SFS 2018:745 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2018-745.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 110 kap. 14 § socialförsäkringsbalken

ska ha följande lydelse.

110 kap.
14 §
2 När det behövs för bedömningen av frågan om ersättning eller i

övrigt för tillämpningen av denna balk får den handläggande myndigheten

1. göra förfrågan hos den försäkrades arbetsgivare, läkare, anordnare av

personlig assistans eller någon annan som kan antas kunna lämna behövliga

uppgifter,

2. besöka den försäkrade,

3. begära ett utlåtande av viss läkare eller någon annan sakkunnig, samt

4. begära att den försäkrade genomgår undersökning enligt lagen

(2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar eller någon annan utred-

ning eller deltar i ett avstämningsmöte för bedömning av den försäkrades

medicinska tillstånd och arbetsförmåga, behov av hjälp i den dagliga livs-

föringen samt behovet av och möjligheterna till rehabilitering.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Den nya bestämmelsen ska tillämpas på försäkringsmedicinska utred-

ningar som Försäkringskassan begär från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350.

2

Senaste lydelse 2012:935.

SFS 2018:745

Publicerad

den 13 juni 2018