SFS 2018:733 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2018-733.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 a kap. 10 § och 31 kap. 32 §

skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

13 a kap.
10 §
2 Skatteverket ska återkalla ett godkännande för tonnagebeskattning,

om

1. det godkända företaget begär det,

2. förutsättningarna för godkännande för tonnagebeskattning enligt 2 och

3 §§ inte är uppfyllda,

3. det godkända företaget inte har fullgjort en uppgiftsskyldighet enligt

29�33 kap. eller en dokumentationsskyldighet enligt 39 kap. 3 § och detta

är av betydelse för godkännandet eller för tonnagebeskattningen, eller

4. det godkända företaget har meddelats en dom som har fått laga kraft

och där lagen (1995:575) mot skatteflykt har tillämpats och detta är av be-

tydelse för tonnagebeskattningen.

Första stycket 2 gäller inte om

1. en kvalificerad rederiverksamhet avvecklas och inte bedrivs vidare av

någon annan,

2. det beslutas att företaget ska gå i likvidation,

3. företaget försätts i konkurs,

4. företaget upplöses genom en fusion eller fission och det övertagande

företaget är godkänt för tonnagebeskattning eller enligt 7 § ansöker om god-

kännande och godkänns för tonnagebeskattning, eller

5. företaget upplöses till följd av ett beslut om förenklad avveckling.

31 kap.
32 §
En ekonomisk förening ska lämna uppgift om huruvida den är en eko-

nomisk förening enligt 1 kap. 4 § första stycket eller 5 § lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2016:888.

SFS 2018:733

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:733

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling

(Finansdepartementet)