SFS 2018:761 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

SFS2018-761.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 3 kap. 2�5, 14, 16, 23 och 27 §§, 4 kap. 4, 22�24,

26�28, 30, 33, 37 och 39 §§, 5 kap. 2 § och 7 kap. 4 § försäkringsrörelse-

förordningen (2011:257) ska ha följande lydelse.

3 kap.
2 §
1 För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas

av Bolagsverket när det gäller ett ömsesidigt försäkringsbolag gäller 2 kap.

1 § första och andra styckena, 2 § första stycket, 4 och 5 §§, 6 § första

stycket 1, 2 och 4�6 och andra stycket och 7�12, 17, 18, 21�27 och 30 §§

förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar, om inte något annat

följer av 16 §. Därutöver gäller bestämmelserna om

�

anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) i 6�

10 §§,

�

tillstånd i 11 och 12 §§,

�

ändring av bolagsordning i 13 §,

�

ledning i 14 §,

�

garantikapital i 17�19 §§,

�

överlåtelse av försäkringsbestånd i 22 §,

�

frivillig likvidation i 23 §, och

�

avgifter i 24 och 27 §§.

3 § Vid tillämpningen av förordningen (2018:759) om ekonomiska för-

eningar på ömsesidiga försäkringsbolag ska det som där sägs om

1. ekonomisk förening i stället avse ömsesidigt försäkringsbolag,

2. medlem i stället avse delägare,

3. stadgar i stället avse bolagsordning,

4. föreningsstämma i stället avse bolagsstämma, och

5. föreningsregistret i stället avse försäkringsregistret.

4 §2 För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas

av Bolagsverket när det gäller en försäkringsförening gäller 2 kap. 1 § första

och andra styckena och 2, 4�12, 17, 18, 21�27 och 30 §§ förordningen

(2018:759) om ekonomiska föreningar, om inte något annat följer av 16 §.

Därutöver gäller bestämmelserna om

�

anmälan för registrering enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) i 6�

10 §§,

�

tillstånd i 11 §,

1

Senaste lydelse 2016:328.

2

Senaste lydelse 2016:328.

SFS 2018:761

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

2

SFS

�

ändring av stadgar i 13 §,

�

ledning i 14 §,

�

verksamhetskapital i 20 och 21 §§,

�

överlåtelse av försäkringsbestånd i 22 §,

�

frivillig likvidation i 23 §, och

�

avgifter i 24 och 27 §§.

5 § Vid tillämpningen av förordningen (2018:759) om ekonomiska för-

eningar på försäkringsföreningar ska det som där sägs om

1. ekonomisk förening i stället avse försäkringsförening, och

2. föreningsregistret i stället avse försäkringsregistret.

14 § Till en anmälan för registrering enligt 7 kap. 44 § lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar, som avser annat än enbart en ändring av hemvist

eller postadress, ska det bifogas en kopia av ett protokoll eller någon annan

handling som styrker uppgifterna i anmälan om val eller entledigande av en

styrelseledamot eller styrelsesuppleant.

16 §3 I stället för 1 kap. 3 § tredje stycket aktiebolagsförordningen

(2005:559) och 2 kap. 6 § första stycket 1, 2 och 6 förordningen (2018:759)

om ekonomiska föreningar gäller att anmälan för registrering ska innehålla

en försäkran på heder och samvete att revisorn uppfyller de kompetenskrav

som anges i 11 kap. 12 §, 12 kap. 43 § eller 13 kap. 18 § försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043).

23 § I en anmälan för registrering enligt 17 kap. 9 § lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar av ett beslut om frivillig likvidation av ett ömsesidigt

försäkringsbolag eller en försäkringsförening ska det anges när likvidatio-

nen ska inträda, om beslutet inte har omedelbar verkan.

Till anmälan ska en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll

med beslutet om likvidationen bifogas.

27 §4 För handläggning och prövning av en ansökan enligt lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar ska en avgift betalas till Bolagsverket

med följande belopp:

1. undantag enligt 7 kap. 8 eller 30 § från bosättningskravet för verk-

ställande direktör eller styrelseledamot, 475 kronor,

2. tillstånd till minskning av reservfonden enligt 15 kap. 4 §, 900 kronor,

3. likvidation enligt 17 kap. 11 §, 475 kronor.

4 kap.

4 § Handlingar som avser en anmälan eller underrättelse enligt lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar, försäkringsrörelselagen (2010:2043)

eller aktiebolagslagen (2005:551) ska biläggas försäkringsregistret. Sådana

handlingar ska för varje försäkringsföretag sammanföras i akter.

22 § För ömsesidiga försäkringsbolag ska, utöver det som föreskrivs i

15 och 16 §§, följande antecknas:

1. uppgifter som avses i 12 kap. 11 § första stycket 6�11, 14, 16 och

17 försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 7 kap. 44 § och 8 kap. 51 §

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, och

3

Senaste lydelse 2016:328.

4

Senaste lydelse 2016:328.

2018:761

background image

3

SFS

2. fullständigt namn, postadress och, om postadressen avviker från

hemvisten, hemvist samt personnummer eller, om sådant saknas, födelse-

datum för lekmannarevisor.

23 §5 Det ska antecknas i försäkringsregistret om ett ömsesidigt för-

säkringsbolags bolagsordning innehåller

1. villkor enligt 12 kap. 73 § andra stycket andra meningen försäkrings-

rörelselagen (2010:2043),

2. en bestämmelse enligt 6 kap. 51 § första stycket lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar, eller

3. en bestämmelse att bolagets verksamhet ska upphöra vid en viss tid

eller under vissa villkor.

24 § Vid registrering av en fusion enligt 16 kap. 24 § lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar ska det antecknas att ett överlåtande ömsesidigt

försäkringsbolag är upplöst.

Om Bolagsverket enligt 16 kap. 26 § lagen om ekonomiska föreningar har

förklarat att frågan om fusion har fallit, ska det antecknas när beslutet har

fått laga kraft.

26 § För försäkringsföreningar ska, utöver det som sägs i 15 och 16 §§,

följande antecknas:

1. uppgifter som avses i 7 kap. 44 § och 8 kap. 51 § lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar,

2. de villkor som ska gälla för inträde i föreningen,

3. storleken på verksamhetskapitalet,

4. den eventuella rätt till avkastning som tillfaller den som har skjutit till

verksamhetskapital,

5. den eventuella rösträtt på föreningsstämman som tillfaller den som har

skjutit till verksamhetskapital,

6. i vilken ordning verksamhetskapitalet ska betalas in och betalas

tillbaka,

7. för vilka slag av försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och

i vilken ordning uttaxering kan ske hos medlemmarna och hur uttaxeringen

ska genomföras, och

8. hur meddelanden ska komma till medlemmarnas eller fullmäktiges

kännedom.

För en livförsäkringsförening gäller dessutom att det i försäkringsregistret

ska anges hur föreningens förlust får täckas.

27 §6 Det ska antecknas i försäkringsregistret om en försäkringsförenings

stadgar innehåller

1. en bestämmelse enligt 6 kap. 51 § första stycket lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar, eller

2. en bestämmelse att föreningens verksamhet ska upphöra vid en viss tid

eller under vissa villkor.

28 § Vid registrering av en fusion enligt 16 kap. 24 § lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar ska det antecknas att en överlåtande försäkrings-

förening är upplöst.

5

Senaste lydelse 2016:328.

6

Senaste lydelse 2016:328.

2018:761

background image

4

SFS

Om Bolagsverket enligt 16 kap. 26 § lagen om ekonomiska föreningar har

förklarat att frågan om fusion har fallit, ska det antecknas när beslutet har

fått laga kraft.

30 §7 En anteckning i försäkringsregistret på grund av anmälan eller

underrättelse enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, för-

säkringsrörelselagen (2010:2043) eller aktiebolagslagen (2005:551) görs på

försäkringsföretagets registerupplägg.

Vid registrering på grund av en anmälan eller underrättelse enligt 16 kap.

12, 24 eller 29 § lagen om ekonomiska föreningar, 14 kap. 4 eller 12 § för-

säkringsrörelselagen eller 23 kap. 14 eller 25 § eller 24 kap. 16 eller 27 §

aktiebolagslagen görs anteckning på både det överlåtande och det överta-

gande försäkringsföretagets upplägg.

En anteckning om ändring av ett försäkringsföretags firma och om ett för-

säkringsföretags likvidation och upplösning ska göras även i den förteckning

som anges i 3 §.

33 § I en kungörelse enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) eller

19 kap. 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska försäkrings-

företagets firma och organisationsnummer anges liksom styrelsens säte

eller, om försäkringsföretaget är i likvidation, den tingsrätt som handlägger

likvidationen.

37 §8 En avgift för registrering ska betalas med följande belopp:

1. vid anmälan för registrering av ett nybildat försäkringsföretag,

2 200 kronor eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och under-

tecknas med en elektronisk underskrift, 1 900 kronor,

2. vid anmälan av en ändring av firma eller bifirma eller av firma i dess

lydelse på främmande språk, 1 100 kronor eller, om en sådan anmälan

överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift,

900 kronor,

3. vid anmälan om en bolags- eller föreningsstämmas beslut om likvi-

dation enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 17 kap. 9 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar, 800 kronor,

4. vid anmälan om att likvidationen ska upphöra och val av styrelse enligt

25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen eller 17 kap. 43 § tredje stycket

lagen om ekonomiska föreningar, 480 kronor,

5. vid anmälan om en fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen

eller 16 kap. 24 eller 44 § lagen om ekonomiska föreningar, 1 000 kronor,

6. vid anmälan om en delning enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen,

1 000 kronor, och

7. vid annan anmälan till försäkringsregistret eller då en anteckning i re-

gistret annars ska göras, 900 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs

elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor.

39 § Någon avgift ska inte betalas för registrering av

1. ändrad postadress,

2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmanna-

revisor eller suppleant för lekmannarevisor,

3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),

7

Senaste lydelse 2015:707.

8

Senaste lydelse 2016:591.

2018:761

background image

5

SFS

4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte något annat följer

av 37 § 4,

5. en underrättelse från domstol, en konkursförvaltare eller Finans-

inspektionen, eller

6. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 23 kap. 47 §

aktiebolagslagen eller 16 kap. 43 § lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar.

5 kap.

2 § Bestämmelserna i 3 kap. om registrering i försäkringsregistret ska, i

fråga om europabolag och europakooperativ som driver försäkringsrörelse

tillämpas vid registrering i europabolagsregistret respektive europakoope-

rativsregistret.

Denna förordning ska även i övrigt tillämpas på europabolag och europa-

kooperativ som driver försäkringsrörelse om inte något annat framgår av

SE-förordningen, SCE-förordningen, lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar, försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller aktiebolagslagen

(2005:511).

7 kap.

4 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att bestämmelserna

om koncerner i försäkringsrörelselagen (2010:2043), i föreskrifter som har

meddelats med stöd av samma lag och i lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar ska gälla helt eller delvis för en sådan grupp av företag som inte

utgör en koncern enligt 1 kap. 10�14 §§ lagen om ekonomiska föreningar

men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

2018:761