SFS 2018:744 Lag om försäkringsmedicinska utredningar

SFS2018-744.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om försäkringsmedicinska utredningar
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna lag reglerar ansvar, befogenheter och krav vid undersökningar

som Försäkringskassan får begära att den försäkrade ska genomgå när det

behövs för bedömningen av frågan om ersättning eller andra förmåner enligt

socialförsäkringsbalken (försäkringsmedicinska utredningar).

Med försäkrad avses detsamma som i 4 kap. 3 § socialförsäkringsbalken.

I en försäkringsmedicinsk utredning ska den försäkrades funktions- och

aktivitetsförmåga bedömas. En sådan utredning utgör inte hälso- och sjuk-

vård i den mening som avses i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Landstingets ansvar och befogenhet
2 §
Landstingen ansvarar för att försäkringsmedicinska utredningar kan

tillhandahållas på begäran av Försäkringskassan.

Det som sägs om landsting gäller även en kommun som inte ingår i ett

landsting.

3 § Ett landstings ansvar enligt 2 § avser försäkrade som är bosatta inom

landstinget. Detsamma gäller i fråga om försäkrade som har skyddad folk-

bokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och som stadigvar-

ande vistas inom landstinget.

Landstingets ansvar omfattar även den som, utan att vara bosatt inom

landstinget, är försäkrad i Sverige enligt vad som följer av Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om

samordning av de sociala trygghetssystemen och är förvärvsverksam eller

registrerad som arbetssökande inom landstingets område.

4 § Ett landsting får sluta avtal med ett annat landsting eller någon annan

om att i egenskap av vårdgivare utföra de uppgifter som landstinget ansvarar

för enligt denna lag. Ett sådant avtal ska ange de villkor som gäller för över-

lämnandet och utförandet av uppgifterna.

5 § Landstinget ska informera Försäkringskassan om vilken eller vilka

vårdgivare som ska utföra de försäkringsmedicinska utredningar som lands-

tinget ansvarar för.

1

Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350.

SFS 2018:744

Publicerad

den 13 juni 2018

background image

2

SFS

Försäkringskassans ansvar
6 §
Försäkringskassan ska inför en försäkringsmedicinsk utredning in-

formera den försäkrade om utredningens syfte och förutsättningarna för den

samt om vad utredningen närmare innebär för den försäkrade.

Försäkringskassan ska vidare informera den försäkrade om vilka upp-

gifter som kommer att överlämnas till den vårdgivare som ska utföra utred-

ningen.

Den försäkrade ska ges möjlighet att lämna kompletterande uppgifter som

kan vara av betydelse för utredningen.

7 § Försäkringskassan ska lämna ett underlag till den vårdgivare som ska

utföra den försäkringsmedicinska utredningen. Underlaget ska innehålla de

uppgifter om den försäkrade som vårdgivaren behöver för att utföra utred-

ningen.

Försäkringskassan ska även informera vårdgivaren om den försäkrade har

särskilda behov som måste beaktas i samband med utredningen.

Krav på vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal
8 §
En försäkringsmedicinsk utredning ska utföras av legitimerad läkare

och annan hälso- och sjukvårdspersonal hos vårdgivaren.

Vårdgivaren ska utse en legitimerad läkare som ansvarig för utredningen.

9 § Den hälso- och sjukvårdspersonal som utför försäkringsmedicinska

utredningar ska ha den kompetens som krävs för att bedöma den försäkrades

funktions- och aktivitetsförmåga.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om kompetenskrav för den personal som ska utföra försäkrings-

medicinska utredningar.

10 § Iakttagelser och bedömningar av den försäkrades funktions- och akti-

vitetsförmåga ska sammanställas i ett skriftligt utlåtande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om de krav som ska gälla för utlåtandet, dess innehåll och ut-

formning.

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om olika slag av försäkringsmedicinska utredningar.

12 § När försäkringsmedicinska utredningar utförs inom en enskild verk-

samhet ska den vårdgivare som bedriver verksamheten, utöver vad som i

övrigt föreskrivs, til ämpa följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

legalitet, objektivitet och proportionalitet 5 §,

tolkning och översättning 13 §, och

jäv 16–18 §§.

Övriga bestämmelser
13 §
Av patientdatalagen (2008:355) framgår at den lagen gäl er vid til ämp-

ningen av denna lag.

Behörigheten enligt 4 kap. 2 § patientdatalagen ska alltid begränsas så att

personuppgifter som behandlas hos en annan vårdenhet eller inom en annan

vårdprocess hos vårdgivaren inte får göras tillgängliga genom elektronisk

åtkomst vid en försäkringsmedicinsk utredning.

2018:744

background image

3

SFS

En vårdgivare får vid en försäkringsmedicinsk utredning inte ha direktåt-

komst enligt 6 kap. 1 § patientdatalagen till personuppgifter om den försäk-

rade som behandlas av andra vårdgivare.

14 § Av patientskadelagen (1996:799) och patientsäkerhetslagen (2010:659)

framgår att dessa lagar gäller vid tillämpningen av denna lag.

15 § Ett landsting har rätt till ersättning från staten för kostnader för för-

säkringsmedicinska utredningar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om ersättning

för kostnader som ett landsting har med anledning av skyldigheter enligt

denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Lagen ska tillämpas på försäkringsmedicinska utredningar som Försäk-

ringskassan begär från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

ANNIKA STRANDHÄLL

(Socialdepartementet)

2018:744