SFS 2018:740 Luftvårdsförordning

SFS2018-740.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:TKDQUR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:PZFSQZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:PZFSQZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:TKDQUR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:PZFSQZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:MXRAAF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:TKDQUR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:TKDQUR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:PZFSQZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:WDXAHW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:TKDQUR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:GAVIRC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:PZFSQZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:28px;font-family:PZFSQZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:TKDQUR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:PZFSQZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:MOVMOQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:PZFSQZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:28px;font-family:PZFSQZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:TKDQUR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:PZFSQZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:ORAXNM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Luftv�rdsf�rordning <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver1 f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b> Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om Naturv�rdsverkets och </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">andra ber�rda myndigheters arbete med program, inventering, prognostiser-</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ing, �vervakning och rapportering f�r v�rd av utomhusluften. </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rordningen �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Ordf�rklaring <br/>2 �</b> Med <i>direktiv (EU) 2016/2284</i> avses i denna f�rordning Europaparla-</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">mentets och r�dets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">minskning av nationella utsl�pp av vissa luftf�roreningar, om �ndring av </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">direktiv 2003/35/EG och om upph�vande av direktiv 2001/81/EG, i den ur-</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">sprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>F�rslag till luftv�rdsprogram <br/>3 �</b> Naturv�rdsverket ska ta fram de f�rslag i fr�ga om nationellt luftv�rds-</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">program som beh�vs enligt artikel 6 i direktiv (EU) 2016/2284. Ett s�dant </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rslag ska l�mnas till regeringen senast den 1 februari vart fj�rde �r. </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b> Om den utsl�ppsinventering eller de utsl�ppsprognoser som senast har </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">gjorts enligt 9 � visar att det finns risk att Sveriges �taganden enligt artikel 4 </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i direktiv (EU) 2016/2284 inte uppfylls, ska Naturv�rdsverket ta fram f�r-</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">slag till uppdatering av luftv�rdsprogrammet. F�rslaget till uppdatering ska </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">l�mnas till regeringen inom 15 m�nader fr�n det att inventeringen eller pro-</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">gnoserna l�mnades till Europeiska kommissionen. </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b> Boverket, Kemikalieinspektionen, Sj�fartsverket, Statens energimyn-</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">dighet, Statens jordbruksverk, Trafikverket, Transportstyrelsen och andra </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ber�rda myndigheter ska inom sina verksamhetsomr�den ta fram de uppgif-</p> <p style="position:absolute;top:925px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ter som beh�vs f�r f�rslagen. Uppgifterna ska l�mnas till Naturv�rdsverket. </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En l�nsstyrelse beh�ver dock endast l�mna uppgifter som finns tillg�ng-</p> <p style="position:absolute;top:966px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">liga hos l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b> Best�mmelser om kommunernas skyldigheter att f�lja och kontrollera </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">milj�kvalitetsnormer samt vid behov uppr�tta ett �tg�rdsprogram och infor-</p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">mera Naturv�rdsverket om programmet finns i 5 kap. milj�balken och i luft-</p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kvalitetsf�rordningen (2010:477). </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minsk-</p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">ning av nationella utsl�pp av vissa luftf�roreningar, om �ndring av direktiv 2003/35/EG och om </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">upph�vande av direktiv 2001/81/EG, i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:740 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 12 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2018:740 </b></p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b> Innan Naturv�rdsverket l�mnar ett f�rslag till luftv�rdsprogram eller </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">en uppdatering av ett program till regeringen, ska verket ge ber�rda myn-</p> <p style="position:absolute;top:110px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">digheter, kommuner, offentliga samverkansorgan och luftv�rdsf�rbund, </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">andra ber�rda akt�rer samt allm�nheten tillf�lle att l�mna synpunkter. I fr�ga </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">om allm�nheten ska m�jligheten att l�mna synpunkter uppfylla kravet i </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">artikel 6.5 i direktiv (EU) 2016/2284. Om det �r l�mpligt ska m�jligheten </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">att l�mna synpunkter ocks� omfatta myndigheter, akt�rer och allm�nheten i </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">andra ber�rda l�nder. </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller inte f�rslag enligt 4 �, om uppdateringen endast har </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">mindre betydelse. </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b> Best�mmelser om strategiska milj�bed�mningar av program finns i </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">6 kap. milj�balken och i milj�bed�mningsf�rordningen (2017:966). </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Utsl�ppsinventeringar, utsl�ppsprognoser och inventeringsrapporter <br/>9 �</b> Naturv�rdsverket ska genomf�ra de utsl�ppsinventeringar och ut-</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">sl�ppsprognoser samt uppr�tta de inventeringsrapporter som kr�vs enligt </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">artikel 8.18.5 och artikel 4.2 tredje stycket i direktiv (EU) 2016/2284. </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Flexibilitetsbest�mmelser <br/>10 �</b> Naturv�rdsverket ska underr�tta regeringen om verket bed�mer at </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">flexibilitetsbest�mmelserna i artikel 5.15.4 i direktiv (EU) 2016/2284 �r </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">till�mpliga och beh�ver till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Milj��vervakning av ekosystemeffekter <br/>11 �</b> Naturv�rdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska �vervaka </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ekosystemeffekter enligt artikel 9.19.2 i direktiv (EU) 2016/2284 inom </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">sina respektive milj��vervakningsprogram. </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Rapportering till Europeiska kommissionen <br/>12 �</b> Naturv�rdsverket ska till Europeiska kommissionen rapportera </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. ett av regeringen beslutat luftv�rdsprogram, senast den 1 april vart</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">fj�rde �r, </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. uppdateringar av g�llande luftv�rdsprogram, inom tv� m�nader fr�n</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">regeringens beslut, </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. utsl�ppsinventeringar, utsl�ppsprognoser och inventeringsrapporter i</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">enlighet med artikel 10.2 i direktiv (EU) 2016/2284, </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. information om �vervakningsplatsers l�ge och tillh�rande indikatorer,</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">som anv�nds f�r �vervakning av luftf�roreningseffekter enligt artikel 9 i </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">direktiv (EU) 2016/2284, senast den 1 juli vart fj�rde �r, och </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">5. uppgifter som framkommer vid �vervakning enligt 11 �, senast den</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">1 juli vart fj�rde �r. </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>13 �</b> Havs- och vattenmyndigheten ska till Naturv�rdsverket l�mna de </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">uppgifter som beh�vs f�r att f�lja kravet p� rapportering enligt 12 � 4 och 5. </p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Tillg�ngligg�rande av information <br/>14 �</b> Naturv�rdsverket ska p� en publik webbplats tillg�ngligg�ra </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. underlag inf�r inh�mtande av synpunkter fr�n allm�nheten enligt 7 �,</p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. beslutade luftv�rdsprogram och eventuella beslut om uppdateringar av</p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">programmen, </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2018:740 </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">3. utsl�ppsinventeringar och eventuella justeringar med st�d av flexibili-</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">tetsbest�mmelserna, </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">4. utsl�ppsprognoser,</p> <p style="position:absolute;top:110px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">5. inventeringsrapporter, och</p> <p style="position:absolute;top:130px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">6. kompletterande rapporter och information som rapporterats till Euro-</p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">peiska kommissionen i enlighet med denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.</p> <p style="position:absolute;top:214px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. Genom f�rordningen upph�vs f�rordningen (2003:65) om nationella</p> <p style="position:absolute;top:234px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">utsl�ppstak f�r luftf�roreningar. </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">3. F�rslag enligt 3 � ska l�mnas f�rsta g�ngen senast den 1 februari 2019.</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">4. Rapportering enligt 12 � 1 ska g�ras f�rsta g�ngen senast den 1 april 2019.</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">5. Rapportering enligt 12 � 4 ska g�ras f�rsta g�ngen senast den 1 juli 2018.</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">6. Rapportering enligt 12 � 5 ska g�ras f�rsta g�ngen senast den 1 juli 2019.</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">KAROLINA SKOG </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft30">Egon Abresparr </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft30">(Milj�- och energidepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Luftv�rdsf�rordning
Utf�rdad den 31 maj 2018

Regeringen f�reskriver1 f�ljande.

1 � Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om Naturv�rdsverkets och

andra ber�rda myndigheters arbete med program, inventering, prognostiser-

ing, �vervakning och rapportering f�r v�rd av utomhusluften.

F�rordningen �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen.

Ordf�rklaring
2 �
Med direktiv (EU) 2016/2284 avses i denna f�rordning Europaparla-

mentets och r�dets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om

minskning av nationella utsl�pp av vissa luftf�roreningar, om �ndring av

direktiv 2003/35/EG och om upph�vande av direktiv 2001/81/EG, i den ur-

sprungliga lydelsen.

F�rslag till luftv�rdsprogram
3 �
Naturv�rdsverket ska ta fram de f�rslag i fr�ga om nationellt luftv�rds-

program som beh�vs enligt artikel 6 i direktiv (EU) 2016/2284. Ett s�dant

f�rslag ska l�mnas till regeringen senast den 1 februari vart fj�rde �r.

4 � Om den utsl�ppsinventering eller de utsl�ppsprognoser som senast har

gjorts enligt 9 � visar att det finns risk att Sveriges �taganden enligt artikel 4

i direktiv (EU) 2016/2284 inte uppfylls, ska Naturv�rdsverket ta fram f�r-

slag till uppdatering av luftv�rdsprogrammet. F�rslaget till uppdatering ska

l�mnas till regeringen inom 15 m�nader fr�n det att inventeringen eller pro-

gnoserna l�mnades till Europeiska kommissionen.

5 � Boverket, Kemikalieinspektionen, Sj�fartsverket, Statens energimyn-

dighet, Statens jordbruksverk, Trafikverket, Transportstyrelsen och andra

ber�rda myndigheter ska inom sina verksamhetsomr�den ta fram de uppgif-

ter som beh�vs f�r f�rslagen. Uppgifterna ska l�mnas till Naturv�rdsverket.

En l�nsstyrelse beh�ver dock endast l�mna uppgifter som finns tillg�ng-

liga hos l�nsstyrelsen.

6 � Best�mmelser om kommunernas skyldigheter att f�lja och kontrollera

milj�kvalitetsnormer samt vid behov uppr�tta ett �tg�rdsprogram och infor-

mera Naturv�rdsverket om programmet finns i 5 kap. milj�balken och i luft-

kvalitetsf�rordningen (2010:477).

1

Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minsk-

ning av nationella utsl�pp av vissa luftf�roreningar, om �ndring av direktiv 2003/35/EG och om

upph�vande av direktiv 2001/81/EG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2018:740

Publicerad

den 12 juni 2018

background image

2

SFS 2018:740

7 � Innan Naturv�rdsverket l�mnar ett f�rslag till luftv�rdsprogram eller

en uppdatering av ett program till regeringen, ska verket ge ber�rda myn-

digheter, kommuner, offentliga samverkansorgan och luftv�rdsf�rbund,

andra ber�rda akt�rer samt allm�nheten tillf�lle att l�mna synpunkter. I fr�ga

om allm�nheten ska m�jligheten att l�mna synpunkter uppfylla kravet i

artikel 6.5 i direktiv (EU) 2016/2284. Om det �r l�mpligt ska m�jligheten

att l�mna synpunkter ocks� omfatta myndigheter, akt�rer och allm�nheten i

andra ber�rda l�nder.

F�rsta stycket g�ller inte f�rslag enligt 4 �, om uppdateringen endast har

mindre betydelse.

8 � Best�mmelser om strategiska milj�bed�mningar av program finns i

6 kap. milj�balken och i milj�bed�mningsf�rordningen (2017:966).

Utsl�ppsinventeringar, utsl�ppsprognoser och inventeringsrapporter
9 �
Naturv�rdsverket ska genomf�ra de utsl�ppsinventeringar och ut-

sl�ppsprognoser samt uppr�tta de inventeringsrapporter som kr�vs enligt

artikel 8.18.5 och artikel 4.2 tredje stycket i direktiv (EU) 2016/2284.

Flexibilitetsbest�mmelser
10 �
Naturv�rdsverket ska underr�tta regeringen om verket bed�mer at

flexibilitetsbest�mmelserna i artikel 5.15.4 i direktiv (EU) 2016/2284 �r

till�mpliga och beh�ver till�mpas.

Milj��vervakning av ekosystemeffekter
11 �
Naturv�rdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska �vervaka

ekosystemeffekter enligt artikel 9.19.2 i direktiv (EU) 2016/2284 inom

sina respektive milj��vervakningsprogram.

Rapportering till Europeiska kommissionen
12 �
Naturv�rdsverket ska till Europeiska kommissionen rapportera

1. ett av regeringen beslutat luftv�rdsprogram, senast den 1 april vart

fj�rde �r,

2. uppdateringar av g�llande luftv�rdsprogram, inom tv� m�nader fr�n

regeringens beslut,

3. utsl�ppsinventeringar, utsl�ppsprognoser och inventeringsrapporter i

enlighet med artikel 10.2 i direktiv (EU) 2016/2284,

4. information om �vervakningsplatsers l�ge och tillh�rande indikatorer,

som anv�nds f�r �vervakning av luftf�roreningseffekter enligt artikel 9 i

direktiv (EU) 2016/2284, senast den 1 juli vart fj�rde �r, och

5. uppgifter som framkommer vid �vervakning enligt 11 �, senast den

1 juli vart fj�rde �r.

13 � Havs- och vattenmyndigheten ska till Naturv�rdsverket l�mna de

uppgifter som beh�vs f�r att f�lja kravet p� rapportering enligt 12 � 4 och 5.

Tillg�ngligg�rande av information
14 �
Naturv�rdsverket ska p� en publik webbplats tillg�ngligg�ra

1. underlag inf�r inh�mtande av synpunkter fr�n allm�nheten enligt 7 �,

2. beslutade luftv�rdsprogram och eventuella beslut om uppdateringar av

programmen,

background image

3

SFS 2018:740

3. utsl�ppsinventeringar och eventuella justeringar med st�d av flexibili-

tetsbest�mmelserna,

4. utsl�ppsprognoser,

5. inventeringsrapporter, och

6. kompletterande rapporter och information som rapporterats till Euro-

peiska kommissionen i enlighet med denna f�rordning.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

2. Genom f�rordningen upph�vs f�rordningen (2003:65) om nationella

utsl�ppstak f�r luftf�roreningar.

3. F�rslag enligt 3 � ska l�mnas f�rsta g�ngen senast den 1 februari 2019.

4. Rapportering enligt 12 � 1 ska g�ras f�rsta g�ngen senast den 1 april 2019.

5. Rapportering enligt 12 � 4 ska g�ras f�rsta g�ngen senast den 1 juli 2018.

6. Rapportering enligt 12 � 5 ska g�ras f�rsta g�ngen senast den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr

(Milj�- och energidepartementet)

;