SFS 2018:756 Lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

SFS2018-756.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:752) om tillfäl iga

begränsningar av möjligheten att få uppehållstil stånd

i Sverige
Utfärdad den 8 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2016:752) om till-

fälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige2

dels att nuvarande 16 f�16 h §§ ska betecknas 16 g�16 i §§,

dels att de nya 16 g�16 i §§ ska ha följande lydelse,

dels att 16 a, 16 c�16 e, 17, 19 och 21 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 16 f och 16 h §§ ska sättas

närmast före de nya 16 g respektive 16 i §,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 16 f och 16 j §§, och närmast

före 16 j § en ny rubrik, av följande lydelse.

16 a §3 Giltighetstiden för ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning

enligt 5 kap. 1 eller 6 § eller 12 kap. 18 § första stycket utlänningslagen

(2005:716) ska bestämmas i enlighet med fjärde stycket om det leder till en

längre giltighetstid än vad som följer av 5, 12 eller 15 § och utlänningen

1. har fyllt 17 men inte 25 år,

2. studerar på

a) ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller

på heltid på en annan motsvarande utbildning,

b) en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på

arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i

gymnasieskolan, eller

c) heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala

vuxenutbildningen eller den särskilda utbildningen för vuxna, och

3. inte tidigare har fullföljt en sådan utbildning eller, i fråga om en sådan

utbildning som avses i 2 a, en utländsk motsvarande utbildning.

För en utlänning som har fullföljt en sådan utbildning som avses i första

stycket 2 b och c före den 1 juli 2018 och som studerar på ett nationellt pro-

gram i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller på heltid på en annan

motsvarande utbildning gäller, i stället för vad som anges i första stycket 3,

att utlänningen inte tidigare ska ha fullföljt en sådan utbildning som avses i

första stycket 2 a eller en utländsk motsvarande utbildning.

1

Prop. 2017/18:252, bet. 2017/18:FiU49, rskr. 2017/18:358.

2

Senaste lydelse av

rubriken närmast före 16 f § 2017:352

rubriken närmast före 16 h § 2017:352.

3

Senaste lydelse 2017:352.

SFS 2018:756

Publicerad

den 13 juni 2018

background image

2

SFS

Giltighetstiden för ett uppehållstillstånd som beviljas ett ensamkomman-

de barn enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen för att det saknas ett ordnat mot-

tagande i hemlandet ska också bestämmas i enlighet med fjärde stycket om

det leder till en längre giltighetstid än vad som annars skulle ha bestämts och

barnet

1. har fyllt 17 år, och

2. studerar på

a) ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan, eller

b) en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på

arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i

gymnasieskolan.

Giltighetstiden ska bestämmas till sex månader utöver den tid som återstår

av utbildningen enligt utlänningens individuella studieplan, eller, om utlän-

ningen studerar på folkhögskola, enligt motsvarande planeringsdokument.

Om det finns särskilda skäl får giltighetstiden bestämmas enligt fjärde

stycket även om utlänningen studerar på deltid.

16 c §4 En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tids-

begränsats enligt 5, 12 eller 15 §, och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd,

ska beviljas ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om han eller

hon

1. har fyllt 18 men inte 25 år,

2. studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, och

3. inte tidigare har fullföljt en gymnasieutbildning eller en utländsk mot-

svarande utbildning.

Detsamma ska gälla för en utlänning som har haft, eller annars skulle

beviljas, ett uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716)

för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet. Den nedre åldersgrän-

sen ska dock i detta fall vara 17 år.

Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader.

Uppehållstillstånd enligt denna paragraf kan endast beviljas en gång.

Uppehållstillstånd enligt denna paragraf får inte beviljas en utlänning som

avses i första stycket som studerar på en sådan utbildning som avses i 16 a §

första stycket 2 b.

16 d §5 En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tids-

begränsats enligt 5, 12 eller 15 § och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd,

eller som har haft ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt 16 c, 16 f

eller 16 h §, ska beviljas ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

om han eller hon har fyllt 18 men inte 25 år och uppfyller villkoren i 16 a §

första stycket 2 och 3.

Detsamma ska gälla för en utlänning som uppfyller villkoren i 16 a §

första stycket och som har haft ett uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 §

utlänningslagen (2005:716) för att det saknas ett ordnat mottagande i hem-

landet och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd.

För att uppehållstillstånd enligt första eller andra stycket ska beviljas en

utlänning som avses i 16 a § andra stycket krävs att utlänningen uppfyller

villkoren i det stycket i stället för vad som anges i 16 a § första stycket 3.

Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i sex månader utöver

den tid som återstår av utbildningen enligt utlänningens individuella studie-

plan, eller, om utlänningen studerar på folkhögskola, enligt motsvarande

planeringsdokument.

4

Senaste lydelse 2017:352.

5

Senaste lydelse 2017:352.

2018:756

background image

3

SFS

Om det finns särskilda skäl får uppehållstillstånd beviljas även om utlän-

ningen studerar på deltid.

16 e §6 En utlänning som på grund av att det saknas ett ordnat mottagande

i hemlandet har fått, eller annars skulle få, ett beslut om av- eller utvisning

med uppskjuten verkställighet eller som av samma skäl har haft ett uppe-

hållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716), och som inte

kan få ett nytt sådant tillstånd, ska beviljas ett uppehållstillstånd för studier

på gymnasial nivå om

1. utlänningens första ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos

Migrationsverket med registreringsdatum den 24 november 2015 eller

tidigare,

2. utlänningen befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd

för studier på gymnasial nivå görs, och

3. utlänningen studerar

a) i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller på heltid på en annan

motsvarande utbildning, eller

b) på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala

vuxenutbildningen eller den särskilda utbildningen för vuxna.

Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i fyra år.

Om det finns särskilda skäl får uppehållstillstånd beviljas även om utlän-

ningen studerar på deltid.

16 f § En utlänning som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvis-

ning ska beviljas ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om

1. utlänningens första ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos

Migrationsverket med registreringsdatum den 24 november 2015 eller tidi-

gare,

2. det för utlänningen har, eller borde ha, anvisats en kommun som ska

ordna boendet enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av

asylsökande m.fl.,

3. beslutet om utvisning har fattats, eller annars skulle fattas, 15 månader

eller senare från registreringsdatumet men tidigast den 20 juli 2016,

4. beslutet om utvisning har fattats, eller annars skulle fattas, när utlän-

ningen är 18 år eller äldre,

5. utlänningen befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd

för studier på gymnasial nivå görs, och

6. utlänningen studerar eller har för avsikt att studera

a) i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller på heltid på en annan

motsvarande utbildning, eller

b) på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala

vuxenutbildningen eller den särskilda utbildningen för vuxna.

För att uppehållstillstånd ska beviljas en utlänning som har för avsikt att

studera krävs att han eller hon tidigare har studerat i Sverige.

Uppehållstillstånd får beviljas även om utlänningens identitet är oklar och

han eller hon inte kan göra sin uppgivna identitet sannolik.

Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader.

Om det finns särskilda skäl får uppehållstillstånd beviljas även vid studier

på deltid.

En ansökan om uppehållstillstånd ska ha kommit in till Migrationsverket

senast den 30 september 2018 och får göras vid endast ett tillfälle.

6

Senaste lydelse 2017:352.

2018:756

background image

4

SFS

16 g §7 En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tids-

begränsats enligt 16 a § och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, eller

som har haft ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt 16 d §, ska bevil-

jas ett uppehållstillstånd för fortsatta studier om han eller hon inte har fyllt

25 år, uppfyller förutsättningarna i 16 a § första stycket 2 och 3, och aktivt

har deltagit i utbildningen.

En utlänning som studerar på en sådan utbildning som avses i 16 a § första

stycket 2 b och c får beviljas uppehållstillstånd för endast en sådan utbild-

ning.

För att uppehållstillstånd enligt första stycket ska beviljas en utlänning

som avses i 16 a § andra stycket krävs att utlänningen uppfyller villkoren i

det stycket i stället för vad som anges i 16 a § första stycket 3.

Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i sex månader utöver

den tid som återstår av utbildningen enligt utlänningens individuella studie-

plan, eller, om utlänningen studerar på folkhögskola, enligt motsvarande

planeringsdokument, dock längst tretton månader i taget.

Om det finns särskilda skäl får uppehållstillstånd beviljas även om utlän-

ningen studerar på deltid.

16 h §8 En utlänning som vid första prövningen av hans eller hennes

asylansökan beviljades ett uppehållstillstånd enligt 16 c § andra stycket,

eller som har beviljats ett uppehållstillstånd enligt 16 f §, ska beviljas ett

uppehållstillstånd för fortsatta studier om han eller hon

1. inte har fyllt 25 år, och

2. studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan.

Första stycket gäller inte om utlänningen, när uppehållstillståndet enligt

16 c § andra stycket eller 16 f § löper ut, har påbörjat studier på

a) ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller

på heltid på en annan motsvarande utbildning,

b) en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på

arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i

gymnasieskolan, eller

c) en sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbild-

ningen eller den särskilda utbildningen för vuxna.

Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader.

Uppehållstillstånd enligt denna paragraf kan endast beviljas en gång.

16 i §9 En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tids-

begränsats enligt 16 a § och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, eller

som har haft ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt 16 d, 16 f eller

16 g §, ska om utbildningen fullföljts beviljas ett uppehållstillstånd efter

fullföljd utbildning.

Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i sex månader efter

den dag examensbeviset eller motsvarande är utfärdat eller sex månader

efter den dag en sådan yrkesinriktad utbildning eller en sådan sammanhållen

yrkesutbildning som avses i 16 a § första stycket 2 b och c har avslutats i

enlighet med en individuell studieplan.

7

Senaste lydelse av tidigare 16 f § 2017:352.

8

Senaste lydelse av tidigare 16 g § 2017:352.

9

Senaste lydelse av tidigare 16 h § 2017:352.

2018:756

background image

5

SFS

Inhibition
16 j §
Om en utlänning har ansökt om uppehållstillstånd enligt 16 e eller

16 f § får Migrationsverket eller, om ett beslut om ett sådant uppehållstill-

stånd har överklagats, en domstol besluta om inhibition av ett beslut att

avvisa eller utvisa utlänningen.

17 §10 En arbetsgivare som anställer en utlänning som har beviljats ett

uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5, 12, 15, 16 a eller 16 b §,

eller en utlänning som har beviljats ett uppehållstillstånd enligt någon av

16 c�16 i §§, ska senast månaden efter den kalendermånad då anställningen

påbörjades underrätta Skatteverket om anställningen.

En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats

enligt 5, 12, 15, 16 a eller 16 b § eller ett uppehållstillstånd som har beviljats

enligt någon av 16 c�16 i §§ ska, såvida inte något annat följer av 17 a §,

när tiden för det tillståndet har löpt ut, beviljas ett permanent uppehållstill-

stånd, om han eller hon har en anställning som har anmälts enligt första

stycket och som gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig och

lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de

villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller

branschen. Detsamma ska gälla för en utlänning som kan försörja sig genom

inkomster från näringsverksamhet.

Uppehållstillstånd enligt andra stycket får beviljas en utlänning som inte

har fyllt 25 år endast om han eller hon har fullföljt en

a) gymnasieutbildning eller motsvarande,

b) yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på

arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i

gymnasieskolan, eller

c) sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbild-

ningen eller den särskilda utbildningen för vuxna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om försörj-

ningsförmåga och om underrättelse till Skatteverket.

19 §11 Det som föreskrivs i 5 kap. 18 § första stycket utlänningslagen

(2005:716) gäller inte för en utlänning som ansöker om förlängning av ett

uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 8 eller 14 §, som ansöker

om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt någon av 16 c�16 i §§ eller som

ansöker om permanent uppehållstillstånd enligt 17 §.

21 §12 Om ett uppehållstillstånd har tidsbegränsats enligt 16 a § får giltig-

hetstiden för tillståndet omprövas om förutsättningarna för ett längre uppe-

hållstillstånd för studier inte längre är uppfyllda eller om utlänningen trots

påminnelse inte uppfyller sin skyldighet att redovisa studieaktivitet eller inte

aktivt deltar i utbildningen.

Ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 16 b § eller som har

beviljats enligt någon av 16 c�16 e §§ eller 16 g�16 h §§ får återkallas om

förutsättningarna för uppehållstillståndet inte längre är uppfyllda, om utlän-

ningen trots påminnelse inte uppfyller sin skyldighet att redovisa studie-

aktivitet eller om utlänningen inte aktivt deltar i utbildningen.

10

Senaste lydelse 2017:352.

11

Senaste lydelse 2017:352.

12

Senaste lydelse 2017:352.

2018:756

background image

6

SFS

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vad som

avses med att aktivt delta i en utbildning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Johanna Johnsson

(Justitiedepartementet)

2018:756