SFS 2018:764 Förordning om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ

SFS2018-764.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:922) om

europakooperativ
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 2 och 11 §§ förordningen (2006:922) om europa-

kooperativ ska ha följande lydelse.

2 § I fråga om registrering i europakooperativsregistret gäller i tillämpliga

delar, med de avvikelser som framgår av denna förordning, bestämmelserna

i aktiebolagsförordningen (2005:559) och, i fråga om europakooperativ som

driver finansieringsrörelse, förordningen om bank- och finansieringsrörelse

(2004:329) om registrering i aktiebolagsregistret.

I andra frågor tillämpas förordningen (2018:759) om ekonomiska för-

eningar på europakooperativ, om inte något annat framgår av SCE-förord-

ningen, lagen (2006:595) om europakooperativ eller denna förordning.

11 § I fråga om anmälan av beslut om likvidation m.m. tillämpas 2 kap.

20�27 §§ förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

SFS 2018:764

Publicerad

den 15 juni 2018