SFS 2018:752 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

SFS2018-752.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver1 i fråga om fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)2

dels att 3 kap. 5 § och 9 kap. 1 b § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 7 §, 3 kap. 7 §, 9 kap. 1 § och 10 kap. 2 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 3 kap. 4 a och 4 b §§, 6 kap.

8 c, 14, 15 och 16 §§ och närmast före 6 kap. 14 och 15 §§, nya rubriker av

följande lydelse.

1 kap.
7 §
3 Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka zoner som ska

finnas och vilka inre vattenvägar som ska ingå i varje zon enligt fartygs-

säkerhetslagen (2003:364). Zonindelningen ska vara den som anges i FN:s

ekonomiska kommission för Europas resolution nr 61 med rekommenda-

tioner om harmoniserade europeiska tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart.

Transportstyrelsen får hos Europeiska kommissionen begära att ändringar

görs av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629

av den 14 september 2016 om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om

ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av direktiv

2006/87/EG beträffande klassificeringen av de svenska inre vattenvägarna.

3 kap.
4 a §
�garen till en farkost eller ägarens ombud får begära en frivillig

besiktning av farkosten i syfte att få ett unionscertifikat för inlandssjöfart.

En sådan begäran ska beviljas. Om farkosten uppfyller kraven för att få ett

sådant certifikat ska detta utfärdas, även om farkosten inte omfattas av 3 kap.

1 a § fartygssäkerhetslagen (2003:364).

4 b § Transportstyrelsen får förnya ett unionscertifikat för inlandssjöfart

även om Transportstyrelsen inte har utfärdat certifikatet.

7 §4 Transportstyrelsen ska föra ett register över utfärdade unionscertifikat

för inlandssjöfart.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 om

tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande

av direktiv 2006/87/EG.

2

Senaste lydelse av

3 kap. 5 § 2008:1144

9 kap. 1 b § 2014:1488.

3

Senaste lydelse 2014:1093.

4

Senaste lydelse 2014:1093.

SFS 2018:752

Publicerad

den 13 juni 2018

background image

2

SFS 2018:752

6 kap.
8 c §
Tillsyn av farkoster som trafikerar eller är avsedda att trafikera inre

vattenvägar ska ske i enlighet med artikel 2.01 i bilaga V till Europaparla-

mentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 om

tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG

och om upphävande av direktiv 2006/87/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Europeiskt identifieringsnummer för fartyg
14 §
Transportstyrelsen ska tilldela farkoster ett unikt europeiskt identi-

fieringsnummer för fartyg, om inte farkosten redan har ett sådant nummer.

Numret ska vara oförändrat under hela farkostens livstid och ska anges på

unionscertifikatet för inlandssjöfart.

Den europeiska databasen för fartygsskrov
15 §
Transportstyrelsen ska registrera, radera och hantera uppgifter om

farkoster i den europeiska databasen för fartygsskrov enligt artikel 19 i

direktiv (EU) 2016/1629, i den ursprungliga lydelsen, och enligt delegerade

akter som har antagits av Europeiska kommissionen med stöd av den

artikeln.

16 § Om Transportstyrelsen efter tillsyn har ersatt ett unionscertifikat för

inlandssjöfart med ett nytt, ska Transportstyrelsen skicka det ersatta certi-

fikatet till den myndighet som har utfärdat det.

9 kap.
1 §
5 Transportstyrelsen får till Europeiska kommissionen överlämna en

begäran om att en organisation eller ett klassificeringssällskap ska erkännas

för att få utfärda och förnya certifikat för svenska fartyg samt att i sådant

syfte fastställa minsta tillåtna fribord.

Bestämmelser om förfarandet i fråga om organisationer finns i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 av den 23 april 2009

om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspek-

tioner och utövar tillsyn av fartyg.

10 kap.
2 §
6 Transportstyrelsen ska underrätta

1. befälhavaren, fartygets redare eller ägare samt den behöriga myndig-

heten i flaggstaten om beslut enligt 6 kap. 1�3, 6, 11 eller 13 §§ fartygs-

säkerhetslagen (2003:364),

2. befälhavaren, fartygets redare eller ägare, den behöriga myndigheten i

flaggstaten, berörda svenska myndigheter samt berörda svenska hamnar om

beslut enligt 6 kap. 1, 2 eller 3 § fartygssäkerhetslagen och förbud enligt

7 kap. 1, 1 a, 1 b eller 2 § och om när ett sådant förbud har upphört att gälla,

3. de behöriga myndigheterna i övriga stater inom Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet om

a) ett fartyg har tillåtits att gå till ett svenskt reparationsvarv men inte

uppfyller villkoren för resan eller fortsätter den utan att anlöpa varvet, eller

b) ett förbud mot ett fartygs resa har hävts för att hindra överbeläggning

av inspektionshamnen,

5

Senaste lydelse 2011:552.

6

Senaste lydelse 2012:356.

background image

3

SFS 2018:752

4. den behöriga myndigheten i en flaggstat och i en medlemsstat inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vars hamn omfattas av ett fartygs

reguljära trafik, berörda svenska myndigheter samt Europeiska kommis-

sionen om resultatet av förrättningar enligt 5 kap. 12 och 13 §§ fartygssäker-

hetslagen och om beslut enligt 6 kap. 1�3, 6, 11 eller 13 § samma lag med-

delade med anledning av förrättningarna,

5. Europeiska kommissionen om det råder bestående oenighet mellan

behöriga myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om

huruvida ett fartyg uppfyller kraven avseende inledande kontroller enligt

5 kap. 12 § fartygssäkerhetslagen,

6. den behöriga myndigheten i en stat utanför Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet som bär antingen flaggstatens ansvar eller ansvar lik-

nande värdstatens för ett sådant fartyg som avses i 5 kap. 11 § fartygs-

säkerhetslagen och som går i trafik mellan en hamn inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet och en hamn utanför detta område, om de krav

som gäller för ett rederi i rådets direktiv 1999/35/EG av den 29 april 1999

om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av ro-ro-

passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik, senast

ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/2009

av den 11 mars 2009 om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa

rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget,

med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll,

7. berörda medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet om resultatet av en kontroll enligt 6 kap. 8 a §,

8. Europeiska kommissionen samt den behöriga myndigheten i övriga

medlemsstater inom Europeiska unionen och i den berörda flaggstaten om

beslut enligt 7 kap. 1 c § och när ett sådant beslut har upphört att gälla,

9. Europeiska kommissionen enligt artiklarna 23.5 och 24.3 i Europa-

parlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016

om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv

2009/100/EG och om upphävande av direktiv 2006/87/EG, i den ursprungliga

lydelsen, och enligt artikel 2.20 b�g i bilaga V till samma direktiv,

10. den behöriga myndigheten i den medlemsstat som har utfärdat eller

förnyat en farkosts unionscertifikat för inlandssjöfart enligt artiklarna 14

andra stycket, 22.1 tredje stycket och 22.4 i direktiv (EU) 2016/1629, i den

ursprungliga lydelsen, och enligt artiklarna 2.07.3, 2.09.3 och 2.20 b�g i

bilaga V till samma direktiv,

11. Europeiska kommissionen enligt artikel 3.6 och 4.3 i Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2009/100/EG av den 16 september 2009 om

ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart, i den

ursprungliga lydelsen.

Denna förordning träder i kraft den 7 oktober 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)