SFS 2018:720 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

SFS2018-720.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i ellagen (1997:857)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 8 § ellagen (1997:857) ska ha

följande lydelse.

12 kap.
8 §
2 Et företag som bedriver nätverksamhet ska betala en förseningsavgift

om de handlingar som anges i 7 § inte har kommit in till nätmyndigheten inom

sju månader från räkenskapsårets utgång. Om företaget har beslutat om fortsat

bolagsstämma enligt 7 kap. 14 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)

eller om fortsatt föreningsstämma enligt 6 kap. 13 § andra stycket lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar, ska dock företaget betala försenings-

avgift först om handlingarna inte har kommit in inom nio månader från räken-

skapsårets utgång. Avgiften ska uppgå til 10 000 kronor.

Om de handlingar som anges i 7 § inte har kommit in inom två månader från

det att en underrättelse skickades till företaget om ett beslut om förseningsavgift

enligt första stycket, ska företaget betala en ny förseningsavgift. Den nya avgif-

ten ska uppgå til 10 000 kronor.

Om de handlingar som anges i 7 § inte har kommit in inom två månader från

det att en underrättelse skickades till företaget om et beslut om förseningsavgift

enligt andra stycket, ska företaget betala en ny förseningsavgift. Den nya avgif-

ten ska uppgå til 20 000 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2016:114.

SFS 2018:720

Publicerad

den 8 juni 2018