SFS 2018:725 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2018-725.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse

dels att 3 kap. 9 §, 12 kap. 1�2, 5, 6 d, 7, 7 a, 9 a�10, 11 a, 12�14, 17, 18,

20 och 29 §§, 13 kap. 1 och 10 §§ och 15 kap. 19 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 12 kap. 12 a och 12 b §§, och

närmast före 12 kap. 12 b § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.
9 §
2 Ett aktiebolag och en ekonomisk förening får ansöka om tillstånd

innan företaget registrerats i aktiebolags-, europabolags-, förenings- eller

europakooperativsregistret.

Om ett aktiebolag har ansökt om tillstånd inom sex månader från stiftelse-

urkundens undertecknande, räknas den tid som anges i 2 kap. 22 § aktie-

bolagslagen (2005:551) från tillståndsbeslutet. Om en ekonomisk förening

har ansökt om tillstånd inom sex månader från det att föreningen bildades,

räknas den tid som anges i 2 kap. 2 § första stycket lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar från tillståndsbeslutet.

12 kap.
1 §
3 För kreditmarknadsföreningar gäller föreskrifterna för ekonomiska

föreningar i allmänhet, om inte något annat följer av denna lag eller är

särskilt föreskrivet. Hänvisningar i lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar till bestämmelser i samma lag ska i förekommande fall avse de

bestämmelser i denna lag som gäller i stället för eller utöver bestämmelserna

i lagen om ekonomiska föreningar.

Det som föreskrivs om Bolagsverket i 16 kap. 20 § lagen om ekonomiska

föreningar ska, i fråga om kreditmarknadsföreningar, i stället gälla Finans-

inspektionen.

1 a §4 Bestämmelserna om investerande medlemmar i lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar gäller inte för kreditmarknadsföreningar.

2 § Insatserna i en kreditmarknadsförening ska alltid fullgöras i pengar.

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2006:612.

3

Senaste lydelse 2009:711.

4

Senaste lydelse 2016:117.

SFS 2018:725

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS

En utbetalning av insatsbelopp till en medlem som går ur en kredit-

marknadsförening får göras tidigast sex månader efter det att medlemskapet

har upphört. Sådana utbetalningar får verkställas bara en gång per kvartal

och efter Finansinspektionens tillstånd. Finansinspektionen ska lämna ett

sådant tillstånd, om inte kreditmarknadsföreningens förmåga att fullgöra

sina skyldigheter äventyras.

För en kreditmarknadsförening ska sexmånadersfristen enligt 10 kap.

16 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar räknas från uppsägningen

av överinsatsen.

5 § Rätten att teckna en kreditmarknadsförenings firma får utövas bara av

två eller flera personer i förening, om inte något annat följer av 7 kap. 36 §

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Ingen annan inskränkning får

registreras.

6 d §5 I fråga om revisionsutskott ska en kreditmarknadsförening anses

som en sådan ekonomisk förening som avses i 7 kap. 47 § lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar.

7 §6 Utöver det som föreskrivs om upplysningsplikt i 6 kap. 29 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar gäller att upplysningar får lämnas

bara om det kan göras utan nämnvärd olägenhet för någon enskild.

Bestämmelserna i 6 kap. 31 och 32 §§ lagen om ekonomiska föreningar

ska tillämpas också när styrelsen har funnit att en upplysning som har be-

gärts enligt 6 kap. 29 och 30 §§ samma lag inte kan lämnas till en medlem

utan nämnvärd olägenhet för någon enskild.

7 a §7 I stället för det som föreskrivs i 6 kap. 48 § tredje stycket första

meningen lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar om att väcka talan

gäller följande. Utöver det som föreskrivs i 6 kap. 48 § första stycket lagen

om ekonomiska föreningar får talan inte väckas efter det att Finansinspek-

tionen genom ett beslut som har fått laga kraft har lämnat tillstånd att verk-

ställa fusionsplanen enligt 14�16 §§ i detta kapitel.

9 a §8 Vid tillämpningen av 8 kap. 19 § lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar om jäv för revisor ska kreditmarknadsföreningar anses som för-

eningar som avses i 8 kap. 14, 15 eller 53 § samma lag.

9 b §9 I fråga om uppdragstid för revisorn ska en kreditmarknadsförening

anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 54 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar. Möjligheten enligt den paragrafen

att förlänga revisionsuppdraget till högst tjugo eller tjugofyra år gäller dock

inte uppdrag i en kreditmarknadsförening.

9 c §10 I fråga om revisionsberättelsens innehåll ska en kreditmarknads-

förening anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 56�

59 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

5

Senaste lydelse 2016:437.

6

Senaste lydelse 2016:117.

7

Senaste lydelse 2016:117.

8

Senaste lydelse 2006:405.

9

Senaste lydelse 2016:437.

10

Senaste lydelse 2016:437.

2018:725

background image

3

SFS

9 d §11 I fråga om koncernrevision ska en kreditmarknadsförening anses

som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 60 § lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar.

10 § Utöver det som föreskrivs om upplysningsplikt i 8 kap. 49 och 50 §§

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller att upplysningar får

lämnas bara om det kan göras utan nämnvärd olägenhet för någon enskild.

11 a §12 I fråga om en domstols entledigande av revisorn ska en kredit-

marknadsförening anses som en sådan ekonomisk förening som avses i

8 kap. 55 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

12 § En ansökan om likvidation av en kreditmarknadsförening enligt

17 kap. 11 eller 16 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar får också

göras av Finansinspektionen.

12 a § Vid tillämpningen av 17 kap. 11 § lagen (2018:672) om ekonomi-

ska föreningar ska det som där sägs i första stycket 2 och 3 om 8 kap. 3 och

16 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) i stället avse 8 kap. 5 och 8 §§

lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag.

Upplösning utan föregående likvidation
12 b §
Bestämmelserna i 18 kap. 1�7 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar om upplösning genom förenklad avveckling gäller inte för

kredit-marknadsföreningar.

13 §13 Vid fusion med en kreditmarknadsförening tillämpas inte 16 kap.

17�19, 21�23 och 41 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

I stället tillämpas 14�16 §§ i detta kapitel. När fusionen avser en kredit-

marknadsförening och ett helägt dotteraktiebolag gäller 14�16 §§ i

tillämpliga delar. Det som föreskrivs där om överlåtande förening ska

i stället avse dotteraktiebolaget.

14 §14 När fusionsplanen har blivit gällande i samtliga föreningar, ska

såväl den eller de överlåtande föreningarna som den övertagande föreningen

ansöka om tillstånd att verkställa planen. Vid en gränsöverskridande fusion

ska ansökan göras av den eller de svenska föreningar som deltar i fusionen.

Ansökan ska göras hos Finansinspektionen.

Vid fusion genom kombination ska föreningarna dessutom ansöka om

tillstånd enligt 3 kap. 2 § och godkännande av stadgarna enligt 3 kap. 3 § för

den övertagande föreningen. Vid gränsöverskridande fusion gäller detta bara

om den övertagande föreningen ska ha sin hemvist i Sverige.

En ansökan enligt första stycket ska lämnas in inom en månad efter det

att fusionsplanen gäller i samtliga föreningar och senast två år efter det att

registreringen av planen har kungjorts enligt 19 kap. 5 § lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om

ansökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska vidare underrätta

11

Senaste lydelse 2016:437.

12

Senaste lydelse 2016:437.

13

Senaste lydelse 2009:711.

14

Senaste lydelse 2009:711.

2018:725

background image

4

SFS

Bolagsverket om beslut som har fått laga kraft och som har meddelats med

anledning av sådana ansökningar.

17 §15 I stället för det som föreskrivs i 16 kap. 24 § andra stycket lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar om tidpunkten för anmälan av fusio-

nen för registrering ska anmälan göras senast två månader från det att

Finansinspektionens tillstånd att verkställa fusionsplanen har fått laga kraft.

18 §16 I stället för 16 kap. 48 § andra stycket lagen (2018:672) om eko-

nomiska föreningar gäller följande. Det särskilda bokslutet ska innehålla en

balansräkning och en resultaträkning. När dessa handlingar upprättas ska

lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag tillämpas. Det särskilda bokslutet ska dessutom innehålla vissa

tilläggsupplysningar och specifikationer. Då gäller 6 kap. 5 och 8 §§ bok-

föringslagen (1999:1078) i tillämpliga delar. Bokslutet ska undertecknas och

lämnas in till registreringsmyndigheten inom en månad från utgången av den

period som bokslutet omfattar.

20 §17 Det som föreskrivs i 21 kap. 1�3 §§ lagen (2018:672) om ekono-

miska föreningar om ansvar vid överträdelse av den lagen, av tillämplig lag

om årsredovisning och av stadgarna gäller beträffande kreditmarknads-

föreningar även vid överträdelse av denna lag, förordning (EU) nr 575/2013,

lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers-

bolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

29 §18 Rätten att teckna firman för ett europakooperativ får utövas bara av

två eller flera personer i förening, om inte något annat följer av 7 kap. 36 §

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

13 kap.

1 §19 Registreringsmyndighet för banker och filialer till utländska bank-

företag är Bolagsverket. Hos registreringsmyndigheten förs ett bankregister.

I detta skrivs de uppgifter in som enligt denna lag, aktiebolagslagen

(2005:551), sparbankslagen (1987:619), lagen (1995:1570) om medlems-

banker, lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. eller andra författningar

ska anmälas för registrering eller i övrigt ska tas in i registret.

För registrering av kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsföreningar

gäller det som föreskrivs i aktiebolagslagen respektive lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar. För registrering av filialer till utländska kredit-

företag gäller lagen om utländska filialer m.m.

Registreringsmyndigheten ska lämna ut uppgifter och handlingar i bank-

registret i elektronisk form, om det begärs.

10 §20 En revisor eller en särskild granskare ska omgående rapportera till

Finansinspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett

kreditinstitut får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar

institutets verksamhet,

2. kan påverka institutets fortsatta drift negativt, eller

15

Senaste lydelse 2009:711.

16

Senaste lydelse 2010:1530.

17

Senaste lydelse 2014:982.

18

Senaste lydelse 2006:612.

19

Senaste lydelse 2007:1465.

20

Senaste lydelse 2005:932.

2018:725

background image

5

SFS

3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultat-

räkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktie-

bolagslagen (2005:551), 8 kap. 36 eller 37 § lagen (2018:672) om ekono-

miska föreningar, 4 a kap. 14 eller 15 § sparbankslagen (1987:619) eller

7 a kap. 14 eller 15 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om

han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid

fullgörande av uppdrag i kreditinstitutets moderföretag eller dotterföretag

eller i ett företag som har en likartad förbindelse med institutet.

15 kap.

19 §21 Om ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening inte

följer ett föreläggande enligt 18 § första stycket att upphöra med rörelsen,

ska allmän domstol, efter ansökan av Finansinspektionen, besluta att företa-

get ska gå i likvidation. I dessa fall tillämpas bestämmelserna i 25 kap. 10,

25, 28�44, 46 och 47 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och 17 kap. 18, 19,

26�42, 44 och 45 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Ett beslut om likvidation ska dock inte meddelas om det under ärendets

handläggning vid tingsrätten visas att rörelsen har upphört.

Beslutet om likvidation gäller omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

21

Senaste lydelse 2005:932.

2018:725