SFS 2018:739 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

SFS2018-739.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:AZCPXY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:LAPYVC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:LAPYVC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:AZCPXY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:LAPYVC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:LAPYVC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:LAPYVC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:AZCPXY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:AZCPXY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:LAPYVC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:RYGFYP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:AZCPXY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:BVENIV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:21px;line-height:39px;font-family:LAPYVC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:29px;font-family:LAPYVC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:AZCPXY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:LAPYVC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ULSMPJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:LAPYVC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:AZCPXY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:AZCPXY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:AZCPXY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>om �ndring i utl�nningslagen (2005:716) <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om utl�nningslagen (2005:716) </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 20 kap. 12 och 12 a �� ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 9 kap. 1416 ��, och n�rmast </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 9 kap. 14 � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>9 kap. <br/>Inspektioner p� arbetsplatser <br/>14 �</b> Polismyndigheten f�r genomf�ra en inspektion f�r att kontrollera om </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">en arbetsgivare har en utl�nning anst�lld som </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"></p> <p style="position:absolute;top:544px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">inte har r�tt att vistas i Sverige, eller</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"></p> <p style="position:absolute;top:565px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">har r�tt att vistas h�r men saknar f�reskrivet arbetstillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Inspektioner f�r endast genomf�ras inom verksamhetssektorer som �r</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">identifierade som risksektorer i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och r�dets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r sanktioner och �tg�rder mot arbetsgivare f�r tredjelandsmedborgare som </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">vistas olagligt, i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>15 �</b> En inspektion f�r genomf�ras p� arbetsplatser och i lokaler d�r </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">arbetsgivaren bedriver n�ringsverksamhet och utan att arbetsgivaren </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">underr�ttas om den i f�rv�g. </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Inspektionen ska genomf�ras p� ett s�dant s�tt att verksamheten inte </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">hindras i on�dan. </p> <p style="position:absolute;top:830px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>16 �</b> En arbetsgivare �r skyldig att l�mna tilltr�de till de arbetsplatser och </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lokaler d�r n�ringsverksamheten bedrivs samt tillhandah�lla de handlingar </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och l�mna de �vriga upplysningar som beh�vs f�r kontrollen. </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>20 kap. <br/>12 �</b>3 En fysisk eller juridisk person som har en utl�nning anst�lld ska, </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">oavsett om ansvar kr�vs ut enligt 5 �, betala en s�rskild avgift, om </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">utl�nningen </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. inte har r�tt att vistas i Sverige, eller</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. har r�tt att vistas h�r men saknar f�reskrivet arbetstillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">S�rskild avgift enligt f�rsta stycket 1 ska inte betalas av den som har</p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft19"> Prop. 2017/18:176, bet. 2017/18:SfU26, rskr. 2017/18:348. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft19">Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">minimistandarder f�r sanktioner och �tg�rder mot arbetsgivare f�r tredjelandsmedborgare som </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">vistas olagligt, i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft19">Senaste lydelse 2013:646. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS 2018:739 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">den 12 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2018:739 </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. kontrollerat utl�nningens r�tt att vistas i Sverige,</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. beh�llit en kopia av eller ett utdrag ur den eller de handlingar som visar</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">att utl�nningen har r�tt att vistas h�r, och </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. underr�ttat den beh�riga myndigheten, som anges i en f�rordning som</p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">har utf�rdats med st�d av denna lag, om anst�llningen. </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r varje utl�nning �r avgiften det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 �� </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">socialf�rs�kringsbalken som g�llde n�r �vertr�delsen upph�rde. Om </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">�vertr�delsen har p�g�tt under en l�ngre tid �n tre m�nader, �r avgiften f�r </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">varje utl�nning i st�llet tv� prisbasbelopp. Avgiften f�r s�ttas ned helt eller </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">delvis, om s�rskilda sk�l talar f�r det. Avgiften tillfaller staten. </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>12 a �</b>4 En fysisk eller juridisk person som �r uppdragsgivare, eller </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">uppdragsgivare i tidigare led, �t en arbetsgivare som har en utl�nning som </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">inte har r�tt att vistas i Sverige anst�lld, ska betala en s�rskild avgift om </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. uppdragsgivaren, eller en uppdragsgivare i tidigare led, har anlitat</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">arbetsgivaren som underentrepren�r f�r att genomf�ra ett avtal om </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">entreprenad eller underentreprenad, </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. utl�nningen arbetar inom underentreprenaden, och</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. uppdragsgivaren, eller uppdragsgivaren i tidigare led, inte �r best�llare</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">i huvudentreprenadavtalet. </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">En uppdragsgivare som har vidtagit rimliga kontroll�tg�rder och som inte </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">inser eller har sk�lig anledning att anta att arbetsgivaren hade en eller flera </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">utl�nningar anst�llda som saknade r�tt att vistas i Sverige, ska inte betala </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">den s�rskilda avgiften. </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">En uppdragsgivare i tidigare led ska betala den s�rskilda avgiften endast </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">om uppdragsgivaren inser eller har sk�lig anledning att anta att </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">arbetsgivaren hade en eller flera utl�nningar anst�llda som saknade r�tt att </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">vistas h�r och som arbetade inom underentreprenaden. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r varje utl�nning �r avgiften det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 �� </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">socialf�rs�kringsbalken som g�llde n�r �vertr�delsen upph�rde. Om </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">�vertr�delsen har p�g�tt under en l�ngre tid �n tre m�nader, �r avgiften f�r </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">varje utl�nning i st�llet tv� prisbasbelopp. Avgiften f�r s�ttas ned helt eller </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">delvis, om s�rskilda sk�l talar f�r det. Avgiften tillfaller staten. </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r �vertr�delser som har �gt rum f�re</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">HEL�NE FRITZON </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">Linda Rant�n </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">4</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft26"> Senaste lydelse 2013:646. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i utl�nningslagen (2005:716)
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om utl�nningslagen (2005:716)

dels att 20 kap. 12 och 12 a �� ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 9 kap. 1416 ��, och n�rmast

f�re 9 kap. 14 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

9 kap.
Inspektioner p� arbetsplatser
14 �
Polismyndigheten f�r genomf�ra en inspektion f�r att kontrollera om

en arbetsgivare har en utl�nning anst�lld sominte har r�tt att vistas i Sverige, ellerhar r�tt att vistas h�r men saknar f�reskrivet arbetstillst�nd.

Inspektioner f�r endast genomf�ras inom verksamhetssektorer som �r

identifierade som risksektorer i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets

och r�dets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder

f�r sanktioner och �tg�rder mot arbetsgivare f�r tredjelandsmedborgare som

vistas olagligt, i den ursprungliga lydelsen.

15 � En inspektion f�r genomf�ras p� arbetsplatser och i lokaler d�r

arbetsgivaren bedriver n�ringsverksamhet och utan att arbetsgivaren

underr�ttas om den i f�rv�g.

Inspektionen ska genomf�ras p� ett s�dant s�tt att verksamheten inte

hindras i on�dan.

16 � En arbetsgivare �r skyldig att l�mna tilltr�de till de arbetsplatser och

lokaler d�r n�ringsverksamheten bedrivs samt tillhandah�lla de handlingar

och l�mna de �vriga upplysningar som beh�vs f�r kontrollen.

20 kap.
12 �
3 En fysisk eller juridisk person som har en utl�nning anst�lld ska,

oavsett om ansvar kr�vs ut enligt 5 �, betala en s�rskild avgift, om

utl�nningen

1. inte har r�tt att vistas i Sverige, eller

2. har r�tt att vistas h�r men saknar f�reskrivet arbetstillst�nd.

S�rskild avgift enligt f�rsta stycket 1 ska inte betalas av den som har

1

Prop. 2017/18:176, bet. 2017/18:SfU26, rskr. 2017/18:348.

2

Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om

minimistandarder f�r sanktioner och �tg�rder mot arbetsgivare f�r tredjelandsmedborgare som

vistas olagligt, i den ursprungliga lydelsen.

3

Senaste lydelse 2013:646.

SFS 2018:739

Publicerad

den 12 juni 2018

background image

2

SFS 2018:739

1. kontrollerat utl�nningens r�tt att vistas i Sverige,

2. beh�llit en kopia av eller ett utdrag ur den eller de handlingar som visar

att utl�nningen har r�tt att vistas h�r, och

3. underr�ttat den beh�riga myndigheten, som anges i en f�rordning som

har utf�rdats med st�d av denna lag, om anst�llningen.

F�r varje utl�nning �r avgiften det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 ��

socialf�rs�kringsbalken som g�llde n�r �vertr�delsen upph�rde. Om

�vertr�delsen har p�g�tt under en l�ngre tid �n tre m�nader, �r avgiften f�r

varje utl�nning i st�llet tv� prisbasbelopp. Avgiften f�r s�ttas ned helt eller

delvis, om s�rskilda sk�l talar f�r det. Avgiften tillfaller staten.

12 a �4 En fysisk eller juridisk person som �r uppdragsgivare, eller

uppdragsgivare i tidigare led, �t en arbetsgivare som har en utl�nning som

inte har r�tt att vistas i Sverige anst�lld, ska betala en s�rskild avgift om

1. uppdragsgivaren, eller en uppdragsgivare i tidigare led, har anlitat

arbetsgivaren som underentrepren�r f�r att genomf�ra ett avtal om

entreprenad eller underentreprenad,

2. utl�nningen arbetar inom underentreprenaden, och

3. uppdragsgivaren, eller uppdragsgivaren i tidigare led, inte �r best�llare

i huvudentreprenadavtalet.

En uppdragsgivare som har vidtagit rimliga kontroll�tg�rder och som inte

inser eller har sk�lig anledning att anta att arbetsgivaren hade en eller flera

utl�nningar anst�llda som saknade r�tt att vistas i Sverige, ska inte betala

den s�rskilda avgiften.

En uppdragsgivare i tidigare led ska betala den s�rskilda avgiften endast

om uppdragsgivaren inser eller har sk�lig anledning att anta att

arbetsgivaren hade en eller flera utl�nningar anst�llda som saknade r�tt att

vistas h�r och som arbetade inom underentreprenaden.

F�r varje utl�nning �r avgiften det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 ��

socialf�rs�kringsbalken som g�llde n�r �vertr�delsen upph�rde. Om

�vertr�delsen har p�g�tt under en l�ngre tid �n tre m�nader, �r avgiften f�r

varje utl�nning i st�llet tv� prisbasbelopp. Avgiften f�r s�ttas ned helt eller

delvis, om s�rskilda sk�l talar f�r det. Avgiften tillfaller staten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r �vertr�delser som har �gt rum f�re

ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

HEL�NE FRITZON

Linda Rant�n

(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 2013:646.

;