SFS 2018:721 Lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

SFS2018-721.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § lagen (1998:1593) om trossam-

fund ska ha följande lydelse.

11 § Registreringsmyndigheten ska besluta att trossamfundet ska gå i lik-

vidation om

1. de krav som gäller för registrering enligt 7 § första stycket inte längre

är uppfyllda,

2. likvidationsskyldighet föreligger enligt stadgarna, eller

3. samfundet har försatts i konkurs som har avslutats med överskott.

En likvidator förordnas av registreringsmyndigheten. Et beslut om likvida-

tion och förordnande av likvidator ska registreras. För likvidation gäl er i övrigt

17 kap. 29–32, 35, 36, 41 och 42 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska förening-

ar.

Likvidationen är avslutad när likvidatorerna har avgett slutredovisning.

Detta förhållande ska genast anmälas för registrering.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

SFS 2018:721

Publicerad

den 8 juni 2018