SFS 2018:759 Förordning om ekonomiska föreningar

SFS2018-759.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ekonomiska föreningar
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning gäller för

1. ekonomiska föreningar enligt lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar,

2. kooperativa hyresrättsföreningar enligt lagen (2002:93) om kooperativ

hyresrätt,

3. bostadsrättsföreningar enligt bostadsrättslagen (1991:614), och

4. sambruksföreningar enligt lagen (1975:417) om sambruksföreningar.

2 § Förordningen är meddelad med stöd av 19 kap. 10 § första stycket

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar i fråga om 4 kap. 1�6 §§ och

med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 kap. Anmälningar och ansökningar
Formen för anmälningar och ansökningar
1 §
En anmälan för registrering enligt lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar, lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt, bostadsrättslagen

(1991:614) eller lagen (1975:417) om sambruksföreningar ska vara skriftlig

och göras hos Bolagsverket.

En anmälan enligt första stycket eller en ansökan enligt de nämnda lagar-

na som ska handläggas av Bolagsverket får överföras elektroniskt till verket.

Handlingar som ska bifogas till anmälningar och ansökningar och som

har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

Undertecknande
2 §
En anmälan för registrering ska undertecknas av en styrelseledamot

eller av den verkställande direktören. En anmälan som görs av en förening i

likvidation ska undertecknas av likvidatorn eller, om flera likvidatorer har

utsetts, av en av likvidatorerna.

En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska

vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

3 § En försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får under-

tecknas med en elektronisk underskrift.

SFS 2018:759

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

2

SFS

Uppgift om föreningens organisationsnummer
4 §
En anmälan som lämnas in för en registrerad förening enligt denna

förordning ska innehålla en uppgift om föreningens organisationsnummer.

Registrering av en förening
5 §
I en anmälan för registrering av en förening enligt 2 kap. 2 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar, 2 kap. 1 § lagen (2002:93) om

kooperativ hyresrätt, 9 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614) eller 5 § lagen

(1975:417) om sambruksföreningar ska följande anges:

1. föreningens postadress,

2. fullständigt namn, postadress och, om postadressen avviker från hem-

visten, hemvist samt personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum

för samtliga styrelseledamöter och styrelsens ordförande,

3. i förekommande fall, de uppgifter som anges i 2 avseende

a) den verkställande direktören,

b) styrelsesuppleanter,

c) vice verkställande direktörer,

d) särskilda firmatecknare,

e) särskilda delgivningsmottagare, och

4. hur föreningens firma tecknas.

6 § En anmälan enligt 5 § ska innehålla en försäkran på heder och samvete

1. att de personer som anges i 5 § 2 och 3 inte är i konkurs eller har

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. att revisorn och i förekommande fall en revisorssuppleant uppfyller

kraven i 8 kap. 11�13 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och i

förekommande fall 14, 15, 16, 22 och 53 §§ i det kapitlet,

3. att föreningen har minst så många medlemmar som anges i 1 kap. 3 §

lagen om ekonomiska föreningar, 2 kap. 1 § lagen (2002:93) om kooperativ

hyresrätt, 1 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614) eller 3 § lagen (1975:417)

om sambruksföreningar,

4. att villkor som enligt stadgarna måste vara uppfyllda för att föreningen

ska få börja sin verksamhet är uppfyllda,

5. att uppgifterna i anmälan om vilka som har utsetts till styrelseledamot,

styrelsesuppleant, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verk-

ställande direktör, firmatecknare och särskild delgivningsmottagare och om

hur föreningens firma tecknas stämmer överens med de beslut som förening-

en har fattat, och

6. att den som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelse-

ordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmateckna-

re, särskild delgivningsmottagare, revisor eller revisorssuppleant har åtagit

sig uppdraget.

I fråga om en särskild delgivningsmottagare behöver en försäkran enligt

första stycket 1 endast omfatta att den särskilda delgivningsmottagaren inte

har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

7 § Till en anmälan enligt 5 § ska föreningen bifoga en kopia av för-

eningens stadgar. Vidare ska föreningen, genom att bifoga en kopia av ett

protokoll från ett sammanträde med föreningens medlemmar eller på något

annat sätt, visa att medlemmarna har antagit stadgarna.

Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställan-

de direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är folkbok-

förd i Sverige, ska det till anmälan bifogas en kopia av en passhandling eller

en annan identitetshandling som avser den anmälde. Bolagsverket får kräva

2018:759

background image

3

SFS

in ytterligare handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes

identitet.

�ndring av föreningens stadgar
8 §
Till en anmälan för registrering enligt 3 kap. 5 § lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar av ett beslut om ändring av stadgarna för en ekono-

misk förening som avses i den lagen, för en kooperativ hyresrättsförening

eller för en sambruksförening eller för registrering enligt 9 kap. 25 §

bostadsrättslagen (1991:614) av ett beslut om ändring av stadgarna för en

bostadsrättsförening, ska föreningen bifoga

1. en kopia av föreningsstämmans protokoll, och

2. en kopia av stadgarna i deras nya lydelse.

Om fullmäktige i en ekonomisk förening som avses i lagen om ekono-

miska föreningar eller i en kooperativ hyresrättsförening har beslutat om en

sådan ändring av stadgarna som avses i 6 kap. 36 § lagen om ekonomiska

föreningar, ska en anmälan om registrering av stadgeändringen innehålla en

försäkran på heder och samvete att underrättelser enligt 46 § andra stycket i

det kapitlet har lämnats.

Till en anmälan för registrering enligt 9 kap. 18 a § bostadsrättslagen av

ett beslut om nedsättning av samtliga insatser ska föreningen bifoga en kopia

av föreningsstämmans protokoll.

Talan mot föreningsstämmobeslut
9 §
Om en talan enligt 6 kap. 47 § lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar om att upphäva eller ändra ett sådant beslut av föreningsstämman

som ska anmälas för registrering väcks vid allmän domstol, ska domstolen

underrätta Bolagsverket när

1. talan har väckts,

2. det finns en dom eller ett slutligt beslut som har fått laga kraft, och

3. det genom ett beslut under rättegången har bestämts att stämmans

beslut inte får verkställas.

Föreningens ledning
10 §
Vid en anmälan för registrering enligt 7 kap. 44 § lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar ska 5 § och 6 § första stycket 1 och andra stycket

tillämpas.

Om anmälan avser annat än enbart en ändring av hemvist eller postadress,

ska anmälan innehålla en försäkran på heder och samvete

1. att uppgifterna i anmälan om utseende eller entledigande av styrelse-

ordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmateck-

nare och särskild delgivningsmottagare och om hur föreningens firma teck-

nas stämmer överens med de beslut som anmälan grundar sig på, och

2. att den som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelse-

ordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmateck-

nare eller särskild delgivningsmottagare har åtagit sig uppdraget.

Vid en anmälan enligt andra stycket ska 7 § andra stycket tillämpas.

Revisorer
11 §
Vid en anmälan för registrering enligt 8 kap. 51 § lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar ska 5 § 2 tillämpas i fråga om revisorn och, i

förekommande fall, en revisorssuppleant.

2018:759

background image

4

SFS

Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag ska bolagets organisations-

nummer eller, om ett sådant nummer saknas, något annat identifierings-

nummer anges.

Om anmälan avser annat än enbart en ändring av hemvist eller postadress

eller en ändring med anledning av att skyldigheten att ha en auktoriserad

eller godkänd revisor har upphört, ska anmälan innehålla försäkringar i fråga

om revisorn eller en revisorssuppleant enligt 6 § första stycket 2 och 6.

12 § Om en revisor enligt 8 kap. 26 § lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar har anmält att revisorns uppdrag har upphört i förtid, ska Bolags-

verket skicka en kopia av anmälan till Finansinspektionen, Revisors-

inspektionen och Skatteverket.

Fusion
13 §
En ansökan enligt 16 kap. 18 § lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar ska innehålla en försäkran på heder och samvete från föreningar-

nas styrelser eller verkställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits

enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr

139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och

att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda

förordningen.

Om fusionsplanen har godkänts av fullmäktige, ska ansökan också inne-

hålla en försäkran på heder och samvete att underrättelser enligt 6 kap. 46 §

lagen om ekonomiska föreningar har lämnats.

I 16 kap. 18 § lagen om ekonomiska föreningar finns bestämmelser om

handlingar som ska bifogas till ansökan.

14 § Om talan har väckts vid allmän domstol mot föreningsstämmans

beslut att godkänna en fusionsplan, ska domstolen underrätta Bolagsverket

om detta. En underrättelse ska också lämnas när en dom eller ett beslut har

fått laga kraft.

15 § Om en ansökan enligt 16 kap. 18 § lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar har gjorts, ska Bolagsverket underrätta Skatteverket om detta.

Om Skatteverket fattar ett beslut om hinder mot att verkställa en

fusionsplan, ska verket underrätta Bolagsverket.

16 § Om en domstol har beslutat att lämna tillstånd till att verkställa en

fusionsplan enligt 16 kap. 23 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,

ska domstolen underrätta Bolagsverket om detta. Till underrättelsen ska det

bifogas en kopia av domstolens beslut.

17 § Vid en anmälan för registrering enligt 16 kap. 24 § lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar av en förening som har bildats i samband med

fusion genom kombination ska 5 § och 6 § första stycket 1�4 och andra

stycket tillämpas.

Anmälan ska vidare innehålla en försäkran på heder och samvete

1. att uppgifterna i anmälan om vilka som har utsetts till styrelse-

ordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firma-

tecknare och särskild delgivningsmottagare och om hur föreningens firma

tecknas stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat, och

2. att den som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelse-

ordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmateck-

nare eller särskild delgivningsmottagare har åtagit sig uppdraget.

2018:759

background image

5

SFS

18 § Till en anmälan för registrering enligt 16 kap. 44 § lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar ska det bifogas

1. fusionsintyg för de utländska företag som deltar i fusionen från de

behöriga myndigheterna i de stater där företagen är registrerade, och

2. kopior av de fusionsplaner som har godkänts av de utländska företagens

stämmor.

Till anmälan ska det också bifogas

1. en kopia av ett avtal om medverkan enligt 29 § lagen (2008:9) om

arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner,

2. en kopia av ett beslut enligt 22 § andra stycket lagen om arbetstagares

medverkan vid gränsöverskridande fusioner,

3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 20 § lagen om

arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner har löpt ut och att

32�40 §§ i den lagen ska tillämpas, eller

4. handlingar som visar att lagen om arbetstagares medverkan vid gräns-

överskridande fusioner inte är tillämplig.

I fråga om en förening som bildas genom fusionen ska anmälan innehålla

de uppgifter som anges i 17 §.

19 § Om det efter en överlåtande förenings upplösning görs en anmälan

för registrering av ett beslut om likvidation enligt 16 kap. 25 § tredje stycket

och 17 kap. 42 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,

ska 5 § och 6 § första stycket 1 och andra stycket tillämpas. I fråga om

revisorn och, i förekommande fall, en revisorssuppleant ska 5 § 2 tillämpas.

I anmälan ska försäkringar enligt 10 § andra stycket och 11 § tredje stycket

lämnas.

Likvidation
20 §
Till en anmälan enligt 17 kap. 9 § lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar ska det bifogas en kopia av föreningsstämmans protokoll med

likvidationsbeslutet.

21 § Om en ansökan om likvidation har kommit in till allmän domstol, ska

domstolen genast underrätta Bolagsverket om detta.

Domstolen ska också underrätta Bolagsverket om beslut om likvidation

och beslut om förordnande eller entledigande av en likvidator. Till under-

rättelsen ska det bifogas en kopia av domstolens beslut. I underrättelsen ska

det anges fullständigt namn, personnummer och postadress för likvidatorn.

Om likvidatorns postadress avviker från hans eller hennes hemvist ska även

hemvisten anges. Om det har utsetts en suppleant för likvidatorn ska mot-

svarande uppgifter lämnas om suppleanten.

22 § Om högre rätt upphäver ett likvidationsbeslut som inte har verkställts,

ska domstolen genast underrätta Bolagsverket om detta.

23 § Om föreningens firma under likvidationen ska tecknas av någon

annan än likvidatorn eller, om flera likvidatorer har utsetts, firman inte ska

tecknas av likvidatorerna gemensamt, ska likvidatorn eller likvidatorerna

anmäla detta till Bolagsverket. Detsamma gäller om andra uppgifter i re-

gistret ska ändras. Om någon annan än en likvidator har utsetts till firma-

tecknare, ska 5 § 2�4 och 6 § första stycket 1, 5 och 6 tillämpas.

24 § Till en anmälan för registrering enligt 17 kap. 39 § lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar av att föreningen är upplöst ska det, utöver de

2018:759

background image

6

SFS

handlingar som anges i den paragrafen, bifogas en kopia av föreningsstäm-

mans protokoll.

25 § Om det har gjorts en anmälan för registrering enligt 17 kap. 42 §

andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar av att likvidatio-

nen ska fortsätta, ska 5 § och 6 § första stycket 1 och andra stycket tillämpas.

I fråga om revisorn och, i förekommande fall, en revisorssuppleant ska 5 §

2 tillämpas. I anmälan ska försäkringar enligt 10 § andra stycket och 11 §

tredje stycket lämnas.

26 § En anmälan för registrering enligt 17 kap. 43 § tredje stycket lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar av ett beslut om att likvidationen ska

upphöra ska innehålla en försäkran på heder och samvete

1. att det inte finns grund för likvidation enligt lagen om ekonomiska för-

eningar eller enligt stadgarna,

2. att utskiftning inte har ägt rum,

3. att uppgifterna i anmälan om vilka som har utsetts till verkställande

direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och särskild delgiv-

ningsmottagare och om hur föreningens firma tecknas stämmer överens med

de beslut som föreningen har fattat, och

4. att den som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelse-

ordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmateck-

nare eller särskild delgivningsmottagare har åtagit sig uppdraget.

I fråga om anmälan ska 5 § och 6 § första stycket 1 och 2 och andra stycket

tillämpas. Till anmälan ska det bifogas

1. en kopia av föreningsstämmans protokoll, och

2. en kopia av revisorns yttrande enligt 17 kap. 43 § första stycket lagen

om ekonomiska föreningar.

27 § Till en anmälan för registrering enligt 17 kap. 44 § lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar av att ett likvidationsbeslut har upphävts ska en

kopia av domstolens dom eller beslut med lagakraftbevis bifogas.

Förenklad avveckling
28 §
Till en ansökan om förenklad avveckling enligt 18 kap. 1 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar ska det bifogas

1. en kopia av föreningsstämmans protokoll tillsammans med föreningens

medlemsförteckning samt dokumentation som utvisar styrelseledamöternas

och i förekommande fall den verkställande direktörens samtycke enligt

18 kap. 2 § i den lagen,

2. ett utdrag från Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivnings-

databas och betalningsföreläggande- och handräckningsdatabas, som vid

inlämnandet inte får vara äldre än en månad, och

3. ett intyg från Skatteverket, som vid inlämnandet inte får vara äldre än

en månad, om att föreningen inte är betalningsskyldig för skatter eller av-

gifter och att det inte heller kan antas att sådan betalningsskyldighet kommer

att beslutas.

Ansökan ska innehålla en försäkran på heder och samvete av samtliga

styrelseledamöter och i förekommande fall den verkställande direktören om

att föreningen

1. inte har några skulder och att sådana, enligt vad de känner till, inte

kommer att uppkomma, och

2. enligt stadgarna inte är skyldig att gå i likvidation.

2018:759

background image

7

SFS

Konkurs och företagsrekonstruktion
29 §
Om en domstol har fattat beslut om konkurs eller företagsrekon-

struktion eller att utse konkursförvaltare eller att avsluta en konkurs, ska den

underrätta Bolagsverket om beslutet. Till underrättelsen ska en kopia av

domstolens beslut bifogas.

Bifirma
30 §
En bifirma för en ekonomisk förening enligt lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar kan anmälas för registrering i samband med anmälan

om föreningens registrering eller vid ett senare tillfälle. Anmälan ska inne-

hålla en försäkran på heder och samvete att uppgifterna stämmer överens

med de beslut som föreningen har fattat.

3 kap. Föreningsregistret
Föreningsregistrets ändamål
1 §
Föreningsregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår i

registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla

uppgifter för

1. affärsverksamhet, kreditgivning eller någon annan allmän eller enskild

verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar

eller beslut,

2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som registreras i för-

eningsregistret,

3. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten infor-

mation som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med

den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för

fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om

det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG

(allmän dataskyddsförordning), och

5. verksamhet som staten eller en kommun ansvarar för enligt lag eller

någon annan författning och som

a. avser föreningar som registreras i föreningsregistret,

b. förutsätter tillgång till företagsanknuten information för att kunna ut-

föras, eller

c. avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

Personuppgifter
2 §
Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av person-

uppgifter i föreningsregistret.

3 § Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer något otillbörligt

intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhets-

synpunkt. I dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp villkor för

behandlingen av personuppgifter.

4 § Bolagsverket får för de ändamål som anges i 1 § medge direktåtkomst

till föreningsregistret.

2018:759

background image

8

SFS

5 § Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt artikel

18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 gäller inte i

fråga om personuppgifter i föreningsregistret.

6 § En personuppgift i föreningsregistret ska rättas om uppgiften inne-

håller någon uppenbar felaktighet till följd av Bolagsverkets eller någon

annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta gäller

i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2016/679.

Hur föreningsregistret förs
7 §
Föreningsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling.

Registret ska hållas tillgängligt hos Bolagsverket.

8 § I föreningsregistret registreras uppgifter för varje förening.

Handlingar som avser en anmälan eller underrättelse enligt lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar, lagen (2002:93) om kooperativ hyres-

rätt, bostadsrättslagen (1991:614) eller lagen (1975:417) om sambruksför-

eningar ska biläggas föreningsregistret. Sådana handlingar ska sammanföras

i akter för varje förening.

9 § Om ett företag står under Finansinspektionens tillsyn ska Bolags-

verket, snarast efter det att en registrering har gjorts, underrätta inspektionen

om de uppgifter som har förts in i eller tagits bort från föreningsregistret så

att inspektionen kan utöva sin tillsyn. Underrättelsen får lämnas på ett

medium för automatiserad behandling.

Hur uppgifter förs in i föreningsregistret
10 §
Uppgifter ska föras in i föreningsregistret i löpande följd för varje

förening. Vid varje införande ska diarienummer och datum för införandet

och dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar anges.

11 § Beslut och andra förhållanden som anmäls för registrering i

föreningsregistret ska registreras så snart som möjligt efter det att anmälan

har kommit in till Bolagsverket. Om det framgår att ett beslut ska ha verkan

först vid en viss senare tidpunkt, ska dock registreringen göras i så nära

anslutning till denna tidpunkt som möjligt.

12 § I ett ärende om registrering av en ekonomisk förening ska ett beslut

meddelas inom två månader efter det att en fullständig anmälan kom in till

Bolagsverket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får

handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader.

Anmälaren ska innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut informeras om

skälen för att handläggningstiden förlängs.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

13 § I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns

bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas när en fullständig

anmälan om registrering av en ekonomisk förening har kommit in och om

innehållet i ett sådant bevis.

14 § När en förening registreras ska Bolagsverket föra in uppgifter i

föreningsregistret om

1. föreningens organisationsnummer,

2018:759

background image

9

SFS

2. de uppgifter som avses i 3 kap. 1 § 1�3, 6 och 8 och 7 kap. 44 § första

stycket 2 och 3 och andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar avseende ekonomiska föreningar och kooperativa hyresrättsför-

eningar, 9 kap. 5 § 1�3, 9 och 11 bostadsrättslagen (1991:614) avseende

bostadsrättsföreningar och 4 § 1�3, 7 och 9 lagen (1975:417) om sambruks-

föreningar avseende sambruksföreningar,

3. tiden för ordinarie föreningsstämma, om den anges i stadgarna,

4. föreningens bifirma, om styrelsen har antagit en sådan,

5. lydelsen av föreningens firma på främmande språk, om lydelsen anges

i stadgarna,

6. föreningens postadress,

7. att föreningen ska ha euro som redovisningsvaluta, om detta är fallet,

och

8. dagen för föreningens tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, om föreningen har ett

sådant tillstånd.

15 § Föreningens e-postadress och telefonnummer ska antecknas i

föreningsregistret, om föreningen begär det.

16 § Om Bolagsverket utser en revisor enligt 8 kap. 9, 10, 17, 29 eller 30 §

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, ska uppgifter enligt 51 § i det

kapitlet antecknas i föreningsregistret.

17 § Om stadgarna innehåller bestämmelser enligt 6 kap. 3 §, 33 § andra

stycket eller 51 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, ska det an-

tecknas i registret.

18 § Beslut om tillstånd att verkställa en fusionsplan enligt 16 kap. 22 och

23 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska antecknas i för-

eningsregistret.

19 § Anteckningar i föreningsregistret ska göras enligt följande:

1. Vid registrering enligt 16 kap. 24 § lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar ska det antecknas att den eller de överlåtande föreningarna är

upplösta.

2. Om en ändring av stadgarna innebär ett beslut om minskning av de

obligatoriska insatserna eller lindring av skyldigheten att betala in insatser

till föreningen, ska det antecknas att ett sådant beslut har fattats.

3. Om Bolagsverket enligt 16 kap. 26 § lagen om ekonomiska föreningar

har förklarat att frågan om fusion har fallit, ska beslutet antecknas när det

har fått laga kraft.

4. Vid registrering på grund av en anmälan enligt 9 kap. 18 a § bostads-

rättslagen (1991:614) av ett beslut om minskning av samtliga insatser ska

det antecknas att ett sådant beslut har fattats.

20 § När en förening har registrerats ska en kopia av stadgarna förses med

ett bevis om registreringen. Kopian ska skickas till föreningen.

När en ändring av en förenings stadgar har registrerats ska en kopia av

stadgarna i deras nya lydelse förses med ett bevis om registreringen. Kopian

ska skickas till föreningen.

När en ekonomisk plan för en bostadsrättsförening har registrerats ska en

kopia av planen förses med ett bevis om registreringen. Kopian ska skickas

till föreningen.

2018:759

background image

10

SFS

Utlämnande av uppgifter på ett medium för automatiserad behandling
21 §
Bolagsverket ska lämna ut uppgifter och handlingar i förenings-

registret på ett medium för automatiserad behandling om det begärs.

Handlingar enligt 8 § andra stycket som inte har förts in i föreningsre-

gistret får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till myn-

digheter och, om det är uppenbart att det kan ske utan risk för att enskildas

personliga integritet kränks, till enskilda.

Sökning efter uppgifter och handlingar
22 §
Vid sökning efter uppgifter som avser en förening som är upplöst får

endast organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp om det

har förflutit mer än fem år sedan det har registrerats att föreningen är upplöst.

Vid sökning efter uppgifter och handlingar som avses i 8 § andra stycket

får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400) och organisationsnummer och firma

användas som sökbegrepp.

Kungörelse
23 §
I en kungörelse enligt 19 kap. 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar ska föreningens firma och organisationsnummer och styrelsens

säte eller, om föreningen är i likvidation, den tingsrätt under vilken förening-

en hör anges.

4 kap. Avgifter
Registreringsärenden
1 §
I ärenden som rör registrering i föreningsregistret ska avgifter betalas

med följande belopp:

1. vid en anmälan för registrering av en nybildad förening, 1 400 kronor,

eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en

elektronisk underskrift, 1 100 kronor,

2. vid en anmälan för registrering av en fusionsplan enligt 16 kap. 12 eller

37 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 900 kronor,

3. vid en anmälan om fusion enligt 16 kap. 24 eller 44 § lagen om ekono-

miska föreningar, 1 000 kronor,

4. vid en anmälan enligt 17 kap. 9 § lagen om ekonomiska föreningar om

att föreningsstämman har beslutat om likvidation, 800 kronor,

5. vid en anmälan om ändring av styrelseledamot, styrelsesuppleant, verk-

ställande direktör, vice verkställande direktör, hur firman tecknas, firma-

tecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor eller revisorssuppleant,

900 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och under-

tecknas med en elektronisk underskrift, 600 kronor, och

6. vid någon annan anmälan eller då en anteckning i registret annars ska

göras, 900 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och

undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor.

Avgifterna avser handläggning, prövning, registrering och, i förekom-

mande fall, kungörande.

2 § Om en anmälan avser registrering eller registrering av ändring av fler

än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en

avgift enligt 1 § första stycket 6 betalas för varje sådan firma.

2018:759

background image

11

SFS

3 § Om en anmälan avser registrering av en fusionsplan med fler än en

överlåtande förening eller fler än ett dotteraktiebolag ska, utöver avgiften

enligt 1 § första stycket 2, en avgift om 500 kronor betalas för varje till-

kommande förening eller aktiebolag.

4 § Om det begärs att en registrering ska göras även på något annat språk

än svenska ska en avgift om 500 kronor betalas för varje sådant tillkomman-

de språk.

5 § Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för att tillhandahålla

ett fusionsintyg enligt 16 kap. 42 § lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar på något annat språk än svenska.

6 § Någon avgift ska inte betalas för en registrering av

1. en ändrad postadress,

2. sådana förhållanden som en likvidator ska anmäla,

3. en anmälan från en domstol eller en konkursförvaltare, eller

4. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 16 kap. 43 §

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Någon avgift ska inte heller betalas för registrering av ett beslut enligt

16 kap. 26 § lagen om ekonomiska föreningar, för ett borttagande enligt

18 kap. 8 § andra stycket första meningen i den lagen eller för registrering

av ett beslut att avregistrera en firma efter en dom om upphävande av firma-

registrering.

Ansökningsärenden
7 §
För handläggning och prövning av en ansökan enligt lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar ska, i de fall som anges i 1�7, avgifter betalas

med följande belopp:

1. undantag från bosättningskraven för ställföreträdare (7 kap. 8, 30 och

38 §§), 475 kronor,

2. undantag från bosättningskravet för revisor (8 kap. 11 §), 1 200 kronor,

3. medgivande att en sammanslutning eller ett revisionsorgan får vara re-

visor (8 kap. 22 §), 1 200 kronor,

4. undantag från kravet att anlita en auktoriserad revisor (8 kap. 14 och

15 §§), 685 kronor,

5. tillstånd till minskning av reservfonden (15 kap. 4 §), 900 kronor,

6. tillstånd att verkställa en fusionsplan (16 kap. 18 §), 900 kronor, och

7. likvidation enligt 17 kap. 11 §, 475 kronor.

För handläggning och prövning av ett ärende om att tillgångar av obetyd-

ligt värde ska tillfalla Allmänna arvsfonden (17 kap. 41 §) ska en avgift om

740 kronor betalas.

Om en ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan avser fler än en

överlåtande förening eller fler än ett överlåtande dotteraktiebolag ska, utöver

avgiften enligt första stycket 6, en avgift om 500 kronor betalas för varje

tillkommande förening eller aktiebolag.

När avgiften ska betalas
8 §
En avgift enligt detta kapitel ska betalas när anmälan eller ansökan

lämnas in. Avgiften ska inte återbetalas om handläggningen av ett ärende

som anmälan eller ansökan avser har påbörjats.

2018:759

background image

12

SFS

5 kap. �vriga bestämmelser
Kopior
1 §
En kopia som lämnas in enligt denna förordning ska vara bestyrkt.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om bestyrkande av en elektronisk

kopias överensstämmelse med originalet.

En handling som enligt denna förordning ska lämnas in i kopia får även

lämnas in i original. Om handlingen har upprättats elektroniskt ska 2 kap.

1 § tredje stycket tillämpas.

Om en handling som har upprättats i pappersform har lämnats in i både

original och kopia, ska originalhandlingen återsändas.

Underrättelser
2 §
När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verk-

ställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild del-

givningsmottagare, revisor eller revisorssuppleant, ska Bolagsverket under-

rätta den registrerade om åtgärden. Denne ska underrättas även vid avre-

gistrering från registret.

Om registreringen avser ett registrerat revisionsbolag ska den huvud-

ansvariga revisorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller avregistreringen

skickas till den berördes folkbokföringsadress eller, om en sådan adress-

uppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

3 § Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är registrerad

som likvidator eller suppleant för en likvidator om detta. Underrättelsen ska

skickas till den adress som har uppgetts i ärendet.

4 § Bolagsverket behöver inte skicka någon underrättelse enligt 2 eller 3 §

om det är uppenbart att underrättelsen inte skulle fylla något syfte.

5 § Bolagsverket ska genast underrätta föreningen när verket fattar något

av följande beslut enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar:

1. ett beslut i ett tillståndsärende enligt 15 kap. 1 § 2 eller 16 kap. 18 §,

2. ett beslut enligt 16 kap. 26 § att förklara att frågan om fusion har fallit,

3. ett beslut enligt 19 kap. 3 § att skriva av en anmälan om registrering

eller vägra registrering,

4. ett beslut att avregistrera en ställföreträdare eller revisor enligt 19 kap.

9 §, och

5. ett beslut att förelägga eller döma ut vite enligt 22 kap. 3 §.

6 § Bolagsverket ska underrätta den domstol som handlägger ett ärende

om tillstånd enligt 15 kap. 1 § 2 eller 16 kap. 18 § lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar om

1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat i ett på-

gående mål om talan mot det föreningsstämmobeslut som ärendet gäller, och

2. en dom som har fått laga kraft och som innebär att det förenings-

stämmobeslut som ärendet gäller har upphävts eller ändrats.

Förhandsgranskning
7 §
Bolagsverket ska på begäran förhandsgranska handlingar i samband

med föreningsbildning eller ändring av stadgarna.

Ersättning för granskningen ska betalas enligt grunder som Bolagsverket

får meddela i föreskrifter efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

2018:759

background image

13

SFS

Föreskrifter om elektronisk överföring och elektronisk underskrift
8 §
Bolagsverket får meddela föreskrifter om elektronisk överföring och

elektronisk underskrift. Bolagsverket får även meddela föreskrifter om vilka

elektroniska underskrifter som får användas för att en handling ska få lämnas

in som elektroniskt original.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1987:978) om ekonomis-

ka föreningar.

3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om

a) en registrering av en förening som enligt 4 § lagen (2018:673) om in-

förande av lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska genomföras

enligt den upphävda lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

b) ansökningar och anmälningar som har kommit in till Bolagsverket före

den 1 juli 2018,

c) ansökningar och anmälningar som kommer in till Bolagsverket efter

den 30 juni 2018 och för vilka den upphävda lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar ska gälla enligt lagen (2018:673) om införande av

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, och

d) en likvidation som enligt 19 § lagen (2018:673) om införande av lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar ska genomföras enligt den upphävda

lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

4. Till en anmälan enligt 2 kap. 24 § ska det bifogas ett bevis om vilken

dag kallelsen på okända borgenärer har utfärdats, om den i enlighet med den

upphävda lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar har utfärdats av

någon annan än Bolagsverket.

5. En anteckning i registret enligt 3 kap. 17 § behöver inte göras förrän en

förening anmäler stadgar eller en stadgeändring för registrering efter den

31 december 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

2018:759