SFS 2018:769 Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

SFS2018-769.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de

allmänna domstolarna
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1987:452) om avgifter

vid de allmänna domstolarna ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Anneli Skoglund

(Justitiedepartementet)

SFS 2018:769

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

SFS 2018:769

2

Bilaga1

Avgiftslista
Ansökningsavgifter
En ansökningsavgift tas ut med nedan angivet belopp när någon inleder

något av följande.

Kategori A ........................................................................................... 900 kr
Allmänna domstolsärenden:

�

adoption, vårdnad eller umgängesrätt,

�

tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad, boende, umgänge eller förmynderskap

enligt 8 § lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel

II-förordningen eller 5 § lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention,

�

namn enligt lagen (2016:1013) om personnamn,

�

testamentsvittnesförhör,

�

förordnande av boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman,

�

tillstånd till försäljning m.m. enligt 7 kap. 8 § äktenskapsbalken eller 24 §

sambolagen (2003:376),

�

beslut om särskild förvaltning enligt 9 kap. 8 § äktenskapsbalken,

�

förordnande om rätt att bo kvar i det gemensamma hemmet enligt 18 kap.

2 § äktenskapsbalken eller 28 § sambolagen,

�

tillstånd till försäljning av fast egendom eller tomträtt enligt 19 kap. 13 §

ärvdabalken,

�

förordnande enligt 3 eller 6 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt,

�

tillstånd till fusion enligt 16 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar,

�

likvidation och förordnande av likvidator enligt 17 kap. lagen om ekono-

miska föreningar, 25 kap. aktiebolagslagen (2005:551) eller 2 kap. 37 § lagen

(1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,

�

entledigande av styrelseledamot eller förvaltare enligt 9 kap. 6 § stiftelse-

lagen (1994:1220),

�

kraftlöshetsförklaring av fullmakt enligt 17 § lagen (1915:218) om avtal

och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område,

�

förordnande enligt lagen (1929:145) om skiljemän,

�

förordnande av sammanträdesledare enligt 7 och 20 §§ lagen (1973:1150)

om förvaltning av samfälligheter,

�

blodundersökning enligt lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid

utredning av faderskap,

�

sjöförklaring,

�

entledigande av någon annan än sökanden från ett uppdrag som angetts

ovan,

�

informationsföreläggande enligt 53 c § lagen (1960:729) om upphovsrätt

till litterära och konstnärliga verk, 57 c § patentlagen (1967:837), 35 c §

mönsterskyddslagen (1970:485), 18 b § firmalagen (1974:156), 9 c § lagen

(1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, 9 kap. 5 a §

växtförädlarrät slagen (1997:306) el er 9 kap. 1 § varumärkeslagen (2010:1877),

�

medling eller förlängd tid för pågående medling enligt lagen (2017:322)

om medling i vissa upphovsrättstvister,

�

intagande i protokoll för framtida säkerhet, och

�

verkställbarhetsförklaring enligt lagen (2011:860) om medling i vissa privat-

rättsliga tvister.

1

Senaste lydelse 2017:414.

background image

SFS 2018:769

3

Mål i en mark- och miljödomstol enligt lagen (2006:412) om allmänna vatten-

tjänster, om värdet av vad som yrkas inte uppenbart överstiger hälften av

prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

�rende i en mark- och miljödomstol som det inte tas ut någon avgift för

enligt 2 eller 3 kap. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och

tillsyn enligt miljöbalken.

Tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken ska tillämpas,

inklusive tvistemål enligt förordningen (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007

om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande.

�ktenskapsmål eller mål om underhåll enligt äktenskapsbalken och mål som

gäller faderskap, föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken, vårdnad om

barn, barns boende, umgänge med barn eller underhåll till barn, inklusive

mål som inleds genom en gemensam ansökan.

För ett tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken tillämpas

tas ingen ny avgift ut om målet enligt rättens beslut ska handläggas enligt

andra bestämmelser.

Kategori B ........................................................................................ 2 800 kr
Annat tvistemål än sådant som angetts under kategori A.

�rende som avser säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. rättegångsbalken.

�rende om kvarstad på bankmedel enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett euro-

peiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöver-

skridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur.

Enskilt åtal.

Konkursärende.

�rende om företagsrekonstruktion.

Annat mål i en mark- och miljödomstol än sådant som angetts under kate-

gori A, med undantag för mål om utdömande av vite efter särskild ansökan

av myndighet, mål om utdömande av tilläggsavgift enligt plan- och bygg-

lagen (1987:10) och mål som det tas ut avgift för enligt 2 eller 3 kap. förord-

ningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Tilläggsavgifter
En tilläggsavgift tas ut med nedan angivet belopp när ett mål eller ärende

har överlämnats till domstol enligt följande.

Tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken ska tillämpas,

inklusive tvistemål enligt förordningen (EG) nr 861/2007 om inrättande av

ett europeiskt småmålsförfarande, efter överlämnande från Kronofogde-

myndigheten enligt 36 eller 54 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande

och handräckning eller 10 § lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföre-

läggande............................................................................................... 600 kr

background image

SFS 2018:769

4

Annat tvistemål, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt

36 eller 54 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning eller enligt

10 § lagen om europeiskt betalningsföreläggande............................ 2 500 kr

Tvistemål om administrativ hävning av en registrerad firma, efter över-

lämnande av ärende från registreringsmyndighet enligt 16 j eller 16 m § firma-

lagen.................................................................................................. 2 350 kr

Tvistemål om administrativ hävning av ett registrerat varumärke, efter över-

lämnande från Patent- och registreringsverket enligt 3 kap. 13 eller 16 § varu-

märkeslagen...................................................................................... 2 350 kr

Mål i en mark- och miljödomstol enligt lagen om allmänna vattentjänster,

om värdet av vad som yrkas inte uppenbart överstiger hälften av prisbas-

beloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, efter överlämnande

från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen om betalningsföre-

läggande och handräckning eller 10 § lagen om europeiskt betalningsföre-

läggande............................................................................................... 600 kr

Annat mål i en mark- och miljödomstol enligt lagen om allmänna vatten-

tjänster, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller

54 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning eller 10 § lagen om

europeiskt betalningsföreläggande................................................... 2 500 kr

Kungörandeavgifter
En kungörandeavgift tas ut med nedan angivet belopp i följande ärenden.

Konkursärende ................................................................................. 3 000 kr

�rende om företagsrekonstruktion ................................................... 3 000 kr