SFS 2018:727 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

SFS2018-727.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 a, 5, 21, 22, 25, 26 och 36–38 §§

lagen (2006:595) om europakooperativ ska ha följande lydelse.

1 a §2 I stadgarna för ett europakooperativ får det bestämmas att det i

europakooperativet får finnas en eller flera medlemmar av det slag som

avses i 1 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar (investerande

medlemmar).

Sådana stadgebestämmelser som avses i artikel 61.3 i SCE-förordningen,

i den ursprungliga lydelsen, ska innehålla minst sådana begränsningar i de

investerande medlemmarnas inflytande vid föreningsstämman som anges i

6 kap. 3 § tredje stycket lagen om ekonomiska föreningar.

5 §3 Om en ekonomisk förening deltar i bildandet av ett europakooperativ

genom fusion, ska bestämmelserna om redovisningsvaluta i 16 kap. 2 § och

28 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar inte

tillämpas på den ekonomiska föreningen.

Första stycket gäller också när europakooperativet ska ha sitt säte i en

annan stat än Sverige.

21 §4 I fråga om europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem

som avses i artiklarna 37–41 i SCE-förordningen, i den ursprungliga lydel-

sen, (dualistiskt organiserade europakooperativ) gäller följande.

Om något annat inte följer av någon annan författning eller av SCE-

förordningen, i den ursprungliga lydelsen, ska lagen (2018:672) om eko-

nomiska föreningar och andra författningar om styrelsen eller dess leda-

möter tillämpas på ledningsorganet eller dess ledamöter.

Det som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i

lagen om ekonomiska föreningar ska tillämpas på tillsynsorganet eller dess

ledamöter:

6 kap. 29–32 §§ om upplysningsplikt mot föreningsstämman,

6 kap. 47 § om talan mot föreningsstämmans beslut,

6 kap. 50 § om talan mot föreningen,

6 kap. 51 § om skiljeförfarande,

7 kap. 3 § andra stycket om styrelsesuppleanter,

7 kap. 4 § andra stycket om delegation av uppgifter,

7 kap. 7 § första stycket om krav på medlemskap,

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2016:119.

3

Senaste lydelse 2008:10.

4

Senaste lydelse 2016:119.

SFS 2018:727

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:727

7 kap. 8 § om bosättningskrav,

7 kap. 9–11 §§ om hinder mot att vara styrelseledamot,

7 kap. 13 § om när en ändring i styrelsens sammansättning får verkan,

7 kap. 14 § om förtida avgång,

7 kap. 20 § första stycket om inträde av suppleant,

7 kap. 21 § andra stycket om beslutsunderlag,

7 kap. 23 § om jäv,

7 kap. 24 och 25 §§ om protokoll,

7 kap. 26 § om arvode och annan ersättning till styrelseledamot,

7 kap. 44 och 45 §§ om registrering,

7 kap. 46 § om anmälan av aktieinnehav,

8 kap. 7 § om tillhandahållande av upplysningar till revisorn,

8 kap. 19 § om revisorsjäv,

8 kap. 32 § första stycket om revisionsberättelsen,

8 kap. 46 § om underrättelse om brottsmisstanke,

17 kap. 11 § om tvångslikvidation,

17 kap. 43 § andra och tredje styckena om styrelseval i samband med

upphörande av likvidation,

17 kap. 44 § om styrelseval efter upphävande av likvidationsbeslut,

19 kap. 9 § om avregistrering av ledamot, och

21 kap. 1 och 4–13 §§ om skadestånd.

När 7 kap. 7 § lagen om ekonomiska föreningar tillämpas på europa-

kooperativ, ska den paragrafens första stycke inte gälla arbetstagarrepre-

sentanter som har utsetts enligt lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i

europakooperativ.

För dualistiskt organiserade europakooperativ som driver försäkrings-

rörelse gäller även 2 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

22 §5 Tillsynsorganet får besluta att dess medgivande krävs för vissa

kategorier av beslut som ledningsorganet eller den verkställande direktören

fattar. Tillsynsorganet ska lämna in ett sådant beslut till Bolagsverket för

registrering. Beslutet gäller från tidpunkten för registreringen.

Tillsynsorganet ska till varje föreningsstämma som ska pröva frågan om

fastställelse av europakooperativets resultat- och balansräkningar avge ett

yttrande över årsredovisningen och ledningsorganets och den verkställande

direktörens förvaltning. I fråga om tillhandahållande av detta yttrande ska

6 kap. 23 § första och andra styckena lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar tillämpas.

25 § Revisorn ska underrätta tillsynsorganet om erinringar som revisorn

framställer till ledningsorganet och den verkställande direktören enligt

8 kap. 6 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

26 § I fråga om europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem

som avses i artiklarna 42–44 i SCE-förordningen (monistiskt organiserade

europakooperativ) ska, om inte något annat följer av någon annan författning

eller av SCE-förordningen, bestämmelserna i lagen (2018:672) om ekono-

miska föreningar och andra författningar om styrelsen eller dess ledamöter

tillämpas på förvaltningsorganet eller dess ledamöter.

5

Senaste lydelse 2016:119.

background image

3

SFS 2018:727

36 §6 Om en föreningsstämma som ska hållas enligt SCE-förordningen,

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, stadgarna eller ett stämmo-

beslut inte sammankallas på föreskrivet sätt, ska Bolagsverket efter ansökan

genast kalla till föreningsstämma. Om kallelse inte kan ske på det sätt som

anges i 6 kap. 21 § lagen om ekonomiska föreningar, får Bolagsverket kalla

till föreningsstämma på något annat lämpligt sätt. En ansökan får göras av

en ledamot i förvaltningsorganet, ledningsorganet eller tillsynsorganet, den

verkställande direktören, en revisor eller en föreningsmedlem. Europa-

kooperativet ska ersätta kostnaderna för kallelsen.

37 § Om ett europakooperativ inte uppfyller skyldigheten i artikel 6 i SCE-

förordningen att ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, ska Bolags-

verket genom ett särskilt beslut fastställa att europakooperativet inte upp-

fyller den skyldigheten. När beslutet har fått laga kraft, ska verket förelägga

europakooperativet att inom viss tid göra rättelse. Då ska 17 kap. 12 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar tillämpas. Föreläggandet ska inne-

hålla en upplysning om att europakooperativet kommer att förpliktas att gå

i likvidation om europakooperativet inte gör rättelse.

Om europakooperativet inte följer föreläggandet, ska Bolagsverket

besluta att europakooperativet ska gå i likvidation. Ett beslut om likvidation

ska dock inte meddelas om likvidationsgrunden har upphört under ärendets

handläggning hos verket.

Ett beslut om likvidation enligt andra stycket får inte verkställas förrän

det har fått laga kraft.

38 § Bestämmelserna om straff i 22 kap. 1 § lagen (2018:672) om ekono-

miska föreningar ska tillämpas på europakooperativ.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

6

Senaste lydelse 2013:733.