SFS 2018:766 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2018-766.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och

finansieringsrörelse
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 a §, 2 kap. 5 b § och 3 kap. 1, 2 och 3 §§

förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande

lydelse.

1 kap.
2 a §
1 För registrering m.m. av kreditmarknadsföreningar gäller även för-

ordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar med undantag för 2 kap.

13 §, 15 § första stycket och 16 §.

Vid tillämpning av 15 § andra stycket förordningen om ekonomiska för-

eningar ska det som sägs där om Bolagsverket i stället avse Finans-

inspektionen.

2 kap.
5 b §
2 Om en fusionsplan har godkänts av fullmäktige i en ekonomisk för-

ening, ska en ansökan enligt 12 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse innehålla en försäkran att en underrättelse som avses i

6 kap. 46 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar har

lämnats.

3 kap.
1 §
3 En anmälan för registrering enligt sparbankslagen (1987:619), lagen

(1995:1570) om medlemsbanker, aktiebolagslagen (2005:551) eller lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar ska göras hos Bolagsverket. En

sådan anmälan får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

2 §4 En anmälan för registrering enligt sparbankslagen (1987:619), lagen

(1995:1570) om medlemsbanker och lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar ska undertecknas av en styrelseledamot eller den verkställande

direktören. En anmälan som görs av en sparbank, en medlemsbank eller en

kreditmarknadsförening i likvidation ska undertecknas av likvidatorn eller,

om flera likvidatorer utsetts, en av likvidatorerna.

1

Senaste lydelse 2009:717.

2

Senaste lydelse 2016:326.

3

Senaste lydelse 2007:1468.

4

Senaste lydelse 2007:1468.

SFS 2018:766

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

SFS 2018:766

2

3 §5 För ett bankaktiebolag och ett kreditmarknadsbolag ska en anmälan

för registrering enligt 1 kap. 3 § aktiebolagsförordningen (2005:559) också

innehålla en försäkran på heder och samvete att revisorerna uppfyller

behörighetskraven i 10 kap. 9 § första stycket lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse. För en kreditmarknadsförening ska en anmälan

enligt 2 kap. 5 § förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar inne-

hålla en försäkran på heder och samvete att revisorerna uppfyller behörig-

hetskraven i 12 kap. 9 § andra stycket lagen om bank- och finansierings-

rörelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 2007:1468.