SFS 2018:765 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

SFS2018-765.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 och 37 §§ aktiebolagsförordningen

(2005:559) ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
1 En anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska

göras skriftligen hos Bolagsverket. Detsamma gäller en anmälan enligt

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar eller lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse som avser ett aktiebolag som deltar i en

fusion med en ekonomisk förening eller en motsvarande utländsk juridisk

person.

En anmälan enligt första stycket eller en ansökan enligt aktiebolagslagen

som ska handläggas av Bolagsverket får överföras elektroniskt till Bolags-

verket enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.

37 §2 Vid en ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan enligt

16 kap. 18 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska, om fusions-

planen innebär att ett helägt dotterbolag ska gå upp i en moderförening,

kopior av styrelsernas protokoll där besluten framgår lämnas in.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:24.

2

Senaste lydelse 2008:24.

SFS 2018:765

Publicerad

den 15 juni 2018