SFS 2018:743 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2018-743.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 kap. 20 § och 19 kap. 34 § social-

försäkringsbalken ska ha följande lydelse.

18 kap.
20 §
2 Underhållsstöd till ett barn lämnas med

1 573 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 11 år,

1 723 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har

fyllt 11 år till och med månaden då barnet fyller 15 år, och

2 073 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har

fyllt 15 år.

Första stycket gäller om inte något annat följer av 21–24 och 26–30 §§.

19 kap.
34 §
3 Betalningsbelopp enligt 10–17, 21, 26 och 27 §§ ska omprövas

1. när det finns ett nytt beslut om slutlig skatt,

2. när grunden för tillämplig procentsats enligt 17 § ändras, och

3. när ett högre underhållsstöd lämnas till ett barn med anledning av att

barnet har fyllt 11 eller 15 år.

En ändring av betalningsbeloppet vid omprövning enligt första stycket 1

ska gälla från och med februari året efter det år då beslutet om slutlig skatt

meddelades. En ändring av betalningsbeloppet vid omprövning enligt första

stycket 2 ska gälla från och med månaden efter den då grunden för tillämplig

procentsats enligt 17 § ändrades, dock aldrig längre tid tillbaka än tre år före

den dag då Försäkringskassan fick kännedom om ändringen. En ändring av

betalningsbeloppet vid omprövning enligt första stycket 3 ska gälla från och

med månaden efter den då barnet fyllde 11 eller 15 år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången i fråga om underhålls-

stöd och betalningsskyldighet som avser februari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:173, bet. 2017/18:SfU29, rskr. 2017/18:349.

2

Senaste lydelse 2018:742.

3

Senaste lydelse 2017:995.

SFS 2018:743

Publicerad

den 13 juni 2018