SFS 2018:742 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2018-742.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken

ska ha följande lydelse.

18 kap.
20 §
2 Underhållsstöd till ett barn lämnas med

�

1 573 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 15 år, och

�

2 073 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har

fyllt 15 år.

Första stycket gäller om inte något annat följer av 21�24 och 26�30 §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

2. Den nya bestämmelsen tillämpas första gången i fråga om underhålls-

stöd som avser september 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:173, bet. 2017/18:SfU29, rskr. 2017/18:349.

2

Senaste lydelse 2017:1123.

SFS 2018:742

Publicerad

den 13 juni 2018