SFS 2018:738 Förordning om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

SFS2018-738.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag til

folkbildningen
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 9–11 §§ förordningen (2015:218) om statsbidrag

till folkbildningen ska ha följande lydelse.

9 §1 En folkhögskola ska ha en ansvarig styrelse. Styrelsen får vara

gemensam för flera folkhögskolor.

Folkhögskolan ska ha en ordning för hantering av studeranderättsliga

frågor. Folkhögskolan ska även ha en ordning för att ta tillvara de

studerandes intressen i övrigt.

10 § Undervisningen ska vara avgiftsfri för de studerande.

11 § En folkhögskola ska anordna allmänna kurser främst avsedda för

studerande som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Allmänna

kurser ska årligen utgöra minst 15 procent av folkhögskolans verksamhet.

Folkhögskolan ska för allmän kurs

1. ställa krav på resultat av lärande som motsvarar de krav som ställs på

motsvarande utbildning inom grundskolan respektive gymnasieskolan,

2. utfärda intyg om godkänt resultat från allmän kurs på grundskolenivå

från folkhögskola till en studerande som efter genomförd allmän kurs på

grundskolenivå bedöms kunna tillgodogöra sig studier på gymnasial nivå,

och

3. utfärda intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå

från folkhögskola till en studerande, som efter genomförd allmän kurs på

gymnasial nivå uppnår de krav som ställs för grundläggande behörighet till

högskolestudier enligt högskoleförordningen (1993:100) eller yrkes–

högskolestudier enligt förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

Till en plats på allmän kurs som finansieras med statsbidrag enligt denna

förordning får folkhögskolan anta den som har fyllt 18 år eller ska fylla 18 år

under det kalenderår kursen börjar.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Angela Öst

(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2017:275.

SFS 2018:738

Publicerad

den 8 juni 2018