SFS 2018:726 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

SFS2018-726.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 7 § naturgaslagen (2005:403)

ska ha följande lydelse.

10 kap.
7 §
2 Ett naturgasföretag ska betala en förseningsavgift om de handlingar

som anges i 6 § inte har kommit in till tillsynsmyndigheten inom sju

månader från räkenskapsårets utgång. Om företaget har beslutat om fortsatt

bolagsstämma enligt 7 kap. 14 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)

eller om fortsatt föreningsstämma enligt 6 kap. 13 § andra stycket lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar, ska dock företaget betala försenings-

avgift först om handlingarna inte har kommit in inom nio månader från

räkenskapsårets utgång. Avgiften ska uppgå till 10 000 kronor.

Om de handlingar som anges i 6 § inte har kommit in inom två månader

från det att en underrättelse skickades till företaget om ett beslut om

förseningsavgift enligt första stycket, ska företaget betala en ny försenings-

avgift. Den nya avgiften ska uppgå till 10 000 kronor.

Om de handlingar som anges i 6 § inte har kommit in inom två månader

från det att en underrättelse skickades till företaget om ett beslut om

förseningsavgift enligt andra stycket, ska företaget betala en ny försenings-

avgift. Den nya avgiften ska uppgå till 20 000 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2016:118.

SFS 2018:726

Publicerad

den 8 juni 2018

;