SFS 2018:729 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

SFS2018-729.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 43 § fjärrvärmelagen (2008:263) ska

ha följande lydelse.

43 §2 Uppgifterna om drift- och affärsförhållanden i fjärrvärmeverk-

samheten och en bestyrkt kopia av årsrapporten och yttrandet över gransk-

ningen av årsrapporten ska lämnas in till tillsynsmyndigheten. Uppgifterna

och handlingarna ska ha kommit in till tillsynsmyndigheten inom sju måna-

der från räkenskapsårets utgång.

Om fjärrvärmeföretaget beslutat om fortsatt bolagsstämma enligt 7 kap. 14 §

andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) el er fortsat föreningsstämma enligt

6 kap. 13 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, gäller

i stäl et at uppgifterna och handlingarna ska ha kommit in till tillsyns-

myndigheten inom nio månader från räkenskapsårets utgång.

Handlingarna får överföras elektroniskt till tillsynsmyndigheten.

Med en bestyrkt kopia jämställs ett elektroniskt original.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2016:120.

SFS 2018:729

Publicerad

den 8 juni 2018