SFS 2018:735 Lag om ändring i lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision

SFS2018-735.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:429) om tillsyn över företag av

al mänt intresse i fråga om revision
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (2016:429) om tillsyn över

företag av allmänt intresse i fråga om revision ska ha följande lydelse.

5 § Finansinspektionen får ingripa mot ett företag av allmänt intresse, om

företaget

1. inte inrättar ett revisionsutskott eller beslutar att styrelsen ska utföra

utskottets uppgifter eller ser till att minst en ledamot i utskottet eller, i

tillämpliga fall, styrelsen har föreskriven redovisningskompetens eller

revisionskompetens i enlighet med 3 kap. 4 a § sparbankslagen (1987:619),

6 kap. 4 a § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 8 kap. 49 a § aktie-

bolagslagen (2005:551) eller 7 kap. 47 § lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar,

2. inte väljer revisor i enlighet med artikel 16.1�16.5 i EU:s revisors-

förordning, i den ursprungliga lydelsen,

3. anlitar samma revisor under en längre period än vad som är tillåtet

enligt artikel 17 i EU:s revisorsförordning, i den ursprungliga lydelsen,

4 a kap. 1 a § sparbankslagen, 7 a kap. 1 a § lagen om medlemsbanker,

9 kap. 21 a § aktiebolagslagen eller 8 kap. 54 § lagen om ekonomiska för-

eningar, eller

4. i förtid entledigar revisorn utan saklig grund i strid med 4 a kap. 6 §

första stycket 2 sparbankslagen, 7 a kap. 6 § första stycket 2 lagen om med-

lemsbanker, 9 kap. 22 § första stycket 2 aktiebolagslagen eller 8 kap. 25 §

första stycket 2 lagen om ekonomiska föreningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

SFS 2018:735

Publicerad

den 8 juni 2018