 g�ller ocks� l�senbelopp f�r en medlems andel i en sam-

bruksf�rening enligt lagen (1975:417) om sambruksf�reningar.

8 kap.
15 �
4 Om ett f�retag publicerar sin �rsredovisning i ofullst�ndigt skick,

ska det av publikationen framg� att den inte �r fullst�ndig. Det ska ocks�

anges om den fullst�ndiga �rsredovisningen har getts in till registrerings-

myndigheten.

N�r en �rsredovisning publiceras i ofullst�ndigt skick, f�r den inte �tf�ljas

av revisionsber�ttelsen. Publikationen ska i st�llet inneh�lla revisorns ut-

talande om att den fullst�ndiga �rsredovisningen har uppr�ttats enligt lag,

liksom uppgift om anm�rkningar enligt

1. 9 kap. 31, 33 och 34 �� aktiebolagslagen (2005:551),

2. 8 kap. 34, 36 och 37 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar,

3. 2830 �� revisionslagen (1999:1079), och

4. 4 kap. 11 � andra och tredje styckena stiftelselagen (1994:1220).

Om n�gon revisionsber�ttelse inte har l�mnats, ska detta f�rh�llande lik-

som sk�len f�r det anges.

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2016:113.

3

Senaste lydelse 1999:1112.

4

Senaste lydelse 2015:813.

SFS 2018:717

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:717

Trots andra stycket f�r en ofullst�ndig �rsredovisning publiceras tillsam-

mans med revisionsber�ttelsen, om ofullst�ndigheten best�r i att

1. upplysningar enligt 5 kap. 37 � har l�mnats utan uppgift om f�rdel-

ningen mellan kvinnor och m�n eller utan uppgift om f�rdelningen mellan

olika l�nder, eller

2. uppgift enligt 5 kap. 38 � inte har l�mnats.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

HEL�NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

;