SFS 2018:740 Luftvårdsförordning

SFS2018-740.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Luftvårdsförordning
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver1 följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om Naturvårdsverkets och

andra berörda myndigheters arbete med program, inventering, prognostiser-

ing, övervakning och rapportering för vård av utomhusluften.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ordförklaring
2 §
Med direktiv (EU) 2016/2284 avses i denna förordning Europaparla-

mentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om

minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av

direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG, i den ur-

sprungliga lydelsen.

Förslag till luftvårdsprogram
3 §
Naturvårdsverket ska ta fram de förslag i fråga om nationellt luftvårds-

program som behövs enligt artikel 6 i direktiv (EU) 2016/2284. Ett sådant

förslag ska lämnas till regeringen senast den 1 februari vart fjärde år.

4 § Om den utsläppsinventering eller de utsläppsprognoser som senast har

gjorts enligt 9 § visar att det finns risk att Sveriges åtaganden enligt artikel 4

i direktiv (EU) 2016/2284 inte uppfylls, ska Naturvårdsverket ta fram för-

slag till uppdatering av luftvårdsprogrammet. Förslaget till uppdatering ska

lämnas till regeringen inom 15 månader från det att inventeringen eller pro-

gnoserna lämnades till Europeiska kommissionen.

5 § Boverket, Kemikalieinspektionen, Sjöfartsverket, Statens energimyn-

dighet, Statens jordbruksverk, Trafikverket, Transportstyrelsen och andra

berörda myndigheter ska inom sina verksamhetsområden ta fram de uppgif-

ter som behövs för förslagen. Uppgifterna ska lämnas till Naturvårdsverket.

En länsstyrelse behöver dock endast lämna uppgifter som finns tillgäng-

liga hos länsstyrelsen.

6 § Bestämmelser om kommunernas skyldigheter att följa och kontrollera

miljökvalitetsnormer samt vid behov upprätta ett åtgärdsprogram och infor-

mera Naturvårdsverket om programmet finns i 5 kap. miljöbalken och i luft-

kvalitetsförordningen (2010:477).

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minsk-

ning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om

upphävande av direktiv 2001/81/EG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2018:740

Publicerad

den 12 juni 2018

background image

2

SFS 2018:740

7 § Innan Naturvårdsverket lämnar ett förslag till luftvårdsprogram eller

en uppdatering av ett program till regeringen, ska verket ge berörda myn-

digheter, kommuner, offentliga samverkansorgan och luftvårdsförbund,

andra berörda aktörer samt allmänheten tillfälle att lämna synpunkter. I fråga

om allmänheten ska möjligheten att lämna synpunkter uppfylla kravet i

artikel 6.5 i direktiv (EU) 2016/2284. Om det är lämpligt ska möjligheten

att lämna synpunkter också omfatta myndigheter, aktörer och allmänheten i

andra berörda länder.

Första stycket gäller inte förslag enligt 4 §, om uppdateringen endast har

mindre betydelse.

8 § Bestämmelser om strategiska miljöbedömningar av program finns i

6 kap. miljöbalken och i miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Utsläppsinventeringar, utsläppsprognoser och inventeringsrapporter
9 §
Naturvårdsverket ska genomföra de utsläppsinventeringar och ut-

släppsprognoser samt upprätta de inventeringsrapporter som krävs enligt

artikel 8.1�8.5 och artikel 4.2 tredje stycket i direktiv (EU) 2016/2284.

Flexibilitetsbestämmelser
10 §
Naturvårdsverket ska underrätta regeringen om verket bedömer at

flexibilitetsbestämmelserna i artikel 5.1�5.4 i direktiv (EU) 2016/2284 är

tillämpliga och behöver tillämpas.

Miljöövervakning av ekosystemeffekter
11 §
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska övervaka

ekosystemeffekter enligt artikel 9.1�9.2 i direktiv (EU) 2016/2284 inom

sina respektive miljöövervakningsprogram.

Rapportering till Europeiska kommissionen
12 §
Naturvårdsverket ska till Europeiska kommissionen rapportera

1. ett av regeringen beslutat luftvårdsprogram, senast den 1 april vart

fjärde år,

2. uppdateringar av gällande luftvårdsprogram, inom två månader från

regeringens beslut,

3. utsläppsinventeringar, utsläppsprognoser och inventeringsrapporter i

enlighet med artikel 10.2 i direktiv (EU) 2016/2284,

4. information om övervakningsplatsers läge och tillhörande indikatorer,

som används för övervakning av luftföroreningseffekter enligt artikel 9 i

direktiv (EU) 2016/2284, senast den 1 juli vart fjärde år, och

5. uppgifter som framkommer vid övervakning enligt 11 §, senast den

1 juli vart fjärde år.

13 § Havs- och vattenmyndigheten ska till Naturvårdsverket lämna de

uppgifter som behövs för att följa kravet på rapportering enligt 12 § 4 och 5.

Tillgängliggörande av information
14 §
Naturvårdsverket ska på en publik webbplats tillgängliggöra

1. underlag inför inhämtande av synpunkter från allmänheten enligt 7 §,

2. beslutade luftvårdsprogram och eventuella beslut om uppdateringar av

programmen,

background image

3

SFS 2018:740

3. utsläppsinventeringar och eventuella justeringar med stöd av flexibili-

tetsbestämmelserna,

4. utsläppsprognoser,

5. inventeringsrapporter, och

6. kompletterande rapporter och information som rapporterats till Euro-

peiska kommissionen i enlighet med denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2003:65) om nationella

utsläppstak för luftföroreningar.

3. Förslag enligt 3 § ska lämnas första gången senast den 1 februari 2019.

4. Rapportering enligt 12 § 1 ska göras första gången senast den 1 april 2019.

5. Rapportering enligt 12 § 4 ska göras första gången senast den 1 juli 2018.

6. Rapportering enligt 12 § 5 ska göras första gången senast den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)