SFS 2018:762 Förordning om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

SFS2018-762.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion

för Bolagsverket
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:1110) med instruktion för

Bolagsverket ska ha följande lydelse.

4 §1 Bolagsverket prövar frågor om

1. tillstånd och dispens enligt särskilda bestämmelser i lag eller annan

föreskrift,

2. ersättning till likvidatorer,

3. huruvida medel eller tillgångar ska tillfalla Allmänna arvsfonden enligt

25 kap. 42 § eller 44 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) eller

17 kap. 41 § eller 42 § tredje stycket lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar,

4. utseende av en god man vid inlösen av minoritetsaktier enligt 22 kap.

8 § första stycket aktiebolagslagen,

5. utseende av ersättare för en styrelseledamot enligt 8 kap. 16 § aktie-

bolagslagen,

6. likvidation av sparbanker, medlemsbanker och bankaktiebolag enligt

6 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619), 9 kap. 4 § lagen (1995:1570) om

medlemsbanker eller 10 kap. 31 § lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

7. dödande av en förkommen inteckningshandling enligt 4 § andra stycket

lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling i de fall Bolagsverket

är inskrivningsmyndighet,

8. dödande av ett förkommet aktiebrev eller annan handling som avses i

4 § tredje stycket lagen om dödande av förkommen handling,

9. kallelse till en stämma enligt 1 a kap. 32 § lagen om medlemsbanker,

28 § lagen (2004:575) om europabolag, 7 kap. 17 § aktiebolagslagen, 36 §

lagen (2006:595) om europakooperativ eller 6 kap. 16 § lagen om ekono-

miska föreningar,

10. utseende av en revisor enligt 9 kap. 9, 9 a, 25 eller 26 § aktiebolags-

lagen eller 8 kap. 9, 10, 17, 29 eller 30 § lagen om ekonomiska föreningar,

och

11. utseende av en särskild granskare enligt 10 kap. 22 § aktiebolagslagen

eller 9 kap. 2 eller 3 § lagen om ekonomiska föreningar.

Bolagsverket utfärdar även bevis och utdrag ur verkets register.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

1

Senaste lydelse 2016:327.

SFS 2018:762

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

SFS 2018:762

2

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Pontus Söderström

(Näringsdepartementet)