SFS 2018:731 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

SFS2018-731.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(2010:2043)

dels att 12 kap. 3�5, 11, 15, 23�25 a, 28�30, 32�39, 42�43 d, 44, 49, 57,

62, 63, 67, 71, 73�76, 78, 79, 81, 82, 85�87, 90 och 91 §§, 13 kap. 2�4, 6�

8, 9 a�12, 14�16, 18�18 d, 19, 27�30, 32, 33 och 36�40 §§, 17 kap. 1 och

12 §§, 18 kap. 26 § och 20 kap. 25 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 12 kap. 22 a § och 13 kap.

30 a §, och närmast före 12 kap. 22 a § och 13 kap. 30 a § nya rubriker av

följande lydelse.

12 kap.
3 §
När det i detta kapitel hänvisas till lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar ska det som där sägs om

1. ekonomisk förening i stället avse ömsesidigt försäkringsbolag,

2. medlem i stället avse delägare,

3. stadgar i stället avse bolagsordning, och

4. föreningsstämma i stället avse bolagsstämma.

Hänvisningar i lagen om ekonomiska föreningar till bestämmelser i

samma lag ska i förekommande fall avse de bestämmelser i denna lag som

gäller i stället för eller utöver bestämmelserna i lagen om ekonomiska

föreningar.

4 §2 Bestämmelserna i 1 kap. 10�15 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar om moderförening, dotterföretag, koncern och avancerad elektro-

nisk underskrift ska gäl a för ömsesidiga försäkringsbolag.

4 a §3 Bestämmelserna om information med elektroniska hjälpmedel i

1 kap. 16 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller när ett ömse-

sidigt försäkringsbolag skickar kallelser och annan information i enlighet

med detta kapitel eller lagen om ekonomiska föreningar.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att bestämmelserna om koncerner i denna lag, i före-

skrifter som har meddelats med stöd av denna lag och i lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar, ska gälla helt eller delvis för en grupp av företag

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2016:574.

3

Senaste lydelse 2016:121.

SFS 2018:731

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS

som inte utgör en koncern enligt 1 kap. 10�14 §§ lagen om ekonomiska för-

eningar, men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

11 § Ett ömsesidigt försäkringsbolags bolagsordning ska innehålla upp-

gifter om

1. bolagets firma,

2. den ort i Sverige där bolagets styrelse ska ha sitt säte,

3. föremålet för bolagets verksamhet, varvid det ska anges särskilt om

rörelsen ska avse såväl direkt försäkring som mottagen återförsäkring,

4. om försäkringsrörelse ska drivas utanför EES,

5. antalet eller lägsta och högsta antalet av de styrelseledamöter, revisorer

och eventuella styrelsesuppleanter som får utses av bolagsstämman och

tiden för styrelseledamöternas och revisorernas uppdrag,

6. den krets av försäkrade som i denna egenskap är delägare, om inte bara

försäkringstagarna är delägare,

7. garantikapitalet,

8. regler för hur rösträtten och förslagsrätten ska utövas och hur beslut ska

fattas på stämman, varvid det ska anges särskilt i vilken utsträckning garan-

terna ska ha rösträtt,

9. för vilka försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och i

vilken ordning uttaxering kan ske hos delägarna i skadeförsäkringsföretag

och hur uttaxeringen ska genomföras,

10. i vilken ordning garanterna ska betala in det tecknade garantikapitalet,

11. om och i vilken ordning vinst ska delas ut till garanterna och i vilken

ordning garantikapitalet ska återbetalas,

12. hur en bolagsstämma ska sammankallas,

13. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie bolagsstämma,

14. de regler enligt vilka bolagsstämman får förfoga över bolagets vinst

eller, i ett livförsäkringsbolag, på annat sätt täcka bolagets förlust,

15. antal och sammanlagt belopp av de försäkringar som ska vara teck-

nade innan bolaget kan anses bildat,

16. hur tillgångarna ska fördelas mellan delägarna vid bolagets upplös-

ning, och

17. det som ska gälla för sådana förlagsinsatser som avses i 11 kap. lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar, om sådana ska förekomma.

Om försäkringsbolaget ska ha euro som redovisningsvaluta, ska det anges

i bolagsordningen.

15 § Om det vid den konstituerande stämman inte visas att försäkringar

har tecknats till minst det antal och det sammanlagda belopp som anges i

bolagsordningen och att garantikapitalet har betalats in till den andel som

föreskrivs i bolagsordningen, har frågan om bolagets bildande fallit.

Om flertalet av de närvarande röstberättigade röstar för beslutet att bilda

bolaget, är bolaget bildat. I annat fall har frågan om bolagets bildande fallit.

När ett ömsesidigt försäkringsbolag är bildat, ska en styrelse och revisorer

väljas.

I fråga om den konstituerande stämman gäller i övrigt bestämmelserna

om stämma i denna lag, lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och

bolagsordningen.

2018:731

background image

3

SFS

�ndring av bolagsordningen

22 a § Bestämmelserna i 3 kap. 4, 5 och 7�9 §§ lagen (2018:672) om ekono-

miska föreningar om ändring av stadgarna gäl er för ändring av bolagsord-

ningen för et ömsesidigt försäkringsbolag.

23 §4 �msesidiga försäkringsbolag ska i bolagsordningen kunna ange att

kapital får skjutas till i enlighet med det som gäller om förlagsinsatser enligt

11 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

24 §5 Bestämmelserna i 7 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska före-

ningar om föreningens ledning ska gälla även för ömsesidiga försäkrings-

bolag med de undantag och tillägg som följer av 25�30 §§.

25 § Bestämmelsen i 7 kap. 7 § första stycket lagen (2018:672) om eko-

nomiska föreningar om att styrelseledamöter ska vara medlemmar i för-

eningen ska inte gälla för ömsesidiga försäkringsbolag.

I ett ömsesidigt försäkringsbolag ska mer än hälften av styrelseleda-

möterna vara personer som varken är anställda i bolaget eller anställda eller

styrelseledamöter i företag som ingår i samma koncern som bolaget eller i

en företagsgrupp av motsvarande slag.

25 a §6 I fråga om revisionsutskott ska ett ömsesidigt försäkringsbolag

som inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § anses som en

sådan ekonomisk förening som avses i 7 kap. 47 § lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar.

28 §7 I stället för 7 kap. 23 § andra stycket och 34 § andra stycket lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar gäller följande för ömsesidiga

försäkringsbolag. Bestämmelserna i 7 kap. 23 § första stycket 3 och 34 §

första stycket 3 i den lagen gäller inte om

1. det ömsesidiga försäkringsbolaget äger samtliga aktier i bolagets mot-

part, och

2. motparten är ett annat bolag än ett försäkringsaktiebolag som inte får

dela ut vinst.

29 §8 Utöver 6 kap. 38 § och 7 kap. 42 § första stycket lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar gäller att beslut, rättshandlingar eller andra åtgärder

enligt dessa bestämmelser inte heller får fattas eller företas till nackdel för

garanter eller ersättningsberättigade som på grund av försäkringsavtal har rätt

til en andel av de ackumulerade vinster som har uppståt i rörelsen.

30 § Bestämmelserna i 7 kap. 42 § andra stycket lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar om förbud för en ställföreträdare att följa vissa

föreskrifter av föreningsorgan gäller även föreskrifter som står i strid med

denna lag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

32 § Bestämmelserna om föreningsstämma i 6 kap. lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar ska gälla för ömsesidiga försäkringsbolag med de

undantag och tillägg som följer av 29 och 33�41 §§.

4

Senaste lydelse 2016:121.

5

Senaste lydelse 2016:121.

6

Senaste lydelse 2016:439.

7

Senaste lydelse 2016:121.

8

Senaste lydelse 2016:121.

2018:731

background image

4

SFS

33 § Garanters rätt att besluta i ett ömsesidigt försäkringsbolags angelägen-

heter utövas vid bolagsstämman. Bestämmelserna i lagen (2018:672) om eko-

nomiska föreningar om rösträtt för medlemmar gäller även garanter, om en

garant enligt bolagsordningen har rösträt på bolagsstämman.

34 §9 Bestämmelserna om ort för stämman i 6 kap. 14 § lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar ska inte gäl a för ömsesidiga försäkringsbolag.

35 §10 Bestämmelserna om uppskov med beslut till en fortsatt stämma i

6 kap. 13 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska

gälla för ömsesidiga försäkringsbolag, om en tiondel av de närvarande

röstberättigade begär det.

36 §11 Den förslagsrätt som delägarna har enligt 6 kap. 15 § lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar får inskränkas i et ömsesidigt försäkringsbolags

bolagsordning, om fullmäktige har utset s.

37 §12 Den skyldighet att kalla till stämma som Bolagsverket har enligt

6 kap. 16 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska

för ömsesidiga försäkringsbolag i stället gälla för Finansinspektionen.

38 §13 Utöver bestämmelserna om fullmäktige i 6 kap. lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar gäller för ömsesidiga försäkringsbolag att minst

hälften av fullmäktige ska utses av delägarna eller av organisationer som kan

anses företräda delägarnas intressen.

Bestämmelserna om fullmäktiges mandattid och vem som får utses till

fullmäktig i 6 kap. 43 respektive 44 § lagen om ekonomiska föreningar ska

inte gälla för ömsesidiga försäkringsbolag.

Om fullmäktige har utsetts får bestämmelser tas in i bolagsordningen om

att årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen ska tillhandahållas

enligt 6 kap. 23 § lagen om ekonomiska föreningar, genom att fram till

bolagsstämman hållas tillgängliga för medlemmarna och innehavarna av

förlagsandelar på bolagets webbplats.

Delägarna har rätt att närvara och yttra sig vid ett fullmäktigemöte, om

inte något annat anges i bolagsordningen.

39 §14 I stället för 6 kap. 35 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

gäller att ett beslut att ändra bolagsordningen i ett ömsesidigt försäkrings-

bolag är giltigt om två tredjedelar av samtliga röstande har förenat sig om

det.

42 §15 Bestämmelserna i 8 och 9 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar om revision respektive särskild granskning ska gälla för ömse-

sidiga försäkringsbolag med de avvikelser och tillägg som följer av 43�

43 d §§.

9

Senaste lydelse 2016:121.

10

Senaste lydelse 2016:121.

11

Senaste lydelse 2016:121.

12

Senaste lydelse 2016:121.

13

Senaste lydelse 2016:121.

14

Senaste lydelse 2016:121.

15

Senaste lydelse 2016:439.

2018:731

background image

5

SFS

43 §16 I ett ömsesidigt försäkringsbolag ska minst en revisor utses av

bolagsstämman.

Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor i ett

ömsesidigt försäkringsbolag. Minst en av de revisorer som bolagsstämman

har utsett ska vara auktoriserad revisor.

Bestämmelserna i 8 kap. 51 och 52 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar om registrering av revisor ska även gälla för en revisor som har

utsetts enligt denna paragraf.

43 a §17 I fråga om uppdragstid för revisorn ska et ömsesidigt försäkrings-

bolag som inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § anses som en

sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 54 § lagen (2018:672) om ekono-

miska föreningar. Möjligheten enligt den paragrafen at förlänga revisions-

uppdraget til högst tjugo el er tjugofyra år gäl er dock inte uppdrag i ett

ömsesidigt försäkringsbolag.

43 b §18 I fråga om revisionsberättelsens innehåll ska ett ömsesidigt för-

säkringsbolag som inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 §

anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 56�59 §§ lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar.

43 c §19 I fråga om koncernrevision ska ett ömsesidigt försäkringsbolag

som inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § anses som en

sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 60 § lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar.

43 d §20 I fråga om en domstols entledigande av revisorn ska ett ömse-

sidigt försäkringsbolag som inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller

20 § anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 55 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar.

44 § Om inte något annat anges i bolagsordningen, får det i ett ömsesidigt

försäkringsbolag utses en eller flera personer (lekmannarevisorer) att utföra

sådan granskning som anges i 46 §.

Bestämmelserna om revisorer i denna lag och lagen (2018:672) om eko-

nomiska föreningar är inte tillämpliga på lekmannarevisorer.

49 § Lekmannarevisorn får inte underteckna en sådan revisionsberättelse

som avses i 8 kap. 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

57 §21 Granskningsrapporten ska tillhandahållas på samma sätt som anges

i 6 kap. 23 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

62 § Bestämmelserna i 7 kap. 44 och 45 §§ lagen (2018:672) om ekono-

miska föreningar om registrering av styrelseledamöter ska även gälla för

lekmannarevisorer.

63 § Ett ömsesidigt försäkringsbolags medel får betalas ut till garanter och

innehavare av förlagsandelar bara enligt bestämmelserna i denna lag om

16

Senaste lydelse 2013:235.

17

Senaste lydelse 2016:439.

18

Senaste lydelse 2016:439.

19

Senaste lydelse 2016:439.

20

Senaste lydelse 2016:439.

21

Senaste lydelse 2016:121.

2018:731

background image

6

SFS

vinstutdelning, återbetalning av garantikapital och det som gäller enligt

denna lag och lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar om utskiftning

vid bolagets likvidation.

67 §22 Om utbetalning till garanter eller innehavare av förlagsandelar görs

i strid med denna lag eller lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, ska

mottagaren betala tillbaka det belopp som tagits emot med ränta, beräknad

enligt 5 § räntelagen (1975:635), från det att beloppet togs emot intill dess

ränta, till följd av 3 eller 4 § räntelagen, ska betalas enligt 6 § samma lag.

Om utbetalningen har skett i form av vinstutdelning, är dock mottagaren

återbäringsskyldig bara om bolaget visar att mottagaren insåg eller borde ha

insett att utbetalningen stred mot denna lag eller lagen om ekonomiska för-

eningar.

Om det uppstår en brist vid återbäring enligt första stycket, är de personer

som har medverkat till beslutet om värdeöverföringen ansvariga för bristen.

Detsamma gäller de som har medverkat till verkställandet av beslutet eller

till upprättandet eller fastställandet av en oriktig balansräkning som har legat

till grund för beslutet om värdeöverföring.

För ansvar enligt andra stycket förutsätts i fråga om styrelseledamöter,

verkställande direktör, revisor och särskild granskare, uppsåt eller oaktsam-

het, och, i fråga om delägare och andra, uppsåt eller grov oaktsamhet.

För en brist som uppstår vid återbäring av vinstutdelning ansvarar även

den som har tagit emot egendom från en person som avses i första stycket

med vetskap om att den härrör från en olaglig värdeöverföring.

Vid tillämpningen av andra�fjärde styckena gäller 21 kap. 4 och 5 §§

lagen om ekonomiska föreningar.

71 §23 För reservfond i ömsesidiga försäkringsbolag gäller 10 kap. 14 §,

11 kap. 6 § och 15 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

73 § Beslut om frivillig likvidation av ett ömsesidigt försäkringsbolag

fattas av bolagsstämman.

För beslut om likvidation i andra fall än när det finns grund för tvångs-

likvidation enligt 74 § krävs att det biträds av två tredjedelar av samtliga

röstande. Längre gående villkor för att beslutet ska bli giltigt får föreskrivas

i bolagsordningen.

När det finns grund för tvångslikvidation enligt 74 §, har beslutet

omedelbar verkan. I övriga fall kan bolagsstämman besluta att likvidationen

ska inträda en viss senare dag.

Bestämmelsen i 17 kap. 9 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

om anmälan av beslutet ska gälla också för ömsesidiga försäkringsbolag.

74 §24 Bestämmelsen i 17 kap. 16 § första stycket 1 lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar om allmän domstols beslut om likvidation ska gälla

också för ömsesidiga försäkringsbolag.

Bolagsverket ska besluta att ett ömsesidigt försäkringsbolag ska gå i likvi-

dation om

1. bolagets hela försäkringsbestånd har överlåtits,

2. ett tillstånd att driva försäkringsrörelse som har beviljats för en bestämd

tid har gått ut utan att något nytt tillstånd har beviljats,

3. tillståndet att driva försäkringsrörelse har återkallats,

22

Senaste lydelse 2016:121.

23

Senaste lydelse 2016:121.

24

Senaste lydelse 2013:166.

2018:731

background image

7

SFS

4. bolaget är försatt i konkurs som avslutats med överskott och bolags-

stämman inte inom föreskriven tid har fattat beslut om likvidation enligt

79 §, eller

5. bolaget saknar till försäkringsregistret anmäld behörig styrelse eller

verkställande direktör.

Ett beslut om likvidation ska inte meddelas, om det styrks att likvidations-

grunden upphört under ärendets handläggning. Frågor om likvidation enligt

första el er andra stycket prövas på anmälan av Finansinspektionen el er på

ansökan av styrelsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören eller en

delägare eller röstberättigad som inte är delägare.

I de fall som avses i andra stycket 3 ska Bolagsverket fatta beslutet om

likvidation så snart det är praktiskt möjligt, dock senast dagen efter det att

ansökan eller anmälan om likvidation kom in till Bolagsverket.

I de fall som avses i andra stycket 4 eller 5 prövas frågan på ansökan även

av en borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av att det finns

någon som kan företräda bolaget.

Beslutet om likvidation gäller omedelbart.

75 §25 I ärenden enligt 74 § andra stycket 3 ska 17 kap. 12 och 18 §§ lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar inte tillämpas.

I övrigt gäller för genomförandet av likvidationen för ömsesidiga

försäkringsbolag 17 kap. 18, 19 och 23�45 §§ lagen om ekonomiska

föreningar med de tillägg som följer av 76�78 §§.

I ett ärende enligt 74 § andra stycket 1, 2, 4 eller 5 gäller även 17 kap.

12 § lagen om ekonomiska föreningar.

76 §26 I 17 kap. 33 § första stycket lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar anges att vissa bestämmelser inte ska tillämpas på likvidatorernas

årsredovisning och dess behandling på stämman. Bestämmelserna i 5 kap.

1 § och 2 § 6 och 7 lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-

företag om tillämpning av 5 kap. 20, 37�44 och 48 §§ årsredovisningslagen

(1995:1554) ska inte heller tillämpas.

78 § Utöver 17 kap. 43 § första stycket andra meningen lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar gäller att ett beslut om att en likvidation ska

upphöra och det ömsesidiga försäkringsbolagets verksamhet återupptas inte

får fattas, om det finns anledning till likvidationen enligt denna lag. Ett beslut

om att återuppta verksamheten får inte fattas om det inte finns full täckning

för bolagets skyldigheter.

79 § Bestämmelserna om konkurs i 18 kap. 10�14 §§ lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar ska även gälla för ömsesidiga försäkringsbolag.

81 § Vid fusion med ett ömsesidigt försäkringsbolag gäller 16 kap. lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar med de undantag och tillägg som

följer av andra stycket.

I stället för 16 kap. 17�19, 21�23 och 41 §§ lagen om ekonomiska

föreningar tillämpas 82�84 och 86 §§ i detta kapitel. I 85 § i detta kapitel

finns regler om tillämpning av 16 kap. 12 och 24 §§ lagen om ekonomiska

föreningar. I 86 § i detta kapitel finns regler om tillämpning av 16 kap.

28 och 29 §§ samma lag.

25

Senaste lydelse 2013:166.

26

Senaste lydelse 2015:826.

2018:731

background image

8

SFS

82 §27 När fusionsplanen gäller i samtliga försäkringsbolag, ska såväl det

eller de överlåtande bolagen som det övertagande bolaget ansöka om tillstånd

att verkställa planen. Vid en gränsöverskridande fusion ska ansökan göras av

det el er de svenska bolag som deltar i fusionen. Ansökan ska göras hos Finans-

inspektionen.

Vid fusion genom kombination ska försäkringsbolagen dessutom ansöka

om tillstånd enligt 2 kap. 4 § och godkännande av bolagsordningen enligt

2 kap. 8 § för det övertagande bolaget. Vid gränsöverskridande fusion gäller

detta bara om det övertagande bolaget ska ha sin hemvist i Sverige.

En ansökan enligt första stycket ska lämnas in inom en månad efter det

att fusionsplanen gäller i samtliga bolag och, om fusionsplanen har

registrerats enligt 16 kap. 12 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,

senast två år efter det att fusionsplanen har kungjorts enligt 19 kap. 5 §

samma lag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om

ansökningar enligt första stycket och om beslut som har fått laga kraft och

som har meddelats med anledning av sådana ansökningar.

85 §28 Det som sägs om föreningsregistret i 16 kap. 12 § och 24 § första

stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska i stället avse

försäkringsregistret.

I stället för det som föreskrivs om tidpunkten för anmälan för registrering

i 16 kap. 24 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar, ska en sådan

anmälan göras senast två månader från det att Finansinspektionens tillstånd

till verkställande av fusionsplanen har fått laga kraft.

86 §29 Bestämmelserna om fusion genom absorption i 16 kap. 28 och 29 §§

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska bara gäl a vid fusion mel an

bolag enligt 80 § i detta kapitel.

Moderbolaget ska ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen hos

Finansinspektionen. Ansökan ska lämnas in senast en månad efter det att

fusionsplanen har blivit gällande hos moderbolaget och, om fusionsplanen

har registrerats enligt 16 kap. 12 § lagen om ekonomiska föreningar, senast

två år efter det att en uppgift om att planen har registrerats har kungjorts.

I fråga om ett sådant ärende gäller 83 och 84 §§ i tillämpliga delar. Det

som sägs om överlåtande bolag ska då avse dotterbolag och det som sägs

om övertagande bolag ska avse moderbolag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket om ansökningar enligt

andra stycket och om beslut som har fått laga kraft och som har meddelats

med anledning av sådana ansökningar.

Bolagsverket ska efter en sådan underrättelse registrera tillståndet enligt

16 kap. 29 § lagen om ekonomiska föreningar.

Det som sägs om föreningsregistret i 16 kap. 29 § lagen om ekonomiska

föreningar ska i stället avse försäkringsregistret.

87 § Bestämmelserna i 21 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar om ansvar vid överträdelse av bestämmelserna som anges där gäller

även för ömsesidiga försäkringsbolag. Det som föreskrivs där ska för ömse-

sidiga försäkringsbolag även gälla vid överträdelse av denna lag.

27

Senaste lydelse 2013:456.

28

Senaste lydelse 2013:456.

29

Senaste lydelse 2013:456.

2018:731

background image

9

SFS

Det som föreskrivs i 21 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar om

styrelseledamot ska även gälla för stiftare av ett ömsesidigt försäkrings-

bolag.

90 § För registrering av ett ömsesidigt försäkringsbolag gäller 19 kap. 2�

9 §§ och 23 kap. 1 och 2 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Det som sägs där om föreningsregistret ska i stället avse försäkringsregistret.

För överklagande av beslut av Finansinspektionen gäller 21 kap. 1�3 §§ i

denna lag i stället för 23 kap. 1 och 2 §§ lagen om ekonomiska föreningar.

91 §30 Bestämmelserna i 22 kap. 1 § första stycket 2 och 3 och andra och

tredje styckena samt 2 och 3 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

om straff och vite gäller för ömsesidiga försäkringsbolag.

13 kap.

2 § Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller för försäkringsför-

eningar om inte något annat följer av denna lag. Vid til ämpningen av lagen om

ekonomiska föreningar på försäkringsföreningar ska det som där sägs om

1. ekonomisk förening avse försäkringsförening, och

2. föreningsregistret avse försäkringsregistret.

Hänvisningar i lagen om ekonomiska föreningar till bestämmelser i

samma lag ska i förekommande fall avse de bestämmelser i denna lag som

gäller i stället för eller utöver lagen om ekonomiska föreningar.

3 §31 De grundläggande bestämmelserna om en ekonomisk förening i

1 kap. 4, 5 och 7 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller inte

för försäkringsföreningar.

Bestämmelserna om investerande medlemmar i lagen om ekonomiska

föreningar gäller inte för försäkringsföreningar.

4 § Utöver bestämmelserna om ansvar för en förenings skyldigheter i

1 kap. 9 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar får det i en för-

säkringsförenings stadgar föreskrivas att en medlem ska täcka skulder,

avsättningar eller förluster i försäkringsrörelsen, som föreningen inte kan

täcka genom att ta i anspråk egna tillgångar eller medel, genom att göra

kapitaltillskott till föreningen (uttaxering).

6 § En försäkringsförenings stadgar ska, utöver det som följer av 3 kap.

1 § 1�3 och 5�10 lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, innehålla

uppgifter om

1. huruvida rörelsen ska avse såväl direkt försäkring som mottagen åter-

försäkring,

2. huruvida föreningen ska driva försäkringsrörelse utanför EES,

3. de villkor som ska gälla för inträde i föreningen,

4. storleken på verksamhetskapitalet,

5. den eventuella rätt till avkastning som tillfaller den som skjutit till

verksamhetskapital,

6. den eventuella rösträtt på föreningsstämma som tillfaller den som

skjutit till verksamhetskapital,

7. i vilken ordning verksamhetskapitalet ska betalas in och återbetalas,

och

30

Senaste lydelse 2013:443.

31

Senaste lydelse 2016:121.

2018:731

background image

10

SFS

8. för vilka slag av försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och i

vilken ordning uttaxering kan göras hos medlemmarna samt hur uttaxeringen

ska genomföras.

I en livförsäkringsförening gäller dessutom att det i stadgarna ska anges

hur föreningens förlust får täckas.

7 § I stället för bestämmelserna om registrering i 2 kap. 2 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar, gäller för en försäkringsförening att

1. verksamheten får påbörjas när beslut om tillstånd att driva försäkrings-

rörelse har meddelats, och

2. anmälan för registrering ska göras senast sex månader efter det att ett

sådant beslut har meddelats.

Det som föreskrivs i 2 kap. 4 § tredje meningen lagen om ekonomiska

föreningar om åtgärder för att kräva in utfästa insatser eller avgifter ska i

stället avse verksamhetskapitalet.

8 §32 Det som föreskrivs om en medlems rätt att säga upp medlemskapet i

föreningen i 4 kap. 7 § första stycket lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar gäller inte i fråga om försäkringsföreningar, om medlemmen på

grund av sin anställning är skyldig att tillhöra försäkringsföreningen.

Bestämmelsen om skyldighet att hålla medlemsförteckningen tillgänglig

i 5 kap. 5 § lagen om ekonomiska föreningar gäller inte för försäkrings-

föreningar.

9 a §33 I fråga om revisionsutskott ska en försäkringsförening som inte har

beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § anses som en sådan ekonomisk

förening som avses i 7 kap. 47 § lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar.

10 §34 Bestämmelsen om verkställande direktör i 7 kap. 27 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar gäller inte för försäkringsföreningar.

I stället gäller att styrelsen i en försäkringsförening ska utse en verkställande

direktör. Den verkställande direktören får inte vara ordförande i styrelsen.

11 §35 I stället för bestämmelserna om jäv för en styrelseledamot och den

verkställande direktören i 7 kap. 23 § andra stycket respektive 34 § andra

stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller följande för för-

säkringsföreningar. Bestämmelserna i 7 kap. 23 § första stycket 3 och 7 kap.

34 § första stycket 3 gäller inte om

1. försäkringsföreningen äger samtliga aktier i föreningens motpart, och

2. motparten är ett annat bolag än ett försäkringsaktiebolag som inte får

dela ut vinst.

12 § Bestämmelserna om förbud för ställföreträdare att följa vissa före-

skrifter av föreningsorgan i 7 kap. 42 § andra stycket lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar gäller för försäkringsföreningar, om föreskrifterna

står i strid med denna lag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i för-

säkringsföretag.

32

Senaste lydelse 2016:121.

33

Senaste lydelse 2016:439.

34

Senaste lydelse 2016:121.

35

Senaste lydelse 2016:121.

2018:731

background image

11

SFS

14 §36 Utöver bestämmelserna om föreningsmedlemmarnas rätt att besluta

i föreningens angelägenheter i 6 kap. 1�3 §§ lagen (2018:672) om ekono-

miska föreningar får en försäkringsförening i stadgarna föreskriva om röst-

rätt för den som har skjutit till verksamhetskapital.

14 a §37 Bestämmelserna om ort för föreningsstämman i 6 kap. 14 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar gäller inte för försäkringsföreningar.

15 §38 Den skyldighet att kalla till föreningsstämma som Bolagsverket har

enligt 6 kap. 16 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

ska för försäkringsföreningar i stället gälla för Finansinspektionen.

16 §39 Utöver bestämmelserna om fullmäktige i 6 kap. 41�46 §§ lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar gäller för försäkringsföreningar att

minst hälften av fullmäktige ska utses av föreningens medlemmar eller av

organisationer som kan anses företräda medlemmarna.

18 §40 I stället för 8 kap. 1 § och 8 § första stycket och 14�16 §§ lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar gäller för försäkringsföreningar att

1. föreningsstämman ska välja minst en revisor,

2. det i stadgarna får bestämmas att en eller flera revisorer ska utses på

något annat sätt,

3. bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor i en

försäkringsförening, och

4. minst en av de revisorer som utses av föreningsstämman ska vara

auktoriserad revisor.

Bestämmelserna i 8 kap. 51 och 52 §§ lagen om ekonomiska föreningar

om registrering av revisor ska även gälla för en revisor som har utsetts enligt

denna paragraf.

18 a §41 I fråga om uppdragstid för revisorn ska en försäkringsförening

som inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § anses som en

sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 54 § lagen (2018:672) om eko-

nomiska föreningar. Möjligheten enligt den paragrafen att förlänga revi-

sionsuppdraget till högst tjugo eller tjugofyra år gäller dock inte uppdrag i

en försäkringsförening.

18 b §42 I fråga om revisionsberättelsens innehåll ska en försäkrings-

förening som inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § anses

som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 56�59 §§ lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar.

18 c §43 I fråga om koncernrevision ska en försäkringsförening som inte

har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 § anses som en sådan ekono-

misk förening som avses i 8 kap. 60 § lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar.

36

Senaste lydelse 2016:121.

37

Senaste lydelse 2016:121.

38

Senaste lydelse 2016:121.

39

Senaste lydelse 2016:121.

40

Senaste lydelse 2013:235.

41

Senaste lydelse 2016:439.

42

Senaste lydelse 2016:439.

43

Senaste lydelse 2016:439.

2018:731

background image

12

SFS

18 d §44 I fråga om en domstols entledigande av revisorn ska en för-

säkringsförening som inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 §

anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 55 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar.

19 §45 I stället för bestämmelserna om värdeöverföringar från föreningen

i 12 kap. 1 och 2 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller för

försäkringsföreningar att föreningens medel får delas ut till medlemmar bara

i form av återbäring eller, i samband med föreningens likvidation, som

skifteslikvid.

Bestämmelserna om insatsemission, värdeöverföringar, vinstutdelning

och gottgörelse i 10 kap. 3�10 §§, 12 kap. 3�5 §§, 13 kap. respektive 14 kap.

lagen om ekonomiska föreningar gäller inte för utbetalningar av föreningens

medel till medlemmarna i en försäkringsförening.

27 §46 Utöver bestämmelserna om tvångslikvidation i 17 kap. 11 § och

16 § första stycket 1�3 lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller

för försäkringsföreningar att Bolagsverket ska besluta att föreningen ska gå

i likvidation, om

1. föreningens hela försäkringsbestånd har överlåtits,

2. ett tillstånd att driva försäkringsrörelse för bestämd tid har gått ut utan

att något nytt tillstånd har beviljats, eller

3. tillståndet att driva försäkringsrörelse har återkallats.

I de fall som avses i första stycket 3 ska Bolagsverket fatta beslutet om

likvidation så snart det är praktiskt möjligt, dock senast dagen efter det att

ansökan eller anmälan om likvidation kom in till Bolagsverket. Beslutet om

likvidation gäller omedelbart.

En fråga om likvidation enligt första stycket prövas på ansökan av styrel-

sen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en föreningsmedlem

eller en innehavare av förlagsandelar eller på anmälan av Finansinspek-

tionen.

I ärenden enligt första stycket 3 ska 17 kap. 12 § lagen om ekonomiska

föreningar inte tillämpas.

28 § I 17 kap. 11 § tredje stycket och 17 § lagen (2018:672) om ekono-

miska föreningar finns det bestämmelser om att frågor om tvångslikvidation

av en ekonomisk förening i vissa fall ska prövas efter anmälan av Bolags-

verket eller på ansökan av vissa befattningshavare i föreningen. Dessutom

ska frågor om likvidation av en försäkringsförening enligt dessa paragrafer

prövas efter anmälan av Finansinspektionen.

29 §47 I 17 kap. 33 § första stycket lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar anges att vissa bestämmelser inte ska tillämpas på likvidatorernas

årsredovisning och dess behandling på stämman. Bestämmelserna i 5 kap.

1 § och 2 § 6 och 7 lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-

företag om tillämpning av 5 kap. 20, 37�44 och 48 §§ årsredovisningslagen

(1995:1554) ska inte heller tillämpas.

30 § Utöver 17 kap. 43 § första stycket andra meningen lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar gäller för försäkringsföreningar att ett beslut om

44

Senaste lydelse 2016:439.

45

Senaste lydelse 2016:121.

46

Senaste lydelse 2013:166.

47

Senaste lydelse 2015:826.

2018:731

background image

13

SFS

att en likvidation ska upphöra och föreningens verksamhet återupptas inte

får fattas, om det finns anledning till likvidationen enligt denna lag. Ett

beslut om att återuppta verksamheten får inte fattas om det inte finns full

täckning för föreningens skyldigheter.

Upplösning utan föregående likvidation

30 a § Bestämmelserna i 18 kap. 1�7 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar om upplösning genom förenklad avveckling gäller inte för

försäkringsföreningar.

32 § Vid fusion med en försäkringsförening gäller inte 16 kap. 17�19, 21�

23 och 41 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. I stället gäller

33�35 §§ i detta kapitel. I 36 § i detta kapitel finns särskilda bestämmelser

om tillämpning av 16 kap. 24 § lagen om ekonomiska föreningar. När

fusionen avser en försäkringsförening och ett helägt dotterbolag, gäller 33�

35 §§ i tillämpliga delar. Det som sägs där om överlåtande förening ska i

stället avse dotterbolaget.

33 §48 När fusionsplanen gäller i samtliga föreningar, ska såväl den eller

de överlåtande försäkringsföreningarna som den övertagande försäkrings-

föreningen ansöka om tillstånd att verkställa planen. Vid en gränsöver-

skridande fusion ska ansökan göras av den eller de svenska föreningar som

deltar i fusionen. Ansökan ska göras hos Finansinspektionen.

Vid fusion genom kombination ska försäkringsföreningarna dessutom

ansöka om tillstånd enligt 2 kap. 4 § och godkännande av stadgarna enligt

2 kap. 8 § för den övertagande föreningen. Vid gränsöverskridande fusion

gäller detta bara om den övertagande föreningen ska ha sin hemvist i

Sverige.

Ansökan enligt första stycket ska lämnas in inom en månad efter det att

fusionsplanen gäller i samtliga föreningar och, om fusionsplanen har

registrerats enligt 16 kap. 12 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,

senast två år efter det att fusionsplanen har kungjorts enligt 19 kap. 5 §

samma lag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om

ansökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska vidare underrätta

Bolagsverket om beslut som har fått laga kraft och som har meddelats med

anledning av sådana ansökningar.

36 §49 I stället för det som föreskrivs om anmälan till Bolagsverket i

16 kap. 24 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska

anmälan göras senast två månader från det att Finansinspektionens tillstånd

till verkställande av fusionsplanen har fått laga kraft.

37 §50 I stället för bestämmelsen om väckande av talan i 6 kap. 48 § tredje

stycket första meningen lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller,

utöver det som anges i 6 kap. 48 § första stycket samma lag, följande. Talan

mot ett stämmobeslut om godkännande av en fusionsplan rörande en gräns-

överskridande fusion får inte väckas efter det att Finansinspektionen genom

ett beslut som har fått laga kraft har lämnat tillstånd till verkställande av

fusionsplanen.

48

Senaste lydelse 2013:456.

49

Senaste lydelse 2013:456.

50

Senaste lydelse 2016:121.

2018:731

background image

14

SFS

38 § Bestämmelserna i 21 kap. 1�3 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar om ansvar vid överträdelse av bestämmelser som anges där gäller

för försäkringsföreningar även vid överträdelse av denna lag.

39 § I stället för bestämmelserna i 20 kap. 1 § första stycket första

meningen och 2 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar om en

förenings firma gäller för försäkringsföreningar att dess firma ska innehålla

ordet försäkringsförening och att ordet försäkringsförening eller en för-

kortning av det uttrycket inte får finnas med i en bifirma.

Endast försäkringsföreningar får i sin firma använda uttrycket för-

säkringsförening.

40 §51 Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

13 kap. 39 § andra stycket denna lag.

17 kap.

1 §52 Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsföretag.

Bolagsverket ska föra ett försäkringsregister. I detta skrivs de uppgifter in

som enligt denna lag, aktiebolagslagen (2005:551), lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar eller andra författningar ska anmälas för registrering.

12 §53 En revisor eller en särskild granskare ska genast rapportera till

Finansinspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett

försäkringsföretag får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar

företagets verksamhet,

2. kan påverka företagets fortsatta drift negativt,

3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträk-

ningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktie-

bolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 36 eller 37 § lagen (2018:672) om eko-

nomiska föreningar, eller

4. kan innebära att företaget brister eller har brustit i uppfyllandet av

solvens- eller minimikapitalkravet eller av ett kapitalkrav som ska uppfyllas

av ett företag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 19 b §.

Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om

han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid

fullgörande av uppdrag som revisorn eller den särskilda granskaren har i

försäkringsföretagets moderföretag eller dotterföretag eller ett företag som

har en likartad förbindelse med försäkringsföretaget.

18 kap.

26 §54 Om ett aktiebolag eller en ekonomisk förening inte följer ett före-

läggande enligt 25 § första stycket att upphöra med rörelsen, ska rätten, efter

ansökan av Finansinspektionen, besluta att företaget ska gå i likvidation.

I dessa fall tillämpas 25 kap. 10, 25, 28�44, 46 och 47 §§ aktiebolagslagen

(2005:551) och 17 kap. 18, 19, 26�42, 44 och 45 §§ lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar.

Ett beslut om likvidation ska inte meddelas om det under ärendets

handläggning vid rätten visas att rörelsen har upphört.

Beslutet om likvidation gäller omedelbart.

51

Senaste lydelse 2016:121.

52

Senaste lydelse 2015:700.

53

Senaste lydelse 2015:700.

54

Senaste lydelse 2017:233.

2018:731

background image

15

SFS

20 kap.

25 §55 Om ett specialföretag inte följer ett föreläggande enligt 24 § första

stycket att upphöra med verksamheten, ska rätten, efter ansökan av Finans-

inspektionen, besluta att företaget ska gå i likvidation.

I dessa fall tillämpas 25 kap. 10, 25, 28�44, 46 och 47 §§ aktiebolagslagen

(2005:551) och 17 kap. 18, 19, 26�42, 44 och 45 §§ lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar.

Ett beslut om likvidation ska inte meddelas om det under ärendets

handläggning vid rätten visas att verksamheten har upphört.

Beslutet om likvidation gäller omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

55

Senaste lydelse 2015:700.

2018:731