SFS 2018:753 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

SFS2018-753.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1108) om

vuxenutbildning
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 2 kap. 6 och 18 §§ och 4 kap. 13 § förordningen

(2011:1108) om vuxenutbildning ska ha följande lydelse.

2 kap.
6 §
1 En orienteringskurs ska svara mot sådana behov som inte tillgodoses

genom en nationell kurs och ska ha ett eller flera av följande syften:

medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval,

ge ökade studietekniska färdigheter,

vara en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden,

ge tillfälle till validering,

ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål,

ge stöd i form av yrkessvenska,

ge grundläggande digital kompetens, och

ge grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige.

En orienteringskurs får inte överstiga 200 verksamhetspoäng.

18 § Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå bedrivs i form av

kurser i svenska,

kurser svenska som andraspråk,

kurser i engelska,

kurser i matematik,

grundläggande kurser i samhällsorienterande ämnen,

kurser i samhällskunskap,

kurser i religionskunskap,

kurser i historia,

kurser i geografi,

grundläggande kurser i naturorienterande ämnen,

kurser i fysik,

kurser i kemi, och

kurser i biologi.

Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen och grundläggande

kurs i naturorienterande ämnen bedrivs i form av en inledande kurs och en

fortsättningskurs.

1

Senaste lydelse 2015:1046.

SFS 2018:753

Publicerad

den 13 juni 2018

background image

2

SFS 2018:753

4 kap.
13 §
Den som har fått lägst betyget E i svenska eller svenska som andra-

språk, engelska, matematik och samhällskunskap eller grundläggande kurs i

samhällsorienterade ämnen (fortsättningskurs) i kommunal vuxenutbildning

på grundläggande nivå eller särskild utbildning för vuxna på grundläggande

nivå ska få slutbetyg från sådan utbildning.

Den som har fler betyg från kommunal vuxenutbildning på grund-

läggande nivå eller särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå än

som avses i första stycket får själv bestämma vilka övriga betyg som ska

ingå i slutbetyget. I slutbetyget får dock inte betyg på en delkurs ingå, om

eleven har fått ett sammanfattande betyg på kursen i dess helhet. För den

som har flera betyg från samma kurs eller betyg från jämförbara, alternativa

eller överlappande kurser ska det högre betyget tas in i slutbetyget.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka kurser som är

jämförbara eller alternativa eller som överlappar varandra.

I slutbetyg från kommunal vuxenutbildning får betyg tas in från sådan

utbildning och motsvarande utbildning enligt 5 eller 6 kap. I slutbetyg från

särskild utbildning för vuxna får betyg tas in från sådan utbildning och

motsvarande utbildning enligt 5 eller 6 kap.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

2. Elever som har påbörjat en kurs i hem- och konsumentkunskap före den

1 juli 2018 ska få fullfölja sin utbildning fram till den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)