SFS 2018:755 Lag om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå

SFS2018-755.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:353) om uppehål stillstånd för

studerande på gymnasial nivå
Utfärdad den 8 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2017:353) om uppe-

hållstillstånd för studerande på gymnasial nivå

dels att 1–5 och 9 §§ ska ha följande lydelse,

dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 § En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd enligt 16 c, 16 f eller

16 h § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige, eller ett uppehållstillstånd enligt 3 §, ska bevil-

jas ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om han eller hon

1. inte har fyllt 25 år,

2. studerar på

a) ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller

på heltid på en annan motsvarande utbildning,

b) en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på

arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i

gymnasieskolan, eller

c) heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala

vuxenutbildningen eller den särskilda utbildningen för vuxna, och

3. inte tidigare har fullföljt en sådan utbildning eller, i fråga om en sådan

utbildning som avses i 2 a, en utländsk motsvarande utbildning.

Ett sådant uppehållstillstånd ska också beviljas en utlänning som har haft

ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5, 12 eller 15 § lagen om

tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige,

och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, om utlänningen

1. har fyllt 18 år,

2. under den lagens giltighetstid har studerat på ett introduktionsprogram

i gymnasieskolan, och

3. uppfyller villkoren i första stycket.

Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i sex månader utöver

den tid som återstår av utbildningen enligt utlänningens individuella studie-

plan, eller, om utlänningen studerar på folkhögskola, enligt motsvarande

planeringsdokument, dock längst till den dag lagen upphör att gälla.

Om det finns särskilda skäl får uppehållstillstånd beviljas även om utlän-

ningen studerar på deltid.

1

Prop. 2017/18:252, bet. 2017/18:FiU49, rskr. 2017/18:358.

SFS 2018:755

Publicerad

den 13 juni 2018

background image

2

SFS

1 a § För att uppehållstillstånd enligt 1 § ska beviljas en utlänning som har

fullföljt en sådan utbildning som avses i 1 § första stycket 2 b och c före den

1 juli 2018 och som studerar på ett nationellt program i gymnasieskolan eller

i gymnasiesärskolan eller på heltid på en annan motsvarande utbildning

gäller, i stället för vad som anges i 1 § första stycket 3, att utlänningen inte

tidigare ska ha fullföljt en sådan utbildning som avses i 1 § första stycket 2 a

eller en utländsk motsvarande utbildning.

2 § En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats

enligt 16 a § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten

att få uppehållstillstånd i Sverige, och som inte kan få ett nytt sådant till-

stånd, eller som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt

16 b § den lagen eller ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt 16 d eller

16 e § den lagen, eller enligt 1 §, ska beviljas ett uppehållstillstånd för fort-

satta studier om han eller hon

1. inte har fyllt 25 år,

2. studerar på

a) ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller

på heltid på en annan motsvarande utbildning,

b) en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på

arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i

gymnasieskolan, eller

c) heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala

vuxenutbildningen eller den särskilda utbildningen för vuxna, och

3. aktivt har deltagit i utbildningen.

En utlänning som studerar på en sådan utbildning som avses i första

stycket 2 b och c får beviljas uppehållstillstånd för endast en sådan utbild-

ning.

Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i sex månader utöver

den tid som återstår av utbildningen enligt utlänningens individuella studie-

plan, eller, om utlänningen studerar på folkhögskola, enligt motsvarande

planeringsdokument, dock längst tretton månader i taget.

Om det finns särskilda skäl får uppehållstillstånd beviljas även om utlän-

ningen studerar på deltid.

3 § En utlänning som vid första prövningen av hans eller hennes asyl-

ansökan beviljades ett uppehållstillstånd enligt 16 c § andra stycket lagen

(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstill-

stånd i Sverige, eller som har beviljats ett uppehållstillstånd enligt 16 f § den

lagen, ska beviljas ett uppehållstillstånd för fortsatta studier om han eller

hon

1. inte har fyllt 25 år, och

2. studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan.

Första stycket gäller inte om utlänningen, när uppehållstillståndet enligt

16 c § andra stycket eller 16 f § lagen om tillfälliga begränsningar av möjlig-

heten att få uppehållstillstånd i Sverige löper ut, har påbörjat studier på

a) ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller

på heltid på en annan motsvarande utbildning,

b) en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på

arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i

gymnasieskolan, eller

c) en sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbild-

ningen eller den särskilda utbildningen för vuxna.

2018:755

background image

3

SFS

Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader.

Uppehållstillstånd enligt denna paragraf kan endast beviljas en gång.

4 § En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats

enligt 16 a § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten

att få uppehållstillstånd i Sverige, och som inte kan få ett nytt sådant till-

stånd, eller som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt

16 b § den lagen eller ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt någon

av 16 d–16 g §§ den lagen eller enligt 1 eller 2 § ska, om utbildningen full-

följts, beviljas ett uppehållstillstånd efter fullföljd utbildning.

Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i sex månader efter

den dag examensbeviset eller motsvarande är utfärdat eller sex månader

efter den dag en sådan yrkesinriktad utbildning eller en sådan sammanhållen

yrkesutbildning som avses i 1 § första stycket 2 b och c har avslutats i enlig-

het med en individuell studieplan.

5 § En arbetsgivare som anställer en utlänning som har beviljats ett uppe-

hållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 16 a eller 16 b § lagen (2016:752)

om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i

Sverige, eller som har beviljats ett uppehållstillstånd enligt någon av 16 c–

16 i §§ den lagen eller enligt någon av 1–4 §§, ska senast månaden efter den

kalendermånad då anställningen påbörjades underrätta Skatteverket om

anställningen. Detsamma ska gälla för en arbetsgivare som anställer en

utlänning som har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats

enligt 5, 12 eller 15 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att

få uppehållstillstånd i Sverige, om utlänningen under den lagens giltighetstid

har studerat på ett introduktionsprogram.

En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats

enligt 16 a eller 16 b § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att

få uppehållstillstånd i Sverige, eller som har haft ett uppehållstillstånd som

har tidsbegränsats enligt 5, 12 eller 15 § den lagen och under den lagens

giltighetstid har studerat på ett introduktionsprogram, eller en utlänning som

har haft ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt någon av 16 c–16 i §§

den lagen eller enligt någon av 1–4 §§ ska, såvida inte något annat följer av

6 §, när tiden för det tillståndet har löpt ut, beviljas ett permanent uppehålls-

tillstånd om han eller hon har en anställning som har anmälts enligt första

stycket och som gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig och

lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de

villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller

branschen. Detsamma ska gälla för en utlänning som kan försörja sig genom

inkomster från näringsverksamhet.

Uppehållstillstånd enligt andra stycket får beviljas en utlänning som inte

har fyllt 25 år endast om han eller hon har fullföljt en

a) gymnasieutbildning eller motsvarande,

b) yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbets-

marknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasie-

skolan, eller

c) sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbild-

ningen eller den särskilda utbildningen för vuxna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om försörj-

ningsförmåga och om underrättelse till Skatteverket.

2018:755

background image

4

SFS

9 § Om ett uppehållstillstånd har tidsbegränsats enligt 16 a § lagen

(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstill-

stånd i Sverige, får giltighetstiden för tillståndet omprövas om förutsätt-

ningarna för ett längre uppehållstillstånd för studier inte längre är uppfyllda

eller om utlänningen trots påminnelse inte uppfyller sin skyldighet att redo-

visa studieaktivitet eller inte aktivt deltar i utbildningen.

Ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 16 b § lagen om till-

fälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, eller

som har beviljats enligt någon av 16 c–16 e §§ eller 16 g–16 h §§ den lagen

eller enligt någon av 1–3 §§, får återkallas om förutsättningarna för uppe-

hållstillståndet inte längre är uppfyllda, om utlänningen trots påminnelse

inte uppfyller sin skyldighet att redovisa studieaktivitet eller om utlänningen

inte aktivt deltar i utbildningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vad som

avses med att aktivt delta i en utbildning.

3. Trots punkt 2 gäller 5 och 6 §§ fortfarande för en ansökan som har

registrerats hos Migrationsverket före den 20 januari 2023 om utlänningen

har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 16 a eller

16 b § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige, eller om utlänningen har beviljats ett uppehålls-

tillstånd enligt någon av 16 d–16 g §§ eller 16 i § den lagen, eller enligt 1, 2

eller 4 §, och senast vid den tidpunkten fullföljt sin utbildning.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Johanna Johnsson

(Justitiedepartementet)

2018:755