SFS 2018:739 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

SFS2018-739.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 20 kap. 12 och 12 a §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 9 kap. 14�16 §§, och närmast

före 9 kap. 14 § en ny rubrik av följande lydelse.

9 kap.
Inspektioner på arbetsplatser
14 §
Polismyndigheten får genomföra en inspektion för att kontrollera om

en arbetsgivare har en utlänning anställd som

�

inte har rätt att vistas i Sverige, eller

�

har rätt att vistas här men saknar föreskrivet arbetstillstånd.

Inspektioner får endast genomföras inom verksamhetssektorer som är

identifierade som risksektorer i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder

för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som

vistas olagligt, i den ursprungliga lydelsen.

15 § En inspektion får genomföras på arbetsplatser och i lokaler där

arbetsgivaren bedriver näringsverksamhet och utan att arbetsgivaren

underrättas om den i förväg.

Inspektionen ska genomföras på ett sådant sätt att verksamheten inte

hindras i onödan.

16 § En arbetsgivare är skyldig att lämna tillträde till de arbetsplatser och

lokaler där näringsverksamheten bedrivs samt tillhandahålla de handlingar

och lämna de övriga upplysningar som behövs för kontrollen.

20 kap.
12 §
3 En fysisk eller juridisk person som har en utlänning anställd ska,

oavsett om ansvar krävs ut enligt 5 §, betala en särskild avgift, om

utlänningen

1. inte har rätt att vistas i Sverige, eller

2. har rätt att vistas här men saknar föreskrivet arbetstillstånd.

Särskild avgift enligt första stycket 1 ska inte betalas av den som har

1

Prop. 2017/18:176, bet. 2017/18:SfU26, rskr. 2017/18:348.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om

minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som

vistas olagligt, i den ursprungliga lydelsen.

3

Senaste lydelse 2013:646.

SFS 2018:739

Publicerad

den 12 juni 2018

background image

2

SFS 2018:739

1. kontrollerat utlänningens rätt att vistas i Sverige,

2. behållit en kopia av eller ett utdrag ur den eller de handlingar som visar

att utlänningen har rätt att vistas här, och

3. underrättat den behöriga myndigheten, som anges i en förordning som

har utfärdats med stöd av denna lag, om anställningen.

För varje utlänning är avgiften det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§

socialförsäkringsbalken som gällde när överträdelsen upphörde. Om

överträdelsen har pågått under en längre tid än tre månader, är avgiften för

varje utlänning i stället två prisbasbelopp. Avgiften får sättas ned helt eller

delvis, om särskilda skäl talar för det. Avgiften tillfaller staten.

12 a §4 En fysisk eller juridisk person som är uppdragsgivare, eller

uppdragsgivare i tidigare led, åt en arbetsgivare som har en utlänning som

inte har rätt att vistas i Sverige anställd, ska betala en särskild avgift om

1. uppdragsgivaren, eller en uppdragsgivare i tidigare led, har anlitat

arbetsgivaren som underentreprenör för att genomföra ett avtal om

entreprenad eller underentreprenad,

2. utlänningen arbetar inom underentreprenaden, och

3. uppdragsgivaren, eller uppdragsgivaren i tidigare led, inte är beställare

i huvudentreprenadavtalet.

En uppdragsgivare som har vidtagit rimliga kontrollåtgärder och som inte

inser eller har skälig anledning att anta att arbetsgivaren hade en eller flera

utlänningar anställda som saknade rätt att vistas i Sverige, ska inte betala

den särskilda avgiften.

En uppdragsgivare i tidigare led ska betala den särskilda avgiften endast

om uppdragsgivaren inser eller har skälig anledning att anta att

arbetsgivaren hade en eller flera utlänningar anställda som saknade rätt att

vistas här och som arbetade inom underentreprenaden.

För varje utlänning är avgiften det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§

socialförsäkringsbalken som gällde när överträdelsen upphörde. Om

överträdelsen har pågått under en längre tid än tre månader, är avgiften för

varje utlänning i stället två prisbasbelopp. Avgiften får sättas ned helt eller

delvis, om särskilda skäl talar för det. Avgiften tillfaller staten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2. �ldre föreskrifter gäller för överträdelser som har ägt rum före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Linda Rantén

(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 2013:646.